Przetargi

Kielce, dnia 01.06.2020r.

Nr. sprawy : Adg 2000-22/20

 

KONKURS  OFERT

 

Działając na podstawie § 5 pkt 5   Regulaminu udzielania zamówień, Powiatowe Centrum Usług Medycznych  25-014 Kielce,  ul. Żelazna 35, tel: 41 34-70-383, fax: 41-368-30-92,e-mail: przetargi@pcum.pl ogłasza konkurs ofert  na:

 

„Dostawę szczepionek dla potrzeb PCUM Kielce na okres 12 miesięcy”

Termin zgłaszania ofert: 09.06. 2020 r. do godz. 9:30                  

Data otwarcia ofert: 09.06. 2020 r. o godz. 10:00

 

Tryb zamówienia:

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30000,00 euro – bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. ( Art. 4, pkt 8 Prawo zamówień publicznych).

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie konkursu ofert na podstawie § 5 pkt 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PCUM Kielce.

 

Opis przedmiotu zamówienia wraz z projektem Umowy i pozostałymi załącznikami można  pobierać w Dziale Administracji PCUM – pok. 407, IV piętro, lub na stronie internetowej www.pcum.pl

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionek dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych przy ul. Żelaznej 35 w Kielcach, na okres 12 miesięcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia; Części A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,;

 

Część A: Prevenar 13-szczepionka  przeciwko pneumokokom – 13 walentna, przeznaczona dla dzieci od 6 tygodnia życia -  20 dawek

Część B : Nimenrix - szczepionka przeciwko meningokokom grupy C, dla dzieci po ukończeniu 2 m.ż -45 dawek

Część C: InfanrixHexa– szczepionka skojarzona   -20 dawek

Część D: InfanrixIPV+Hib-  szczepionka skojarzona -20 dawek

Część E : Rotarix-  szczepionka przeciwko rotawirusom, dla niemowląt od 6. do 24 tygodnia życia – 30 dawek

Część F :Hexacima -szczepionkaskojarzona, dla niemowląt i dzieci w wieku od 6 tygodni do 24 miesięcy–60 dawek

Część G : szczepionka przeciwko WZW typu B, dla dorosłych - 400 dawek

Część H :Varilrix  - szczepionka przeciwko ospie wietrznej - 40 dawek

Część I: Bexero -  szczepionka przeciwko zakażeniom meningokokowym – 45 dawek

Część J:Clodivac – szczepionka przeciwko błonicy i tężcowi – 30 dawek

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na części: A,B,C,D,E,F,G,H,I,J.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ilościowej zmiany przedmiotu zamówienia uwzględniając swoje aktualne potrzeby. Ilości wskazane w formularzach są wielkościami szacunkowymi. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu oferty.

 

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Pan Zbigniew Gójski, tel. 41-34-70-383, e-mail: przetargi@pcum.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do godz. 14:00. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniami dotyczącymi treści formularzy ofertowych oraz wzoru umowy w terminie do dnia 04.06.2020 r. do godz. 14:00.

 

 

W konkursie ofert  mogą brać udział  Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Do oferty należy dołączyć:

 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy(Załącznik nr 2)
 2. Podpisane Oświadczenie Oferenta  (Załącznik nr 3):
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 2. Dokumenty o których mowa w pkt. 3 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę /osoby upoważnioną do reprezentowania firmy Wykonawcy.

 

Kryteria wyboru ofert:  najniższa cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy sporządzić w języku polskim i przesyłać listownie, lub składać w siedzibie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce.

Oferty winny być w zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy z napisem: 

„Dostawa szczepionek dla potrzeb PCUM Kielce na okres 12 miesięcy,Część…………..(należy podać oznaczenie części, na którą składana jest oferta). Nie otwierać przed dniem 09.06.2020 r., godz. 10:00”

Termin składania ofert upływa dnia: 09.06.2020 r. o godz. 09:30

Data otwarcia ofert: 09.06.2020 r. o godz. 10:00

Oferta otrzymana po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Termin wykonania zamówienia: Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.

Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w ilościach i miejscu wskazanym w zamówieniu.

Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia składania ofert .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania, bez podania przyczyny.

Pobierz załączniki

 


 

 

Kielce  26.05.2020

Nr. sprawy : Adg 2000-21/20

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

        

Działając na podstawie § 5 pkt 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, Powiatowe Centrum Usług Medycznych,  25-014 Kielce ul. Żelazna 35, tel: 41 34-70-383,e-mail: przetargi@pcum.pl ogłasza konkurs ofert  na:

 

„Zakup i dostawę odczynników laboratoryjnych  na okres 12 miesięcy”

 

Termin zgłaszania ofert: 04.06. 2020r. do godz. 9:30                  

Data otwarcia ofert: 04.06.2020r. o godz. 10:00

Formularz ofertowy wraz z projektem umowyi pozostałymi załącznikami można nieodpłatnie pobierać w Dziale Administracji PCUM – IV piętro, lub na stronie internetowej: www.pcum.pl

Tryb zamówienia:

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30000,00 euro – bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. ( Art. 4, pkt 8 Prawo zamówień publicznych).

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie konkursu ofert na podstawie § 5 pkt 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PCUM Kielce.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§ 1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Usług Medycznych ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce.

§ 2

Inspektorem ochrony danych osobowych w PCUM Kielce jest Pani/Pan Radosław Adamiec

 

§3

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych na okres 12 miesięcy - znak Adg 2000 – 21/20, prowadzonym w trybie konkursu ofert.

 

§4

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.

1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

§ 5

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,

przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania

obejmuje cały czas trwania umowy;

§ 6

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 

§ 7

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

 

§ 8

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w

art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy RODO;

§ 9

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna  dostawa odczynników laboratoryjnych do siedziby Zamawiającego, przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Formularze ofertowe.Przedmiot zamówienia został podzielony na części: A,B,C,D,E,F.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na części: A,B,C,D,E,F.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
 5. Wymagany termin przydatności do użycia materiałów będących przedmiotem zamówienia nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ilościowej zmiany przedmiotu zamówienia uwzględniając swoje aktualne potrzeby. Ilości wskazane w formularzach są wielkościami szacunkowymi. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu oferty.
 7. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
 • 33696500-0  - odczynniki laboratoryjne
 • 33696200-7  - odczynniki do badania krwi

Osoby uprawnione do porozumiewania się ze strony Zamawiającego z Wykonawcami:

 • Pan Zbigniew Gójski – st. specjalista ds. zamówień publicznychtel:  41-34-70-383
 • Pani Marzena Łyczak – kierownik laboratorium tel:. 41-34-70-360

Kontakt z w/w pracownikami odbywać się będzie od poniedziałku do piątkuw godzinach od 7:00 do godz. 14:00. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniami dotyczącymi treści Formularzy ofertowych oraz wzoru umowy w terminie do dnia 29.05.2020 r., do godz. 14:00.

W konkursie ofert  mogą brać udział  Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Do oferty należy dołączyć:

 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy
 2. Podpisane oświadczenie Oferenta  (Załącznik nr 1)
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 4. Dokumenty o których mowa w pkt. 3 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę /osoby upoważnioną do reprezentowania firmy Wykonawcy.
 5. Ulotki /instrukcje zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego   użytkownika informacje w języku polskim (do każdej pozycji w ofercie).
 6. Do Części „A” – „ Wykaz odczynników biochemicznych do automatycznego analizatora BS-380 firmy Mindray”  należy dołączyć:
 • wymagane metodyki oferowanych odczynników,
 • karty charakterystyki substancji niebezpiecznych,

-    aplikacje do analizatora BS-380 firmy Mindray.

-    certyfikaty CE dopuszczenia odczynników do użytku

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria wyboru ofert:  najniższa cena – 100%

Oferty należy sporządzić w języku polskim i przesyłać listownie, lub składać w siedzibie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, sekretariat IV p., pok. 405, w terminie do 04.06. 2020 r. do godz. 9:30.

Oferty winny być w zaklejonej kopercie z napisem: 

„Oferta na dostawę odczynników laboratoryjnych Część ………… (należy podać oznaczenie części, na którą składana jest oferta)”

Data otwarcia ofert: 04.06.2020 r. o godz. 10:00.

Oferta otrzymana po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Termin wykonania zamówienia:

Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.

Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w ilościach i miejscu wskazanym w zamówieniu.

Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia składania ofert .

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert, bez podania przyczyny.

Pobierz załączniki

 


 

 

Kielce  09.12.2019

Termin zgłaszania ofert: 18. 12.2019 r. do godz. 09:30

Termin otwarcia ofert: 18. 12.2019 r. do godz. 10:00

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 30 000 euro.

 

 

Powiatowe Centrum Usług Medycznych, 25-014 Kielce, ul. Żelazna 35, woj. Świętokrzyskie, powiat m. Kielce, tel.: 41-34-70-380, 41-34-70-383fax: 41-368-30-92, e-mail: przetargi@pcum.pl,  ogłasza konkurs ofert na „Dostawę odczynników do  badań hematologicznych wraz z dzierżawą aparatu do w/w badań przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy”

 

Tryb zamówienia: konkurs ofert

Szczegółowy Opis Warunków Zamówienia wraz z projektem Umowy i pozostałymi załącznikami można nieodpłatnie pobierać w Dziale Administracji PCUM – pok. 407, IV piętro, lub na stronie internetowej www.pcum.pl

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego (Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej) odczynników do badań hematologicznych  wraz z dzierżawą aparatu do w/w  badań przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SOWZ.

Zamawiający nie  dopuszcza składania  ofert częściowych ani wariantowych.

Wykonawca może złożyć jedna ofertę nie może jej wycofać, zmienić, po upływie terminu składania ofert.

Termin wykonania zamówienia: przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Dostawa aparatu: do 4 tygodni od daty podpisania umowy.

Informacje dotyczące postępowania:

Pod nr nr, tel. 41-34-70-383, , od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do godz. 14:00, e-mail: przetargi@pcum.pl

W konkursie ofert  mogą brać udział  Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Do oferty należy dołączyć:

1.   Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zgodny z Załącznikiem nr 1 do SOWZ,

2.   Wpisanie wymaganych danych w Załączniku Nr 2 do SOWZ,

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 2. Dokumenty o których mowa w pkt. 3 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę /osoby upoważnioną do reprezentowania firmy Wykonawcy.
 3. Aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu (Dz. U. z 2005 r. Nr 2 poz.8) będącym aktem wykonawczym do ustawy z dn. 11.01.2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11 z 2001 r. poz. 84 z późn. zmianami) dotyczy odczynnika. Jeżeli zaoferowany produkt nie posiada w swoim składzie substancji niebezpiecznej należy przedstawić oświadczenie, że dany produkt nie posiada w swym składzie substancji niebezpiecznej – dotyczy odczynnika.
 4. Projekt umowy – Załącznik Nr 3 do SOWZ – zaakceptowany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 5. Dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według kryterium:

 cena – 100 punktów,

Wartość punktowa w ramach kryterium cena brutto:

                                       Cena minimalna

Cx =  ---------------------------- x 100 pkt.

                               Cena oferty badanej

 1. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 punktów. Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.

 

 1. Aparat do badań hematologicznych przekazany w użytkowanie w ramach dzierżawy wyprodukowanynie później niż w 2016r.

 

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy przesłać listownie, lub składać w Sekretariacie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, pok. 405, IV piętro.

Oferty winny być  w jednej zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy.

Kopertę należy zaadresować: Powiatowe Centrum Usług Medycznych, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, oraz opisać:  „Oferta na dostawę odczynników do badań hematologicznych  wraz z dzierżawą aparatu do w/w badań  przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.  Nie otwierać przed dniem 18.12.2019 r. godz. 10:00”

Termin składania ofert upływa dnia: 18.12.2019 roku o godz. 09:30 

Data otwarcia ofert:18. 12. 2019 roku o godz. 10:00

Oferty złożone po terminie składania ofert będą niezwłocznie zwrócone oferentom bez ich otwierania.

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ilościowej zmiany przedmiotu zamówienia uwzględniając swoje aktualne potrzeby. Ilości wskazane w formularzu są wielkościami szacunkowymi. Oferentowi z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu ofertowym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania.

 

Pobierz załączniki

Zapytania i odpowiedzi:

Pytanie:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 19.12.2019 r. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na przesuniecie terminu składania ofert na dzień 19.12.2019 r. do godz. 09:30.

 

 


 

 

Kielce  31.10.2019

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach: Zakup i dostawa densytometru do oceny całego ciała z technologią wiązki wachlarzowej wraz ze stanowiskiem do badań, stacją komputerową do obróbki badań z oprogramowaniem, drukarką laserową i UPS
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Podmiot
Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach 25-014 Kielce, ul. Żelazna 35


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, krajowy numer identyfikacyjny 98533200000000, ul. ul. Żelazna  35 , 25-014  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 470 380, e-mail przetargi@pcum.pl, faks 413 683 092.
Adres strony internetowej (URL): www.pcum.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.pcum.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.pcum.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Powiatowe Centrum Usług Medycznych, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa densytometru do oceny całego ciała z technologią wiązki wachlarzowej wraz ze stanowiskiem do badań, stacją komputerową do obróbki badań z oprogramowaniem, drukarką laserową i UPS
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego ( Gabinet Densytometrii) densytometru do oceny całego ciała z technologią wiązki wachlarzowej wraz ze stanowiskiem do badań, stacją komputerową do obróbki badań z oprogramowaniem, drukarką laserową i UPS. Szczegółowy opis przedmiotu znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 33100000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
33110000-4II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 42
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
  42    


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 2-7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający oceni czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie wymaganych przez Zamawiającego dokumentów określonych w punkcie 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający, oprócz złożenia stosownego oświadczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ będzie żądać na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126) następujących dokumentów: 1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy densytometru 20,00
Ilość darmowych przeglądów po okresie gwarancyjnym 20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-13, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności wymienionej w art.93 ust. 1 ustawy Pzp.

 

Pobierz załączniki

 

Pytania i odpowiedzi

Część I

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości densytometr z detektorem znacznie przewyższającym wymagania Zamawiającego, bo 256 elementowym, z metodą skanowania wiązką wachlarza z kilkukrotnym przejściem nad pacjentem? Metoda kilkukrotnego przejścia nad pacjentem w żaden sposób nie wpływa na długość badania oraz nie ma znaczenia diagnostycznego, ponieważ jest on znacznie krótszy niż wymagany Przez Zamawiającego, jest to wyłącznie parametr ograniczający konkurencję, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 PZP w związku z art. 29 ust. 2 PZP.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści do przetargu   densytometr z detektorem 256 elementowym z kilkukrotnym przejściem nad pacjentem, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymogów określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ .

 

Część II

Pytanie 1

Dotyczy Załącznika Nr 2 do SIWZ punkt 2

Prosimy o usunięcie zapisu „…lub jednoelementowy min. 16 kanałowy”, ponieważ taki densytometr jest dużo gorszy jakościowo od densytometru z min 60elementami detektora.
Są to dwie zupełne klasy aparatów. Wykreślenie tego zapisu zapewni Zamawiającemu otrzymanie systemu z najwyższej półki.

 

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Zapis ten nie ogranicza konkurencji, a jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.

 

Pytanie 2

Dotyczy Załącznika Nr 2 do SIWZ punkt 2

Prosimy o potwierdzenie, że przez zapis w w/w punkcie Zamawiający rozumie jednokrotne przejście wiązki promieniowania nad obszarami min. kręgosłup, przedramię, szyjka kości udowej.

Odpowiedź:

Zamawiający przez zapis w w/w punkcie rozumie jednokrotne przejście wiązki promieniowania nad obszarami min. kręgosłup,przedramię, szyjka kości udowej, ale dopuści do przetargu densytometr z kilkukrotnym przejściem nad pacjentem, zgodnie z Pytaniami i odpowiedziami – część 1, które zostały umieszczone na naszej stronie internetowej www.pcum.pl

Pytanie 3

Dotyczy Załącznika Nr 2 do SIWZ punkt 6

Prosimy o wyjaśnienie czy przez zapis w podpunkcie d) zamawiający rozumie morfometrię kręgosłupa? Czy jeśli tak to czy Zamawiający wymaga dostarczenia takiej funkcjonalności
w obecnym postępowaniu, ponieważ nie jest ta opcja wymieniona w kategorii WŁAŚCIWOŚCI KLINICZNE. Prosimy również o zmianę zapisu na „d) kręgosłupa LVA lub IVA max 150s”, wyjaśniamy że jest to tylko nazewnictwo morfometrii i nazwę LVA używa firma GE. 

Odpowiedź:

Zamawiający rozumie przez ten zapis morfometrię kręgosłupa i wymaga dostarczenia takiej funkcjonalności w obecnym postepowaniu.

Zmiana zapisu na „d) kręgosłupa LVA lub IVA max 150s” nie jest konieczna ponieważ Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, co zostało określone w punkcie 3 SIWZ.

Pytanie 4

Dotyczy Załącznika Nr 2 do SIWZ punkt 8

Prosimy o usunięcie zapisu „… lub ręczne (siłowe) pozycjonowanie pacjenta”, ponieważ taki opis charakteryzuje densytometry starego typu. Dodatkowo siłowe przemieszczanie pacjenta jest bardzo uciążliwe dla osób starszych którym badania densytometryczne są dedykowane w szczególności.  Wykreślenie tego zapisu zapewni Zamawiającemu otrzymanie systemu
z najwyższej półki.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie tego zapisu.

 

Pytanie 5

Dotyczy Załącznika Nr 2 do SIWZ punkt 3 (gwarancja i serwis)

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu od momentu zgłoszenia, czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii do 48 godzin w dni robocze.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu reakcji serwisu.

 

Pytanie 6

Czy Zamawiający uzna jako reakcję serwisu, kontakt telefoniczny/zdalny?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna jako reakcję serwisu, kontakt telefoniczny/zdalny.

 

Pytanie 7

Dotyczy treści SIWZ,  pkt. 5

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni od daty podpisania umowy. Zamawiający określił termin realizacji zamówienia na 6 tygodni od daty złożenia zamówienia; wyjaśniamy, że w przypadku tak specjalistycznego aparatujakim jest densytometr  jest niewystarczający.

Przedmiot zamówienia produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie
z konfiguracją określoną przez Zamawiającego (przyszłego użytkownika), a więc pod konkretne zamówienie. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy przez Strony, a więc termin zaproponowany przez Zamawiającego jest zdecydowanie za krótki. W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na termin realizacji zamówienia do 8 tygodni.

 

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji Zamówienia. Wykonawcom, którzy zaproponują termin dostawy powyżej 6 tygodni nie będą przyznawane punkty w kryterium termin dostawy densytometru.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Powiatowe Centrum Usług Medycznych przy ul. Żelaznej 35 w Kielcach informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Zakup i dostawę densytometru do oceny całego ciała z technologią wiązki wachlarzowej wraz ze stanowiskiem do badań, stacją komputerową do obróbki badań z oprogramowaniem, drukarką laserową i UPS” (sprawa Adg 2010 -02/19) wpłynęło pięć ofert, które uzyskały niżej wymienioną ilość punktów:

Oferta nr 1: Medical Market Sp. z o.o., ul. Kościelna 26, 62-081 Przeźmierowo. Firma ta przedstawiła ofertę na kwotę 181 819,74 zł brutto, (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewiętnaście  i 74/100), dostawę densytometru w terminie  4 tygodni od daty podpisania umowy i 2 darmowe przeglądy aparatu po okresie gwarancyjnym. Oferta ta w kryteriach oceny: cena brutto, termin dostawy i ilość darmowych przeglądów uzyskała łącznie 90,61 pkt.

Oferta Nr 2: Miro Sp. z o.o., ul. Mińska 25B lok. U1, 03-808 Warszawa. Firma ta przedstawiła ofertę na kwotę 170 000,00 zł  brutto, (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy i 00/100), dostawę densytometru w terminie  4 tygodni od daty podpisania umowy i 0 (zero) darmowych przeglądów aparatu po okresie gwarancyjnym. Oferta ta w kryteriach oceny: cena brutto, termin dostawy i ilość darmowych przeglądów uzyskała łącznie 74,13 pkt.

Oferta nr 3: VIKI-MED., ul. Kędzierzyńska 17A/101 41-902 Bytom. Firma ta przedstawiła ofertę na kwotę 165 240,00 zł  brutto, (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści i 00/100), dostawę densytometru w terminie  4 tygodni od daty podpisania umowy i 2 darmowe przeglądy aparatu po okresie gwarancyjnym. Oferta ta w kryteriach oceny: cena brutto, termin dostawy i ilość darmowych przeglądów uzyskała łącznie 95,69 pkt.

Oferta Nr 4 : 4RAD Sp. z o.o. Sp. K., ul. Suwak 4 lok. 110, 02-676 Warszawa. Firma ta przedstawiła ofertę na kwotę 153 360,00 zł  brutto, (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt  i 00/100), dostawę densytometru w terminie  4 tygodni od daty podpisania umowy i 2 darmowe przeglądy aparatu po okresie gwarancyjnym. Oferta ta w kryteriach oceny: cena brutto, termin dostawy i ilość darmowych przeglądów uzyskała łącznie 100 pkt.

Oferta Nr 5 : Timko Sp. z o.o., ul. Syrokomli 30, 03-335 Warszawa. Firma ta przedstawiła ofertę na kwotę 307 320,00 zł  brutto, (słownie: trzysta siedem tysięcy trzysta dwadzieścia  i 00/100), dostawę densytometru w terminie  6 tygodni od daty podpisania umowy i 1 darmowy przegląd aparatu po okresie gwarancyjnym. Oferta ta w kryteriach oceny: cena brutto, termin dostawy i ilość darmowych przeglądów uzyskała łącznie 39,94 pkt.

Najkorzystniejszą ofertą w przedmiotowym postepowaniu okazała się oferta Nr 4 firmy 4Rad Sp. z o.o. Sp. K., ul. Suwak 4 lok. 110, Warszawa. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała łącznie 100 punktów we wszystkich kryteriach oceny.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia  do Oferentów, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium najniższa cena

Liczba pkt w kryterium termin dostawy densytometru

Liczba pkt w kryterium ilość darmowych przeglądów aparatu po okresie gwarancyjnym

Liczba pkt w kryterium ....................

Liczba pkt w kryterium ....................

Razem

1.

            50,61

            20

            20

---

---

            90,61

2.

             54,13

                20

                  0

---

---

        74,13

3.

             55,69

                20

                20

---

---

        95,69

4.

              60

                20

                20

---

---

       100