Przetargi

Kielce  29. 05. 2019

ADG 2000  - 22/19                                                                                                                                         

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością  Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach

 

W związku z brakiem ofert na kupno samochodu w I konkursie ofert;

   Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach

                                                     ogłasza

II  PISEMNY KONKURS OFERT

 na sprzedaż   samochodu służbowego będącego własnością PCUM w Kielcach.

Tryb zamówienia:

1. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30000,00 euro – bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. ( Art. 4, pkt 8 Prawo zamówień publicznych).

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie konkursu ofert na podstawie § 4 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PCUM Kielce.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§ 1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Usług Medycznych ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce.

§ 2

Inspektorem ochrony danych osobowych w PCUM Kielce jest Pani/Pan Radosław Adamiec

§3

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – dostawa samochodu osobowego - znak Adg 2000 – 28/18, prowadzonym w trybie konkursu ofert.

§4

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3

 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.

1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

§ 5

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,

przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania

obejmuje cały czas trwania umowy;

§ 6

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

§ 7

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

§ 8

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w

art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy RODO;

 

§ 9

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

1.Nazwa i siedziba organizatora konkursu:

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach z siedzibą przy ul. Żelaznej 35 25-014 Kielce.

2. Tryb postępowania:

Pisemny konkurs ofert.

3. Opis przedmiotu konkursu ofert:

Samochód osobowy Opel Zafira. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

4. Cena wywoławcza pojazdu:

4 800,00 złotych (cztery tysiące osiemset  złotych) brutto.

5. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w salce narad na IV piętrze budynku głównego PCUM przy ul. Żelaznej 35  w Kielcach, w dniu 11czerwca2019 r. o godz. 10;00

6. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd:

Organizator konkursu informuje , iż oględzin pojazdu będącego przedmiotem konkursu będzie można dokonać w dniach od 3czerwca  do 10czerwca w godz. od 8;00 do 14;00 przed budynkiem niskim PCUM przy ul. Żelaznej 35 w Kielcach po uzgodnieniu telefonicznym tel; 41 – 34 – 70 – 383.

7. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

1) wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść, w formie pieniężnej w złotych polskich do dnia 10czerwca 2019 r. do godz. 14;00 na rachunek bankowy:

94  1130 1192 0027 6001 9720  0007,  lub w kasie PCUM,

2) wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku konkursu ofert nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia pojazdu;

3) wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone zwraca się przelewem na wskazany w ofercie rachunek bankowy niezwłocznie po zakończeniu lub odwołaniu konkursu ofert, jedna nie później niż w terminie 7 dni roboczych od zakończenia przetargu;

4) Organizator ma prawo zatrzymać wadium, w przypadku, gdy Oferent, który wygrał konkurs ofert, uchylił się od zawarcia umowy.

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty, oraz okres w którym oferta jest wiążąca.

1) ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg. Poniższego wzoru:

Powiatowe  Centrum Usług Medycznych w Kielcach

Ul. Żelazna 35, 25 – 014  Kielce

„OFERTA KONKURSOWA NA ZAKUP SAMOCHODU OPEL ZAFIRA nr. rej. TK 7459E”

2) oferty należy składać w dni robocze  (od poniedziałku do czwartku) w godz. od 8;00 do 14;00, piątek11 czerwca 2019 r. do godz. 9;00, przy czym za złożone oferty rozumie się moment wpływu lub złożenia oferty w Sekretariacie PCUM.

3) termin związania z ofertą 30 dni.

9. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym postępowaniu:

1) Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej.

2) Oferta powinna zawierać:

a) dokładne oznaczenie podmiotu, dokładne dane adresowe, telefon kontaktowy, NIP albo PESEL – jeśli oferta pochodzi od osoby fizycznej, nr rachunku bankowego Oferenta (do zwrotu wadium),

b) oferowaną cenę brutto;

c) oświadczenie Oferenta, że dokonał oględzin przedmiotu konkursu, zapoznał się z jego stanem technicznym, zweryfikował oznaczenia identyfikujące pojazd, oraz że przedmiot postępowania konkursowego w pełni akceptuje, lub oświadczenie, że pomimo niedokonania oględzin akceptuje rzeczywisty stan pojazdu i nie wnosi  do niego zastrzeżeń.

d) dowód wniesienia wadium;

e) podpisany wzór umowy.

10. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

Umowa sprzedaży zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora, przy czym termin ten będzie nie dłuższy niż 5 dni roboczych od rozstrzygnięcia konkursu ofert.

11. Pozostałe informacje:

1) Organizator przewiduje możliwość jednokrotnego wezwania do usunięcia braków formalnych oferty.

2) Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli została złożona przez Oferenta który nie wniósł wadium.

3) Jedyne kryterium według którego nastąpi ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty stanowi cena brutto.

4) Wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem umowy ponosi kupujący.

5) Kupujący jest zobowiązany zapłacić, zgodnie z umową cenę nabycia w terminie 7 dni od wystawienia faktury VAT.

6) Wydanie przedmiotu sprzedaży Kupującemu nastąpi zgodnie z umową, niezwłocznie po dokonaniu zapłaty, czyli po wpływie środków pieniężnych na rachunek bankowy organizatora.

12. Dodatkowe zastrzeżenia:

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania.
 2. Formularz ofertowy na zakup samochodu Opel Zafira
 3. Wzór umowy.

Pobierz załączniki

 


 

Kielce  23.04.2019

ADG 2000  - 22/19                                                                                                                                         

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością  Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach

ogłasza

PISEMNY KONKURS OFERT

 na sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością PCUM w Kielcach.

Tryb zamówienia:

1. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30000,00 euro – bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. ( Art. 4, pkt 8 Prawo zamówień publicznych).

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie konkursu ofert na podstawie § 4 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PCUM Kielce.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§ 1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Usług Medycznych ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce.

§ 2

Inspektorem ochrony danych osobowych w PCUM Kielce jest Pani/Pan Radosław Adamiec

§3

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – dostawa samochodu osobowego - znak Adg 2000 – 28/18, prowadzonym w trybie konkursu ofert.

§4

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3

 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.

1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

§ 5

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,

przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania

obejmuje cały czas trwania umowy;

§ 6

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

§ 7

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

§ 8

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w

art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy RODO;

§ 9

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

1.Nazwa i siedziba organizatora konkursu:

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach z siedzibą przy ul. Żelaznej 35 25-014 Kielce.

2. Tryb postępowania:

Pisemny konkurs ofert.

3. Opis przedmiotu konkursu ofert:

Samochód osobowy Opel Zafira. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

4. Cena wywoławcza pojazdu:

6 000,00 złotych (sześć tysięcy złotych) brutto.

5. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w salce narad na IV piętrze budynku głównego PCUM przy ul. Żelaznej 35  w Kielcach, w dniu 28 maja 2019 r. o godz. 10;00

6. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd:

Organizator konkursu informuje , iż oględzin pojazdu będącego przedmiotem konkursu będzie można dokonać w dniach od 21 maja  do 27 maja w godz. od 8;00 do 14;00 przed budynkiem niskim PCUM przy ul. Żelaznej 35 w Kielcach po uzgodnieniu telefonicznym tel; 41 – 34 – 70 – 383.

7. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

1) wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść, w formie pieniężnej w złotych polskich do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 14;00 na rachunek bankowy:

94  1130 1192 0027 6001 9720  0007,  lub w kasie PCUM,

2) wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku konkursu ofert nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia pojazdu;

3) wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone zwraca się przelewem na wskazany w ofercie rachunek bankowy niezwłocznie po zakończeniu lub odwołaniu konkursu ofert, jedna nie później niż w terminie 7 dni roboczych od zakończenia przetargu;

4) Organizator ma prawo zatrzymać wadium, w przypadku, gdy Oferent, który wygrał konkurs ofert, uchylił się od zawarcia umowy.

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty, oraz okres w którym oferta jest wiążąca.

1) ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg. Poniższego wzoru:

Powiatowe  Centrum Usług Medycznych w Kielcach

Ul. Żelazna 35, 25 – 014  Kielce

„OFERTA KONKURSOWA NA ZAKUP SAMOCHODU OPEL ZAFIRA nr. rej. TK 7459E”

2) oferty należy składać w dni robocze  (od poniedziałku do piątku) w godz. od 8;00 do 14;00, wtorek 28 maja 2019 r. do godz. 9;00, przy czym za złożone oferty rozumie się moment wpływu lub złożenia oferty w Sekretariacie PCUM.

3) termin związania z ofertą 30 dni.

9. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym postępowaniu:

1) Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej.

2) Oferta powinna zawierać:

a) dokładne oznaczenie podmiotu, dokładne dane adresowe, telefon kontaktowy, NIP albo PESEL – jeśli oferta pochodzi od osoby fizycznej, nr rachunku bankowego Oferenta (do zwrotu wadium),

b) oferowaną cenę brutto;

c) oświadczenie Oferenta, że dokonał oględzin przedmiotu konkursu, zapoznał się z jego stanem technicznym, zweryfikował oznaczenia identyfikujące pojazd, oraz że przedmiot postępowania konkursowego w pełni akceptuje, lub oświadczenie, że pomimo niedokonania oględzin akceptuje rzeczywisty stan pojazdu i nie wnosi  do niego zastrzeżeń.

d) dowód wniesienia wadium;

e) podpisany wzór umowy.

10. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

Umowa sprzedaży zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora, przy czym termin ten będzie nie dłuższy niż 5 dni roboczych od rozstrzygnięcia konkursu ofert.

11. Pozostałe informacje:

1) Organizator przewiduje możliwość jednokrotnego wezwania do usunięcia braków formalnych oferty.

2) Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli została złożona przez Oferenta który nie wniósł wadium.

3) Jedyne kryterium według którego nastąpi ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty stanowi cena brutto.

4) Wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem umowy ponosi kupujący.

5) Kupujący jest zobowiązany zapłacić, zgodnie z umową cenę nabycia w terminie 7 dni od wystawienia faktury VAT.

6) Wydanie przedmiotu sprzedaży Kupującemu nastąpi zgodnie z umową, niezwłocznie po dokonaniu zapłaty, czyli po wpływie środków pieniężnych na rachunek bankowy organizatora.

12. Dodatkowe zastrzeżenia:

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania.
 2. Formularz ofertowy na zakup samochodu Opel Zafira
 3. Wzór umowy.

Pobierz załączniki

 


 

Nr. sprawy : Adg 2000-21/19

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Działając na podstawie §4 pkt. 1 Regulaminu udzielania zamówień w PCUM Kielce, Powiatowe Centrum Usług Medycznych,  25-014 Kielce,  ul. Żelazna 35, tel: 41 34-70-383, fax: 41-368-30-92,e-mail: przetargi@pcum.pl ogłasza konkurs ofert  na:

 

„Dostawę szczepionek dla potrzeb PCUM w Kielcach”

Termin zgłaszania ofert: 18.04. 2019 r. do godz. 9:30                  

Data otwarcia ofert: 18.04. 2019 r. o godz. 10:00

Tryb zamówienia:

1. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30000,00 euro – bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. ( Art. 4, pkt 8 Prawo zamówień publicznych).

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie konkursu ofert na podstawie § 4 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PCUM Kielce.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

§ 1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Usług Medycznych ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce.

§ 2

Inspektorem ochrony danych osobowych w PCUM Kielce jest Pani/Pan Radosław Adamiec

§3

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – dostawa samochodu osobowego - znak Adg 2000 – 28/18, prowadzonym w trybie konkursu ofert.

§4

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.

1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

§ 5

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,

przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania

obejmuje cały czas trwania umowy;

§ 6

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

§ 7

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

§ 8

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w

art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy RODO;

§ 9

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Opis przedmiotu zamówienia wraz z projektem Umowy i pozostałymi załącznikami można nieodpłatnie pobierać w Dziale Administracji PCUM – pok. 407, IV piętro, lub na stronie internetowej www.pcum.pl

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionek dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych przy ul. Żelaznej 35 w Kielcach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia; Części A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K;

 

Część A: Prevenar 13-szczepionka  przeciwko pneumokokom - 13 walentna, przeznaczona dla dzieci od 6 tygodnia życia -  20 dawek

Część B : Nimenrix - szczepionka przeciwko meningokokom grupy C, dla dzieci po ukończeniu 2 m.ż -35 dawek

Część C: InfanrixHexa– szczepionka skojarzona   -20 dawek

Część D: InfanrixIPV+Hib-  szczepionka skojarzona -20 dawek

Część E : Rotarix-  szczepionka przeciwko rotawirusom, dla niemowląt od 6. do 24 tygodnia życia – 30 dawek

Część F :Hexacima -szczepionkaskojarzona, dla niemowląt i dzieci w wieku od 6 tygodni do 24 miesięcy–70 dawek

Część G : szczepionka przeciwko WZW typu B, dla dorosłych - 400 dawek

Część H :Varilrix  - szczepionka przeciwko ospie wietrznej - 40 dawek

Część I : Gardasil 9–szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (typu 6,11,16,18) – 30  dawek

Część J: Bexero -  szczepionka przeciwko zakażeniom meningokokowym – 45 dawek

Część K:Clodivac – szczepionka przeciwko błonicy i tężcowi – 50 dawek

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia dopuszcza możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do  10 % wartości zamówienia podstawowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ilościowej zmiany przedmiotu zamówienia uwzględniając swoje aktualne potrzeby. Ilości wskazane w formularzach są wielkościami szacunkowymi. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu oferty.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Pan Zbigniew Gójski, tel. 41-34-70-383, e-mail: przetargi@pcum.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do godz. 14:00.

 

W konkursie ofert  mogą brać udział  Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Do oferty należy dołączyć:

 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy(Załącznik nr 2)
 2. Podpisane Oświadczenie Oferenta  (Załącznik nr 3):
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 2. Dokumenty o których mowa w pkt. 3 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę /osoby upoważnioną do reprezentowania firmy Wykonawcy.
 3. Wykaz wykonanych dostaw o zakresie porównywalnym do przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria wyboru ofert:  najniższa cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy sporządzić w języku polskim i przesyłać listownie, lub składać w siedzibie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, sekretariat IV piętro, pok. 405.

Oferty winny być w zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy z napisem: 

„Dostawa szczepionek dla potrzeb PCUM w Kielcach, Część…………..(należy podać oznaczenie części, na którą składana jest oferta). Nie otwierać przed dniem 18.04.2019 r. godz. 10:00”

Termin składania ofert upływa dnia: 18.04.2019 r. o godz. 09:30

Data otwarcia ofert: 18.04.2019 r. o godz. 10:00

Oferta otrzymana po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Termin wykonania zamówienia: Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.

Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w ilościach i miejscu wskazanym w zamówieniu.

Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia składania ofert .

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania, bez podania przyczyny.

 

Pobierz załączniki

 

Pytania i odpowiedzi:

 

Pytanie:

1. Czy szczepionki z pakietu  A - Prevenar13 oraz  B - Nimenrix przeznaczone będą do realizacji programów  zdrowotnych  finansowanych ze środków publicznych?

Odpowiedź:

1. Pakiet A – Prevenar 13 – NIE, szczepionka ta nie będzie przeznaczona do realizacji programu.

Pakiet B – Nimenrix –  TAK,  szczepionka ta będzie przeznaczona do realizacji programu profilaktycznych szczepień ochronnych organizowanych przez Urząd Miasta Kielce.

 


 

OGŁOSZENIE O WYNAJMIE POMIESZCZEŃ      

           

Przedmiotem ogłoszenia jest oddanie w dzierżawę pomieszczeń o łącznej powierzchni 156,81 m2. Pomieszczenia te posiadają odrębne wejście od strony ul. Żelaznej i są usytuowane:

 • na parterze budynku głównego PCUM - 98,31 m2
 • w piwnicach budynku głównego  PCUM – 58,5 m2.

Okres wynajmu: 12 miesięcy od daty podpisania umowy, z możliwością jej przedłużenia.

Osoby zainteresowane wynajęciem pomieszczeń proszone są o kontakt w godz. od 7:30 do 14:00, z niżej wymienionymi osobami:

Pan Jerzy Cieślicki, tel. 41-34-70-382,lub Pan Zbigniew Gójski,   tel. 041- 34-70-383

 


 

Termin zgłaszania ofert: 22. 11 2018 r. do godz. 09:30

Termin otwarcia ofert:  22. 11. 2018 r.  o godz. 10:00

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

Powiatowe Centrum Usług Medycznych, 25-014 Kielce, ul. Żelazna 35, woj. Świętokrzyskie, powiat m. Kielce, tel.: 41-34-70-380, 41-34-70-383 fax: 41-368-30-92, e-mail: przetargi@pcum.pl,  ogłasza konkurs ofert na „Dostawę sprzętu komputerowego Tryb zamówienia:

  1.Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000,00 euro – bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. (Art. 4, pkt 8 Prawo zamówień publicznych).

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie konkursu ofert na podstawie § 4 pkt 1   Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PCUM Kielce.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

§ 1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Usług Medycznych ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce.

 

§ 2

Inspektorem ochrony danych osobowych w PCUM Kielce jest Pan Radosław Adamiec

 

§3

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – dostawa sprzętu komputerowego - znak Adg 2000 – 30/18, prowadzonym w trybie konkursu ofert.

§4

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.

1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

§ 5

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,

przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania

obejmuje cały czas trwania umowy;

§ 6

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

§ 7

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

§ 8

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w

art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy RODO;

§ 9

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z projektem Umowy i pozostałymi załącznikami można nieodpłatnie pobierać w Dziale Administracji PCUM – pok. 407, IV piętro, lub na stronie internetowej www.pcum.pl

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1  do SIWZ.

Wykonawca może złożyć jedna ofertę nie może jej wycofać, zmienić, po upływie terminu składania ofert.

Termin wykonania zamówienia (sprzętu komputerowego):  do 28. 11. 2018 r.

Osoby uprawnione do kontaktowania się  z oferentami:

Pan Przemysław Sotniczuktel. 41-34-70-387, e-mail: p.sotniczuk@pcum.plod poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do godz. 14:00.

W konkursie ofert  mogą brać udział  Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.

Do oferty należy dołączyć:

     1.   Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zgodny z Załącznikiem nr 2 do SIWZ,

     2.   Wpisanie wymaganych danych w Załączniku Nr  3 do SIWZ,

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 2. Dokumenty o których mowa w pkt. 3 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę /osoby upoważnioną do reprezentowania firmy Wykonawcy.
 3. Projekt umowy – Załącznik Nr  4 do SIWZ – zaakceptowany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według kryterium:

a) cena brutto – 80 punktów,

Wartość punktowa w ramach kryterium cena brutto:

                                       Cena minimalna

Cx =  ---------------------------- x 80 pkt.

                               Cena oferty badanej

       b) okres gwarancji - 20 punktów

Wartość punktowa w ramach w/wym. kryterium: 

Czas trwania gwarancji 12 miesięcy – 0 pkt.

Czas trwania gwarancji 24 miesiące – 10 pkt.

Czas trwania gwarancji 36 miesięcy – 20 pkt.

 

 1. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 punktów. Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy przesłać listownie, lub składać w Sekretariacie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, pok. 405, IV piętro.

Oferty winny być  w jednej zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy.

Kopertę należy zaadresować: Powiatowe Centrum Usług Medycznych, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, oraz opisać:  „Oferta na dostawę sprzętu komputerowego” .  Nie otwierać przed dniem 22.11.2018 r. godz. 10:00”

Termin składania ofert upływa dnia: 22.11.2018 roku o godz. 09:30 

Data otwarcia ofert: 22. 11. 2018 roku o godz. 10:00

Oferty złożone po terminie składania ofert będą niezwłocznie zwrócone oferentom bez ich otwierania.

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania.

 

Pobierz załączniki

Informacja dot. wyboru oferty

 


 

Termin zgłaszania ofert: 07. 11 2018 r. do godz. 09:30

Termin otwarcia ofert:   07. 11. 2018 r.  o godz. 10:00

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

Powiatowe Centrum Usług Medycznych, 25-014 Kielce, ul. Żelazna 35, woj. Świętokrzyskie, powiat m. Kielce, tel.: 41-34-70-380, 41-34-70-383 fax: 41-368-30-92, e-mail: przetargi@pcum.pl,  ogłasza konkurs ofert na „Dostawę samochodu osobowego

Tryb zamówienia:

1.Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000,00 euro – bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. (Art. 4, pkt 8 Prawo zamówień publicznych). Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie konkursu ofert na podstawie § 4 pkt 1   Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PCUM Kielce.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

§ 1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Usług Medycznych ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce.

§ 2

Inspektorem ochrony danych osobowych w PCUM Kielce jest Pan Radosław Adamiec

tel. kom. 783 900 145 .

§3

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – dostawa samochodu osobowego - znak Adg 2000 – 28/18, prowadzonym w trybie konkursu ofert.

§4

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.

1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

§ 5

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,

przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania

obejmuje cały czas trwania umowy;

§ 6

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

§ 7

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

§ 8

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w

art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy RODO;

§ 9

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z projektem Umowy i pozostałymi załącznikami można nieodpłatnie pobierać w Dziale Administracji PCUM – pok. 407, IV piętro, lub na stronie internetowej www.pcum.pl

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego samochodu osobowego (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1  do SIWZ.

Wykonawca może złożyć jedna ofertę nie może jej wycofać, zmienić, po upływie terminu składania ofert.

Termin wykonania zamówienia (dostawy samochodu):  do 30. 11. 2018 r.

Osoby uprawnione do kontaktowania się  z oferentami:

Pan  Jerzy Cieślicki i Pan Zbigniew Gójski, tel. 41-34-70-382 i 41-34-70-383, e-mail: przetargi@pcum.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do godz. 14:00.

W konkursie ofert  mogą brać udział  Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.

Do oferty należy dołączyć:

     1.   Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zgodny z Załącznikiem nr 2 do SIWZ,

     2.   Wpisanie wymaganych danych w Załączniku Nr  3 do SIWZ,

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 2. Dokumenty o których mowa w pkt. 3 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę /osoby upoważnioną do reprezentowania firmy Wykonawcy.
 3. Projekt umowy – Załącznik Nr  4 do SIWZ – zaakceptowany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według kryterium:

a) cena brutto – 80 punktów,

Wartość punktowa w ramach kryterium cena brutto:

                                       Cena minimalna

Cx =  ---------------------------- x 80 pkt.

                               Cena oferty badanej

       b) ilość darmowych, rocznych przeglądów w trakcie trwania gwarancji nie mniej niż   24 miesięcy, (minimum 2 przeglądy)   - 20 pkt.

Wartość punktowa w ramach w/wym. kryterium: 

Czas trwania gwarancji 24 miesięcy, 2 przeglądy – 0 pkt.

Czas trwania gwarancji 36 miesiące, 3 przeglądy  – 10 pkt.

Czas trwania gwarancji 48 miesięcy, 4 przeglądy  – 20 pkt.

 

 1. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 punktów. Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy przesłać listownie, lub składać w Sekretariacie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, pok. 405, IV piętro.

Oferty winny być  w jednej zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy.

Kopertę należy zaadresować: Powiatowe Centrum Usług Medycznych, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, oraz opisać:  „Oferta na dostawę samochodu osobowego” .  Nie otwierać przed dniem 07.11.2018 r. godz. 10:00”

Termin składania ofert upływa dnia: 07.11.2018 roku o godz. 09:30 

Data otwarcia ofert: 07. 11. 2018 roku o godz. 10:00

Oferty złożone po terminie składania ofert będą niezwłocznie zwrócone oferentom bez ich otwierania.

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania.

Pobierz załączniki

Pytania i odpowiedzi

 


 

Kielce, dnia 05.04.2018  r.

 

Termin zgłaszania ofert: 19. 04. 2018 r. do godz. 9:30

 

Data otwarcia ofert: 19. 04 .2018 r. o godz. 10:00

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT                   

 

Działając na podstawie § 4 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, Powiatowe Centrum Usług Medycznych,  25-014 Kielce,  ul. Żelazna 35, woj. Świętokrzyskie,    powiat m. Kielce,  tel. 41-34-70-380, fax. 41- 368-30-92, E-mail: przetargi@pcum.pl  ogłasza konkurs ofert na wykonanie malowania elewacji budynku niskiego PCUM Kielce.   

Formularz ofertowy, książkę przedmiarów robót, szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót wraz z projektem umowy, można nieodpłatnie pobierać w Dziale Administracji PCUM – pok. 407  IV piętro, lub na stronie internetowej: www.pcum.pl

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie malowania elewacji budynku niskiego PCUM przy ul. Żelaznej 35 w Kielcach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: książka przedmiarów robót oraz szczegółowa  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

W przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych wcześniej  do przewidzenia, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia  uzupełniającego w wysokości do 10% wartości zamówienia podstawowego. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Prace prowadzone będą z równoczesnym funkcjonowaniem Przychodni.

Wymagany czas trwania robót: 30 dni od daty protokolarnego przekazania frontu robót.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

-          Pan Zbigniew Gójski  w godz. od 7:30 do 14:00,  tel.041- 34-70-383

W konkursie ofert  mogą brać udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

-          prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

-          posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

-          znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-          nie podlegają wykluczeniu na mocy art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 24 stycznia 2004 roku.

-          spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

Do oferty należy dołączyć:

-          wypełniony formularz ofertowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia

-          aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

-          kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową w układzie alfabetycznym wraz z załącznikami: tabelą elementów scalonych, zestawieniem robocizny, materiałów i pracy sprzętu,

-          referencje od minimum trzech Zamawiających, dla których Wykonawca prowadził roboty budowlane o zakresie porównywalnym  do przedmiotu zamówienia.

Wadium: przed upływem składania ofert oferenci zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł), na zasadach określonych w Art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  przelewem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Kielce nr 13 1130 1192 0027 6001 9720 0010.

W przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej potwierdzenie należy dołączyć do oferty.

Kryteria wyboru ofert:

 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według kryterium:

a)      Cena - 80%

Wartość punktowa w ramach kryterium cena brutto:

 

           Cena minimalna

Cx = -----------------------  x 80 pkt

           Cena oferty badanej

 

b)      Okres gwarancji na przedmiot zamówienia  – 20%

Wartość punktowa w ramach kryterium okres gwarancji na przedmiot zamówienia:

 

         Okres gwarancji w ofercie badanej w miesiącach

Tx = ----------------------------------------------- x 20 pkt

          Maksymalny okres gwarancji w miesiącach

 

 

Oferty należy przesyłać listownie, lub składać w siedzibie Zamawiającego:

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, sekretariat pok. 405, IV piętro.

Oferty winny być w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta na wykonanie malowania elewacji budynku niskiego PCUM Kielce. Nie otwierać przed dniem 19. 04. 2018 r. godz. 10:00”

Termin składania ofert: 19.04. 2018 r. do godz. 9:30.

Data otwarcia ofert: 19.04. 2018 r. o godz. 10:00.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania.

Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

Istotne dla stron postanowienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego Ogłoszenia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego konkursu ofert, bez podania przyczyny.

 


 

Kielce, dnia 03.04.2018  r.

Nr. sprawy : Adg 2000-23/18

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

        

Działając na podstawie §4 pkt. 1 Regulaminu udzielania zamówień w PCUM Kielce, Powiatowe Centrum Usług Medycznych,  25-014 Kielce,  ul. Żelazna 35, tel: 41 34-70-383, fax: 41-368-30-92,e-mail: przetargi@pcum.pl ogłasza konkurs ofert  na:

 

„Dostawę szczepionek dla potrzeb PCUM w Kielcach”

 

Termin zgłaszania ofert: 12.04.2018r. do godz. 9:30                  

Data otwarcia ofert: 12.04. 2018r. o godz. 10:00

Tryb zamówienia: konkurs ofert.

Opis przedmiotu zamówienia wraz z projektem Umowy i pozostałymi załącznikami można nieodpłatnie pobierać w Dziale Administracji PCUM – pok. 407, IV piętro, lub na stronie internetowej www.pcum.pl

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionek dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych przy ul. Żelaznej 35 w Kielcach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia; Części A,B,C,D,E,F,G,H,I;

 

Część A: Prevenar 13-szczepionka  przeciwko pneumokokom - 13 walentna, przeznaczona dla dzieci od 6 tygodnia życia -  20dawek

Część B : Nimenrix - szczepionka przeciwko meningokokom grupy C, dla dzieci po ukończeniu 2 m.ż -60dawek

Część C: InfanrixHexa– szczepionka skojarzona   -20 dawek

Część D: InfanrixIPV+Hib-  szczepionka skojarzona -20 dawek

Część E : Rotarix-  szczepionka przeciwko rotawirusom, dla niemowląt od 6. do 24 tygodnia życia – 20 dawek

Część F :Hexacima -szczepionkaskojarzona, dla niemowląt i dzieci w wieku od 6 tygodni do 24 miesięcy–70 dawek

Część G : szczepionka przeciwko WZW typu B, dla dorosłych - 400 dawek

Część H :Varilrix  - szczepionka przeciwko ospie wietrznej - 60 dawek

Część I : Silgard–szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (typu 6,11,16,18) – 50  dawek

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia dopuszcza możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do  20 % wartości zamówienia podstawowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ilościowej zmiany przedmiotu zamówienia uwzględniając swoje aktualne potrzeby. Ilości wskazane w formularzach są wielkościami szacunkowymi. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu oferty.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: