Przetargi

Kielce, dnia 05.04.2018  r.

 

Termin zgłaszania ofert: 19. 04. 2018 r. do godz. 9:30

Data otwarcia ofert: 19. 04 .2018 r. o godz. 10:00

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT                   

 

Działając na podstawie § 4 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, Powiatowe Centrum Usług Medycznych,  25-014 Kielce,  ul. Żelazna 35, woj. Świętokrzyskie,    powiat m. Kielce,  tel. 41-34-70-380, fax. 41- 368-30-92, E-mail: przetargi@pcum.pl  ogłasza konkurs ofert na wykonanie malowania elewacji budynku niskiego PCUM Kielce.   

Formularz ofertowy, książkę przedmiarów robót, szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót wraz z projektem umowy, można nieodpłatnie pobierać w Dziale Administracji PCUM – pok. 407  IV piętro, lub na stronie internetowej: www.pcum.pl

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie malowania elewacji budynku niskiego PCUM przy ul. Żelaznej 35 w Kielcach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: książka przedmiarów robót oraz szczegółowa  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

W przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych wcześniej  do przewidzenia, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia  uzupełniającego w wysokości do 10% wartości zamówienia podstawowego. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Prace prowadzone będą z równoczesnym funkcjonowaniem Przychodni.

Wymagany czas trwania robót: 30 dni od daty protokolarnego przekazania frontu robót.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

-          Pan Zbigniew Gójski  w godz. od 7:30 do 14:00,  tel.041- 34-70-383

W konkursie ofert  mogą brać udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

-          prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

-          posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

-          znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-          nie podlegają wykluczeniu na mocy art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 24 stycznia 2004 roku.

-          spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

Do oferty należy dołączyć:

-          wypełniony formularz ofertowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia

-          aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

-          kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową w układzie alfabetycznym wraz z załącznikami: tabelą elementów scalonych, zestawieniem robocizny, materiałów i pracy sprzętu,

-          referencje od minimum trzech Zamawiających, dla których Wykonawca prowadził roboty budowlane o zakresie porównywalnym  do przedmiotu zamówienia.

Wadium: przed upływem składania ofert oferenci zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł), na zasadach określonych w Art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  przelewem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Kielce nr 13 1130 1192 0027 6001 9720 0010.

W przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej potwierdzenie należy dołączyć do oferty.

Kryteria wyboru ofert:

 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według kryterium:

a)      Cena - 80%

Wartość punktowa w ramach kryterium cena brutto:

 

           Cena minimalna

Cx = -----------------------  x 80 pkt

           Cena oferty badanej

 

b)      Okres gwarancji na przedmiot zamówienia  – 20%

Wartość punktowa w ramach kryterium okres gwarancji na przedmiot zamówienia:

 

         Okres gwarancji w ofercie badanej w miesiącach

Tx = ----------------------------------------------- x 20 pkt

          Maksymalny okres gwarancji w miesiącach

 

 

Oferty należy przesyłać listownie, lub składać w siedzibie Zamawiającego:

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, sekretariat pok. 405, IV piętro.

Oferty winny być w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta na wykonanie malowania elewacji budynku niskiego PCUM Kielce. Nie otwierać przed dniem 19. 04. 2018 r. godz. 10:00”

Termin składania ofert: 19.04. 2018 r. do godz. 9:30.

Data otwarcia ofert: 19.04. 2018 r. o godz. 10:00.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania.

Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

Istotne dla stron postanowienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego Ogłoszenia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego konkursu ofert, bez podania przyczyny.

 


 

Kielce, dnia 03.04.2018  r.

Nr. sprawy : Adg 2000-23/18

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

        

Działając na podstawie §4 pkt. 1 Regulaminu udzielania zamówień w PCUM Kielce, Powiatowe Centrum Usług Medycznych,  25-014 Kielce,  ul. Żelazna 35, tel: 41 34-70-383, fax: 41-368-30-92,e-mail: przetargi@pcum.pl ogłasza konkurs ofert  na:

 

„Dostawę szczepionek dla potrzeb PCUM w Kielcach”

 

Termin zgłaszania ofert: 12.04.2018r. do godz. 9:30                  

Data otwarcia ofert: 12.04. 2018r. o godz. 10:00

Tryb zamówienia: konkurs ofert.

Opis przedmiotu zamówienia wraz z projektem Umowy i pozostałymi załącznikami można nieodpłatnie pobierać w Dziale Administracji PCUM – pok. 407, IV piętro, lub na stronie internetowej www.pcum.pl

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionek dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych przy ul. Żelaznej 35 w Kielcach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia; Części A,B,C,D,E,F,G,H,I;

 

Część A: Prevenar 13-szczepionka  przeciwko pneumokokom - 13 walentna, przeznaczona dla dzieci od 6 tygodnia życia -  20dawek

Część B : Nimenrix - szczepionka przeciwko meningokokom grupy C, dla dzieci po ukończeniu 2 m.ż -60dawek

Część C: InfanrixHexa– szczepionka skojarzona   -20 dawek

Część D: InfanrixIPV+Hib-  szczepionka skojarzona -20 dawek

Część E : Rotarix-  szczepionka przeciwko rotawirusom, dla niemowląt od 6. do 24 tygodnia życia – 20 dawek

Część F :Hexacima -szczepionkaskojarzona, dla niemowląt i dzieci w wieku od 6 tygodni do 24 miesięcy–70 dawek

Część G : szczepionka przeciwko WZW typu B, dla dorosłych - 400 dawek

Część H :Varilrix  - szczepionka przeciwko ospie wietrznej - 60 dawek

Część I : Silgard–szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (typu 6,11,16,18) – 50  dawek

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia dopuszcza możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do  20 % wartości zamówienia podstawowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ilościowej zmiany przedmiotu zamówienia uwzględniając swoje aktualne potrzeby. Ilości wskazane w formularzach są wielkościami szacunkowymi. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu oferty.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Pan Zbigniew Gójski, tel. 41-34-70-383, e-mail: przetargi@pcum.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do godz. 14:00.

W konkursie ofert  mogą brać udział  Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

-        Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

-        Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

-        Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-        Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-        Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Do oferty należy dołączyć:

 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy(Załącznik nr 2)
 2. Podpisane Oświadczenie Oferenta  (Załącznik nr 3):
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 2. Dokumenty o których mowa w pkt. 3 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę /osoby upoważnioną do reprezentowania firmy Wykonawcy.
 3. Wykaz wykonanych dostaw o zakresie porównywalnym do przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria wyboru ofert:  najniższa cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy sporządzić w języku polskim i przesyłać listownie, lub składać w siedzibie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, sekretariat IV piętro, pok. 405.

Oferty winny być w zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy z napisem: 

„Dostawa szczepionek dla potrzeb PCUM w Kielcach,Część…………..(należy podać oznaczenie części, na którą składana jest oferta). Nie otwierać przed dniem 12.04.2018 r. godz. 10:00”

Termin składania ofert upływa dnia: 12.04.2018 r. o godz. 09:30

Data otwarcia ofert: 12.04.2018 r. o godz. 10:00

Oferta otrzymana po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Termin wykonania zamówienia: Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.

Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w ilościach i miejscu wskazanym w zamówieniu.

Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia składania ofert .

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania, bez podania przyczyny

 


 

Kielce, dnia 12.02.2018  r.

Nr. sprawy : Adg 2000-20/18

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

        

Działając na podstawie § 4 pkt. 1 Regulaminu udzielania zamówień w PCUM Kielce, Powiatowe Centrum Usług Medycznych,  25-014 Kielce ul. Żelazna 35, tel: 41 34-70-383,e-mail: przetargi@pcum.pl ogłasza konkurs ofert  na:

 

„Dostawę odczynników do laboratorium PCUM Kielce, na okres 24 miesięcy”

 

Termin zgłaszania ofert: 22.02. 2018r. do godz. 9:30                  

Data otwarcia ofert: 22.02.2018r. o godz. 10:00

Formularz ofertowy wraz z projektem umowyi pozostałymi załącznikami można nieodpłatnie pobierać w Dziale Administracji PCUM – IV piętro, lub na stronie internetowej: www.pcum.pl

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna  dostawa odczynników laboratoryjnych do siedziby Zamawiającego, przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Formularze ofertowe.Przedmiot zamówienia został podzielony na części: A,B,C,D,E,F.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na części: A,B,C,D,E,F.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
 5. Wymagany termin przydatności do użycia materiałów będących przedmiotem zamówienia nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy.
 6. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ilościowej zmiany przedmiotu zamówienia uwzględniając swoje aktualne potrzeby. Ilości wskazane w formularzach są wielkościami szacunkowymi. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu oferty.
 8. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
 • 33696500-0  - odczynniki laboratoryjne
 • 33696200-7  - odczynniki do badania krwi

Osoby uprawnione do porozumiewania się ze strony Zamawiającego z Wykonawcami:

-          Pan Zbigniew Gójski – st. specjalista ds. zamówień publicznychtel:  41-34-70-383

-          Pani Marzena Łyczak – kierownik laboratorium tel:. 41-34-70-360

Kontakt z w/w pracownikami odbywać się będzie od poniedziałku do piątkuw godzinach od 7:00 do godz. 14:00. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniami dotyczącymi treści Formularzy ofertowych oraz wzoru umowy w terminie do dnia 16.02.2018 r., do godz. 13:30.

W konkursie ofert  mogą brać udział  Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

-        Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

-        Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

-        Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-        Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-        Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Do oferty należy dołączyć:

 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy
 2. Podpisane oświadczenie Oferenta  (Załącznik nr 1)
 3. Ulotki /instrukcje zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego   użytkownika informacje w języku polskim (do każdej pozycji w ofercie).
 4. Do Części „A” – „ Wykaz odczynników biochemicznych do automatycznego analizatora BS-380 firmy Mindray”  należy dołączyć:
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 2. Dokumenty o których mowa w pkt. 3 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę /osoby upoważnioną do reprezentowania firmy Wykonawcy.

-          wymagane metodyki oferowanych odczynników,

-          karty charakterystyki substancji niebezpiecznych,

-    aplikacje do analizatora BS-380 firmy Mindray.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria wyboru ofert:  najniższa cena – 100%

Oferty należy sporządzić w języku polskim i przesyłać listownie, lub składać w siedzibie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, sekretariat IV p., pok. 405, w terminie do 22.02. 2018 r. do godz. 9:30.

Oferty winny być w zaklejonej kopercie z napisem: 

„Oferta na dostawę odczynników do laboratorium PCUM Kielce Część ………… (należy podać oznaczenie części, na którą składana jest oferta)”

Data otwarcia ofert: 22.02.2018 r. o godz. 10:00.

Oferta otrzymana po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Termin wykonania zamówienia:

Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy.

Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w ilościach i miejscu wskazanym w zamówieniu.

Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia składania ofert .

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert, bez podania przyczyny.