Przetargi

Kielce  31.10.2019

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach: Zakup i dostawa densytometru do oceny całego ciała z technologią wiązki wachlarzowej wraz ze stanowiskiem do badań, stacją komputerową do obróbki badań z oprogramowaniem, drukarką laserową i UPS
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Podmiot
Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach 25-014 Kielce, ul. Żelazna 35


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, krajowy numer identyfikacyjny 98533200000000, ul. ul. Żelazna  35 , 25-014  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 470 380, e-mail przetargi@pcum.pl, faks 413 683 092.
Adres strony internetowej (URL): www.pcum.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.pcum.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.pcum.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Powiatowe Centrum Usług Medycznych, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa densytometru do oceny całego ciała z technologią wiązki wachlarzowej wraz ze stanowiskiem do badań, stacją komputerową do obróbki badań z oprogramowaniem, drukarką laserową i UPS
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego ( Gabinet Densytometrii) densytometru do oceny całego ciała z technologią wiązki wachlarzowej wraz ze stanowiskiem do badań, stacją komputerową do obróbki badań z oprogramowaniem, drukarką laserową i UPS. Szczegółowy opis przedmiotu znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 33100000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
33110000-4II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 42
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
  42    


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 2-7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający oceni czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie wymaganych przez Zamawiającego dokumentów określonych w punkcie 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający, oprócz złożenia stosownego oświadczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ będzie żądać na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126) następujących dokumentów: 1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy densytometru 20,00
Ilość darmowych przeglądów po okresie gwarancyjnym 20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-13, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności wymienionej w art.93 ust. 1 ustawy Pzp.

 

Pobierz załączniki

 

Pytania i odpowiedzi

Część I

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości densytometr z detektorem znacznie przewyższającym wymagania Zamawiającego, bo 256 elementowym, z metodą skanowania wiązką wachlarza z kilkukrotnym przejściem nad pacjentem? Metoda kilkukrotnego przejścia nad pacjentem w żaden sposób nie wpływa na długość badania oraz nie ma znaczenia diagnostycznego, ponieważ jest on znacznie krótszy niż wymagany Przez Zamawiającego, jest to wyłącznie parametr ograniczający konkurencję, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 PZP w związku z art. 29 ust. 2 PZP.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści do przetargu   densytometr z detektorem 256 elementowym z kilkukrotnym przejściem nad pacjentem, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymogów określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ .

 

Część II

Pytanie 1

Dotyczy Załącznika Nr 2 do SIWZ punkt 2

Prosimy o usunięcie zapisu „…lub jednoelementowy min. 16 kanałowy”, ponieważ taki densytometr jest dużo gorszy jakościowo od densytometru z min 60elementami detektora.
Są to dwie zupełne klasy aparatów. Wykreślenie tego zapisu zapewni Zamawiającemu otrzymanie systemu z najwyższej półki.

 

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Zapis ten nie ogranicza konkurencji, a jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.

 

Pytanie 2

Dotyczy Załącznika Nr 2 do SIWZ punkt 2

Prosimy o potwierdzenie, że przez zapis w w/w punkcie Zamawiający rozumie jednokrotne przejście wiązki promieniowania nad obszarami min. kręgosłup, przedramię, szyjka kości udowej.

Odpowiedź:

Zamawiający przez zapis w w/w punkcie rozumie jednokrotne przejście wiązki promieniowania nad obszarami min. kręgosłup,przedramię, szyjka kości udowej, ale dopuści do przetargu densytometr z kilkukrotnym przejściem nad pacjentem, zgodnie z Pytaniami i odpowiedziami – część 1, które zostały umieszczone na naszej stronie internetowej www.pcum.pl

Pytanie 3

Dotyczy Załącznika Nr 2 do SIWZ punkt 6

Prosimy o wyjaśnienie czy przez zapis w podpunkcie d) zamawiający rozumie morfometrię kręgosłupa? Czy jeśli tak to czy Zamawiający wymaga dostarczenia takiej funkcjonalności
w obecnym postępowaniu, ponieważ nie jest ta opcja wymieniona w kategorii WŁAŚCIWOŚCI KLINICZNE. Prosimy również o zmianę zapisu na „d) kręgosłupa LVA lub IVA max 150s”, wyjaśniamy że jest to tylko nazewnictwo morfometrii i nazwę LVA używa firma GE. 

Odpowiedź:

Zamawiający rozumie przez ten zapis morfometrię kręgosłupa i wymaga dostarczenia takiej funkcjonalności w obecnym postepowaniu.

Zmiana zapisu na „d) kręgosłupa LVA lub IVA max 150s” nie jest konieczna ponieważ Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, co zostało określone w punkcie 3 SIWZ.

Pytanie 4

Dotyczy Załącznika Nr 2 do SIWZ punkt 8

Prosimy o usunięcie zapisu „… lub ręczne (siłowe) pozycjonowanie pacjenta”, ponieważ taki opis charakteryzuje densytometry starego typu. Dodatkowo siłowe przemieszczanie pacjenta jest bardzo uciążliwe dla osób starszych którym badania densytometryczne są dedykowane w szczególności.  Wykreślenie tego zapisu zapewni Zamawiającemu otrzymanie systemu
z najwyższej półki.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie tego zapisu.

 

Pytanie 5

Dotyczy Załącznika Nr 2 do SIWZ punkt 3 (gwarancja i serwis)

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu od momentu zgłoszenia, czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii do 48 godzin w dni robocze.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu reakcji serwisu.

 

Pytanie 6

Czy Zamawiający uzna jako reakcję serwisu, kontakt telefoniczny/zdalny?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna jako reakcję serwisu, kontakt telefoniczny/zdalny.

 

Pytanie 7

Dotyczy treści SIWZ,  pkt. 5

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni od daty podpisania umowy. Zamawiający określił termin realizacji zamówienia na 6 tygodni od daty złożenia zamówienia; wyjaśniamy, że w przypadku tak specjalistycznego aparatujakim jest densytometr  jest niewystarczający.

Przedmiot zamówienia produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie
z konfiguracją określoną przez Zamawiającego (przyszłego użytkownika), a więc pod konkretne zamówienie. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy przez Strony, a więc termin zaproponowany przez Zamawiającego jest zdecydowanie za krótki. W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na termin realizacji zamówienia do 8 tygodni.

 

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji Zamówienia. Wykonawcom, którzy zaproponują termin dostawy powyżej 6 tygodni nie będą przyznawane punkty w kryterium termin dostawy densytometru.

 


 

Kielce  12.09.2019

Termin składania ofert: 30.09.2019 r. do godz. 9:30

Data otwarcia ofert: 30.09.2019 r. o godz. 10:00

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

             

Działając na podstawie § 4 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, Powiatowe Centrum Usług Medycznych,  25-014 Kielce,  ul. Żelazna 35, woj. Świętokrzyskie,    powiat m. Kielce,  tel. 41-34-70-380, fax. 41- 368-30-92, E-mail: przetargi@pcum.pl  ogłasza konkurs ofert na wykonanie robót polegających na modernizacji pomieszczenia serwerowni wraz z instalacją sieci światłowodowej w PCUM Kielce.  Zadanie to zostało ujęte w  Projekcie pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (INPLAMED WŚ) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którego partnerem jest PCUM Kielce.

 

Projekt wykonania robót wraz z załącznikami  można nieodpłatnie pobierać w Dziale Administracji PCUM – pok. 407  IV piętro, lub na stronie internetowej: www.pcum.pl

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji pomieszczenia serwerowni PCUM Kielce wraz z instalacją sieci światłowodowej w budynku głównym PCUM przy ul. Żelaznej 35 w Kielcach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Projekt wykonawczy robót oraz   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Kod CPV:

45210000-2    roboty budowlane w zakresie budynków

Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji. W celu umówienia terminu wizji należy kontaktować się z osobami udzielającymi informacji w sprawach przedmiotu zamówienia.

W przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych wcześniej  do przewidzenia, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia  uzupełniającego w wysokości do 10% wartości zamówienia podstawowego. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Ze względu na fakt, iż roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie, Wykonawca zobowiązany jest  organizować i prowadzić roboty w sposób zapewniający nieprzerwaną działalność, a także gdy zajdzie taka konieczność prowadzić roboty w systemie dwuzmianowym lub w dni wolne od pracy dla osiągnięcia powyższego celu, po uzgodnieniu z Zamawiającym

Przy sporządzaniu oferty należy wziąć pod uwagę powyższy zapis oraz że prowadzone roboty nie mogą przeszkadzać w funkcjonowaniu obiektu. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w zakresie BHP, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Przy wykonywaniu prac należy zapewnić całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy, obejmujące również:

 • zabezpieczenie przed brudem, kurzem i pyłem z rozbiórek i prac wykończeniowych;
 • zabezpieczenie przed zaburzeniami pracy istniejących instalacji, w tym przed przerwami w zasileniu w energię elektryczną;
 • zabezpieczenie przez wibracjami i hałasami;
 • wykonanie wszelkich zabezpieczeń, w szczególności przed pożarem, zadymieniem, zalaniem, włamaniem i kradzieżą.

Termin realizacji robót:

Maksymalny termin realizacji robót wynosi 40 dni od dnia przekazania frontu robót.

Osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami:

Pan Przemysław Sotniczuk, nr tel. 41-34-70-387, Pan Zbigniew Gójski, nr tel. 41-34-70-383, e-mail: przetargi@pcum.pl od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:00

W konkursie ofert  mogą brać udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiada wiedzę i doświadczenie, to znaczy wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu modernizacji lub adaptacji pomieszczenia serwerowni, w tym  wykonanie instalacji klimatyzacji, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu, montażu szafy i zasilacza UPS oraz instalacji sieci okablowania strukturalnego, zgodnych z projektem, o wartości nie mniejszej niż 60 000 zł brutto.

Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie zamówienie wykonane w ramach jednej umowy.

 1. dysponuje lub będzie dysponować zespołem realizującym zamówienie, tj. minimum:
 1. co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadająca doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy w co najmniej 1 robotach budowlanych polegających na przebudowie lub modernizacji pomieszczeń technicznych
 2. co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą posiadającą certyfikat instalatora okablowania strukturalnego, wystawiony przez producenta systemu, który będzie montowany.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość łączenia poszczególnych funkcji.

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) art. 12 ust. 1 pkt. 2, ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r.

W odniesieniu do obywateli państw członkowskich zastosowanie będzie miała ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.) lub ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. (t.j. Dz.U z 2019 r. poz.1117).

Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dostarczonych przez Wykonawcę.

Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę w celu uzupełnienia ewentualnych braków lub udzielenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki: 

 1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej terminowe i właściwe wykonanie zamówienia – firma nie może znajdować się w stanie upadłości, likwidacji, postępowaniu układowym lub tym podobnych. Wobec przedsiębiorstwa nie mogą toczyć się sprawy karno-skarbowe. 

Wykonawca potwierdzi spełnienie wyżej wymienionych warunków, przedkładając wraz z ofertą podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór został określony w Załączniku Nr 4 do Ogłoszenia.

Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie spełniają któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu.

Do oferty należy dołączyć:

 • wypełniony formularz ofertowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
 • odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
 • zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 • zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 • kosztorys ofertowy uproszczony
 • wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia,
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz  z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia – wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 6 do Ogłoszenia,
 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Wykonawca załącza podpisane oświadczenie wg wzoru Zamawiającego stanowiącego Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) wymagane:

 1. pełnomocnictwa do reprezentowania w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).
 2. pełnomocnictwa określającego jego zakres – w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).

Wadium:

 1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawców wadium, którego wysokość ustalona została na kwotę 1 500,00 złotych (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset).
 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 1. pieniądzu;
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 3. gwarancjach bankowych;
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
 1.  
 2.  
 3. Wadium musi być wniesione przez Wykonawców przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.
 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Kielce - nr konta Zamawiającego: 13 1130 1192 0027 6001 9720 0010
 5. Wadium wnoszone w formie innym niż w pieniądzu, musi wskazywać przedmiot zamówienia i zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania Wykonawcy ofertą. Dokument taki musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta wypłacenia Zamawiającemu, na pierwsze jego żądanie, kwoty wadium w przypadkach, o których mowa w pkt 8) poniżej. Oryginał dokumentu, potwierdzającego wniesienie przez Wykonawcę wadium, w wymaganej wysokości może zostać załączony do oferty.
 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 7. W przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zaliczy kwotę wpłaconego w pieniądzu wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Kryteria wyboru ofert:

 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według kryterium:
 1. Cena (C)- 80%

Wartość punktowa w ramach kryterium cena brutto:

 

           Cena minimalna

Cx = -----------------------  x 80 pkt

           Cena oferty badanej

 

 1. Termin wykonania robót (T) – 20%

Wartość punktowa w ramach kryterium termin wykonania robót:

 • za realizację zamówienia w terminie 40 dni –  0 punktów
 • za realizację zamówienia w terminie 35 dni –  5 punkty
 • za realizację zamówienia w terminie 30 dni – 10 punkty
 • za realizację zamówienia w terminie 25 dni – 15 punktów
 • za realizację zamówienia w terminie 20 dni – 20 punktów

Wykonawca nie może zadeklarować terminu realizacji dłuższego niż maksymalny termin wskazany przez Zamawiającego, tj. 40 dni. Zadeklarowanie terminu dłuższego niż 40 dni spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

 1.  
 2. W celu ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej na wykonanie zamówienia w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami Zamawiający posłuży się następującym wzorem:

Wp = C + T

Wp – wynik punktowy

C – liczba punktów w kryterium Cena

T – liczba punktów w kryterium Termin wykonania robót

 

Złożenie oferty:

Oferty należy sporządzić w języku polskim i przesyłać listownie, lub składać w siedzibie Zamawiającego:

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, sekretariat pok. 405, IV piętro.

Oferty winny być w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta na wykonanie  robót polegających na modernizacji pomieszczenia serwerowni PCUM Kielce wraz z instalacją sieci światłowodowej. Nie otwierać przed dniem 30.09.2019 r. godz. 10:00”

 

Termin składania ofert: 30.09.2019 r. do godz. 9:30.

Data otwarcia ofert: 30.09.2019 r. o godz. 10:00.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania.

Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” w wysokości 5 % całkowitej ceny netto oferty.
 2. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.
 3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
 5. pieniądzu,
 6. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 7. gwarancjach bankowych,
 8. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 9. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
 1. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 4).
 2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy 13 1130 1192 0027 6001 9720 0010  z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”.
 3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający zaliczy kwotę wadium na poczet zabezpieczenia.
 4. W przypadku wyboru gwarancji lub poręczenia jako formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy poręczenie lub gwarancja winny zawierać następujące elementy:
 1. wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego jako beneficjenta poręczenia lub gwarancji, wskazanie gwaranta (podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji) wraz z ich siedzibami
 2. wskazanie umowy, na której zabezpieczenie należytego wykonania udzielone zostało poręczenie lub gwarancja,
 3. wskazanie sumy gwarancji,
 4. wskazanie terminu ważności poręczenia lub gwarancji,
 5. nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego do pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 1. Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania z tytułu rękojmi za wady.
 2. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego.
 3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie, wg poniższej zasady:
 1. 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
 2. 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
 1. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w innej formie niż pieniężna w przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego Ogłoszenia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego konkursu ofert, bez podania przyczyny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Usług Medycznych ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce.
 • Inspektorem ochrony danych osobowych w PCUM Kielce  jest Pani/Pan Radosław Adamiec.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – wykonanie modernizacji pomieszczenia serwerowni PCUM Kielce wraz z instalacją sieci światłowodowej w budynku głównym PCUM - znak Adg 2000 – 31/19,  prowadzonym w trybie konkursu ofert.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 • Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
 • Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w

art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy RODO;

 • Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 1. jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Pobierz załączniki

Otwarcie ofert

Informacja o wyborze oferty

 


 

Kielce  21.08.2019

Termin zgłaszania ofert: 02.09.2019 r. do godz. 09:30

Termin otwarcia ofert: 02.09.2019 r. do godz. 10:00

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 

Treść niniejszego ogłoszenia została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 588096-N-2019 z dnia 21.08.2019 r.

 

Powiatowe Centrum Usług Medycznych, 25-014 Kielce, ul. Żelazna 35, woj. Świętokrzyskie, powiat m. Kielce, tel.: 41-34-70-380, 41-34-70-383 fax: 41-368-30-92, e-mail: przetargi@pcum.pl,  ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup i dostawę odczynników do oznaczania badań z zakresu immunochemii wraz z dzierżawą analizatora przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy”

 

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z projektem Umowy i pozostałymi załącznikami można nieodpłatnie pobierać w Dziale Administracji PCUM – pok. 407, IV piętro, lub na stronie internetowej www.pcum.pl

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego (Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej) odczynników do oznaczania badań z zakresu immunochemii wraz z dzierżawą analizatora przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Zamawiający nie  dopuszcza składania  ofert częściowych ani wariantowych.

Wykonawca może złożyć jedna ofertę nie może jej wycofać, zmienić, po upływie terminu składania ofert.

Termin wykonania zamówienia:  36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Dostawa aparatu: do 2 tygodni od daty podpisania umowy.

Osoby uprawnione do kontaktowania się  z oferentami:

Pani Marzena Łyczak tel. 41-34-70-360, Pan Zbigniew Gójski, tel. 41-34-70-383, e-mail: przetargi@pcum.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do godz. 14:00.

W przetargu mogą brać udział  Wykonawcy, którzy  nie podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki udziału zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), posiadają dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz spełniają pozostałe warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

Zamawiający dokona oceny ofert z zastosowaniem art. 24aa ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według kryterium:

a) cena – 60 punktów,

                Wartość punktowa w ramach kryterium cena brutto:

                                                                   Cena minimalna

           Liczba punktów  =  ---------------------------- x 60 pkt.

                                                            Cena oferty badanej

       b) termin dostawy odczynników nie dłuższy niż 7 dni – 40 pkt.

Wartość punktowa w ramach kryterium termin dostawy odczynników:

7 dni – 0 pkt.

6 dni – 10 pkt.

5 dni – 20 pkt.

4 dni – 30 pkt.

3 dni – 40 pkt.

 

 1. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 punktów. Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy sporządzić w języku polskim i  przesłać listownie, lub złożyć  w Sekretariacie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, pok. 405, IV piętro.

Oferty winny być  w jednej zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy.

Kopertę należy zaadresować: Powiatowe Centrum Usług Medycznych, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, oraz opisać:  „Oferta na zakup i dostawę odczynników do oznaczania badań z zakresu immunochemii wraz z dzierżawą analizatora,  przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.  Nie otwierać przed dniem 02.09.2019 r. godz. 10:00”

Termin składania ofert upływa dnia: 02.09.2019 roku o godz. 09:30 

Data otwarcia ofert: 02. 09. 2019 roku o godz. 10:00

Oferty złożone po terminie składania ofert będą niezwłocznie zwrócone oferentom bez ich otwierania.

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności wymienionej w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pobierz załączniki

Pytania i odpowiedzi

Otwarczie ofert

 


 

Kielce  29. 05. 2019

ADG 2000  - 22/19                                                                                                                                         

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością  Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach

 

W związku z brakiem ofert na kupno samochodu w I konkursie ofert;

   Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach

                                                     ogłasza

II  PISEMNY KONKURS OFERT

 na sprzedaż   samochodu służbowego będącego własnością PCUM w Kielcach.

Tryb zamówienia:

1. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30000,00 euro – bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. ( Art. 4, pkt 8 Prawo zamówień publicznych).

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie konkursu ofert na podstawie § 4 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PCUM Kielce.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§ 1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Usług Medycznych ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce.

§ 2

Inspektorem ochrony danych osobowych w PCUM Kielce jest Pani/Pan Radosław Adamiec

§3

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w

celu związanym z postępowaniem o