Przetargi

Kielce  12.09.2019

Termin składania ofert: 30.09.2019 r. do godz. 9:30

Data otwarcia ofert: 30.09.2019 r. o godz. 10:00

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

             

Działając na podstawie § 4 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, Powiatowe Centrum Usług Medycznych,  25-014 Kielce,  ul. Żelazna 35, woj. Świętokrzyskie,    powiat m. Kielce,  tel. 41-34-70-380, fax. 41- 368-30-92, E-mail: przetargi@pcum.pl  ogłasza konkurs ofert na wykonanie robót polegających na modernizacji pomieszczenia serwerowni wraz z instalacją sieci światłowodowej w PCUM Kielce.  Zadanie to zostało ujęte w  Projekcie pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (INPLAMED WŚ) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którego partnerem jest PCUM Kielce.

 

Projekt wykonania robót wraz z załącznikami  można nieodpłatnie pobierać w Dziale Administracji PCUM – pok. 407  IV piętro, lub na stronie internetowej: www.pcum.pl

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji pomieszczenia serwerowni PCUM Kielce wraz z instalacją sieci światłowodowej w budynku głównym PCUM przy ul. Żelaznej 35 w Kielcach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Projekt wykonawczy robót oraz   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Kod CPV:

45210000-2    roboty budowlane w zakresie budynków

Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji. W celu umówienia terminu wizji należy kontaktować się z osobami udzielającymi informacji w sprawach przedmiotu zamówienia.

W przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych wcześniej  do przewidzenia, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia  uzupełniającego w wysokości do 10% wartości zamówienia podstawowego. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Ze względu na fakt, iż roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie, Wykonawca zobowiązany jest  organizować i prowadzić roboty w sposób zapewniający nieprzerwaną działalność, a także gdy zajdzie taka konieczność prowadzić roboty w systemie dwuzmianowym lub w dni wolne od pracy dla osiągnięcia powyższego celu, po uzgodnieniu z Zamawiającym

Przy sporządzaniu oferty należy wziąć pod uwagę powyższy zapis oraz że prowadzone roboty nie mogą przeszkadzać w funkcjonowaniu obiektu. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w zakresie BHP, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Przy wykonywaniu prac należy zapewnić całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy, obejmujące również:

 • zabezpieczenie przed brudem, kurzem i pyłem z rozbiórek i prac wykończeniowych;
 • zabezpieczenie przed zaburzeniami pracy istniejących instalacji, w tym przed przerwami w zasileniu w energię elektryczną;
 • zabezpieczenie przez wibracjami i hałasami;
 • wykonanie wszelkich zabezpieczeń, w szczególności przed pożarem, zadymieniem, zalaniem, włamaniem i kradzieżą.

Termin realizacji robót:

Maksymalny termin realizacji robót wynosi 40 dni od dnia przekazania frontu robót.

Osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami:

Pan Przemysław Sotniczuk, nr tel. 41-34-70-387, Pan Zbigniew Gójski, nr tel. 41-34-70-383, e-mail: przetargi@pcum.pl od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:00

W konkursie ofert  mogą brać udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiada wiedzę i doświadczenie, to znaczy wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu modernizacji lub adaptacji pomieszczenia serwerowni, w tym  wykonanie instalacji klimatyzacji, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu, montażu szafy i zasilacza UPS oraz instalacji sieci okablowania strukturalnego, zgodnych z projektem, o wartości nie mniejszej niż 60 000 zł brutto.

Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie zamówienie wykonane w ramach jednej umowy.

 1. dysponuje lub będzie dysponować zespołem realizującym zamówienie, tj. minimum:
 1. co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadająca doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy w co najmniej 1 robotach budowlanych polegających na przebudowie lub modernizacji pomieszczeń technicznych
 2. co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą posiadającą certyfikat instalatora okablowania strukturalnego, wystawiony przez producenta systemu, który będzie montowany.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość łączenia poszczególnych funkcji.

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) art. 12 ust. 1 pkt. 2, ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r.

W odniesieniu do obywateli państw członkowskich zastosowanie będzie miała ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.) lub ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. (t.j. Dz.U z 2019 r. poz.1117).

Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dostarczonych przez Wykonawcę.

Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę w celu uzupełnienia ewentualnych braków lub udzielenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki: 

 1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej terminowe i właściwe wykonanie zamówienia – firma nie może znajdować się w stanie upadłości, likwidacji, postępowaniu układowym lub tym podobnych. Wobec przedsiębiorstwa nie mogą toczyć się sprawy karno-skarbowe. 

Wykonawca potwierdzi spełnienie wyżej wymienionych warunków, przedkładając wraz z ofertą podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór został określony w Załączniku Nr 4 do Ogłoszenia.

Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie spełniają któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu.

Do oferty należy dołączyć:

 • wypełniony formularz ofertowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
 • odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
 • zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 • zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 • kosztorys ofertowy uproszczony
 • wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia,
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz  z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia – wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 6 do Ogłoszenia,
 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Wykonawca załącza podpisane oświadczenie wg wzoru Zamawiającego stanowiącego Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) wymagane:

 1. pełnomocnictwa do reprezentowania w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).
 2. pełnomocnictwa określającego jego zakres – w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).

Wadium:

 1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawców wadium, którego wysokość ustalona została na kwotę 1 500,00 złotych (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset).
 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 1. pieniądzu;
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 3. gwarancjach bankowych;
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
 1.  
 2.  
 3. Wadium musi być wniesione przez Wykonawców przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.
 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Kielce - nr konta Zamawiającego: 13 1130 1192 0027 6001 9720 0010
 5. Wadium wnoszone w formie innym niż w pieniądzu, musi wskazywać przedmiot zamówienia i zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania Wykonawcy ofertą. Dokument taki musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta wypłacenia Zamawiającemu, na pierwsze jego żądanie, kwoty wadium w przypadkach, o których mowa w pkt 8) poniżej. Oryginał dokumentu, potwierdzającego wniesienie przez Wykonawcę wadium, w wymaganej wysokości może zostać załączony do oferty.
 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 7. W przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zaliczy kwotę wpłaconego w pieniądzu wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Kryteria wyboru ofert:

 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według kryterium:
 1. Cena (C)- 80%

Wartość punktowa w ramach kryterium cena brutto:

 

           Cena minimalna

Cx = -----------------------  x 80 pkt

           Cena oferty badanej

 

 1. Termin wykonania robót (T) – 20%

Wartość punktowa w ramach kryterium termin wykonania robót:

 • za realizację zamówienia w terminie 40 dni –  0 punktów
 • za realizację zamówienia w terminie 35 dni –  5 punkty
 • za realizację zamówienia w terminie 30 dni – 10 punkty
 • za realizację zamówienia w terminie 25 dni – 15 punktów
 • za realizację zamówienia w terminie 20 dni – 20 punktów

Wykonawca nie może zadeklarować terminu realizacji dłuższego niż maksymalny termin wskazany przez Zamawiającego, tj. 40 dni. Zadeklarowanie terminu dłuższego niż 40 dni spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

 1.  
 2. W celu ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej na wykonanie zamówienia w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami Zamawiający posłuży się następującym wzorem:

Wp = C + T

Wp – wynik punktowy

C – liczba punktów w kryterium Cena

T – liczba punktów w kryterium Termin wykonania robót

 

Złożenie oferty:

Oferty należy sporządzić w języku polskim i przesyłać listownie, lub składać w siedzibie Zamawiającego:

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, sekretariat pok. 405, IV piętro.

Oferty winny być w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta na wykonanie  robót polegających na modernizacji pomieszczenia serwerowni PCUM Kielce wraz z instalacją sieci światłowodowej. Nie otwierać przed dniem 30.09.2019 r. godz. 10:00”

 

Termin składania ofert: 30.09.2019 r. do godz. 9:30.

Data otwarcia ofert: 30.09.2019 r. o godz. 10:00.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania.

Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” w wysokości 5 % całkowitej ceny netto oferty.
 2. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.
 3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
 5. pieniądzu,
 6. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 7. gwarancjach bankowych,
 8. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 9. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
 1. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 4).
 2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy 13 1130 1192 0027 6001 9720 0010  z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”.
 3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający zaliczy kwotę wadium na poczet zabezpieczenia.
 4. W przypadku wyboru gwarancji lub poręczenia jako formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy poręczenie lub gwarancja winny zawierać następujące elementy:
 1. wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego jako beneficjenta poręczenia lub gwarancji, wskazanie gwaranta (podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji) wraz z ich siedzibami
 2. wskazanie umowy, na której zabezpieczenie należytego wykonania udzielone zostało poręczenie lub gwarancja,
 3. wskazanie sumy gwarancji,
 4. wskazanie terminu ważności poręczenia lub gwarancji,
 5. nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego do pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 1. Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania z tytułu rękojmi za wady.
 2. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego.
 3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie, wg poniższej zasady:
 1. 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
 2. 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
 1. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w innej formie niż pieniężna w przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego Ogłoszenia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego konkursu ofert, bez podania przyczyny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Usług Medycznych ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce.
 • Inspektorem ochrony danych osobowych w PCUM Kielce  jest Pani/Pan Radosław Adamiec.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – wykonanie modernizacji pomieszczenia serwerowni PCUM Kielce wraz z instalacją sieci światłowodowej w budynku głównym PCUM - znak Adg 2000 – 31/19,  prowadzonym w trybie konkursu ofert.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 • Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
 • Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w

art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy RODO;

 • Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 1. jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Pobierz załączniki

 


 

Kielce  21.08.2019

Termin zgłaszania ofert: 02.09.2019 r. do godz. 09:30

Termin otwarcia ofert: 02.09.2019 r. do godz. 10:00

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 

Treść niniejszego ogłoszenia została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 588096-N-2019 z dnia 21.08.2019 r.

 

Powiatowe Centrum Usług Medycznych, 25-014 Kielce, ul. Żelazna 35, woj. Świętokrzyskie, powiat m. Kielce, tel.: 41-34-70-380, 41-34-70-383 fax: 41-368-30-92, e-mail: przetargi@pcum.pl,  ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup i dostawę odczynników do oznaczania badań z zakresu immunochemii wraz z dzierżawą analizatora przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy”

 

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z projektem Umowy i pozostałymi załącznikami można nieodpłatnie pobierać w Dziale Administracji PCUM – pok. 407, IV piętro, lub na stronie internetowej www.pcum.pl

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego (Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej) odczynników do oznaczania badań z zakresu immunochemii wraz z dzierżawą analizatora przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Zamawiający nie  dopuszcza składania  ofert częściowych ani wariantowych.

Wykonawca może złożyć jedna ofertę nie może jej wycofać, zmienić, po upływie terminu składania ofert.

Termin wykonania zamówienia:  36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Dostawa aparatu: do 2 tygodni od daty podpisania umowy.

Osoby uprawnione do kontaktowania się  z oferentami:

Pani Marzena Łyczak tel. 41-34-70-360, Pan Zbigniew Gójski, tel. 41-34-70-383, e-mail: przetargi@pcum.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do godz. 14:00.

W przetargu mogą brać udział  Wykonawcy, którzy  nie podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki udziału zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), posiadają dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz spełniają pozostałe warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

Zamawiający dokona oceny ofert z zastosowaniem art. 24aa ustawy Pzp.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według kryterium:

a) cena – 60 punktów,

                Wartość punktowa w ramach kryterium cena brutto:

                                                                   Cena minimalna

           Liczba punktów  =  ---------------------------- x 60 pkt.

                                                            Cena oferty badanej

       b) termin dostawy odczynników nie dłuższy niż 7 dni – 40 pkt.

Wartość punktowa w ramach kryterium termin dostawy odczynników:

7 dni – 0 pkt.

6 dni – 10 pkt.

5 dni – 20 pkt.

4 dni – 30 pkt.

3 dni – 40 pkt.

 

 1. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 punktów. Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy sporządzić w języku polskim i  przesłać listownie, lub złożyć  w Sekretariacie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, pok. 405, IV piętro.

Oferty winny być  w jednej zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy.

Kopertę należy zaadresować: Powiatowe Centrum Usług Medycznych, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, oraz opisać:  „Oferta na zakup i dostawę odczynników do oznaczania badań z zakresu immunochemii wraz z dzierżawą analizatora,  przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.  Nie otwierać przed dniem 02.09.2019 r. godz. 10:00”

Termin składania ofert upływa dnia: 02.09.2019 roku o godz. 09:30 

Data otwarcia ofert: 02. 09. 2019 roku o godz. 10:00

Oferty złożone po terminie składania ofert będą niezwłocznie zwrócone oferentom bez ich otwierania.

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności wymienionej w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pobierz załączniki

Pytania i odpowiedzi

Otwarczie ofert

 


 

Kielce  29. 05. 2019

ADG 2000  - 22/19                                                                                                                                         

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością  Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach

 

W związku z brakiem ofert na kupno samochodu w I konkursie ofert;

   Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach

                                                     ogłasza

II  PISEMNY KONKURS OFERT

 na sprzedaż   samochodu służbowego będącego własnością PCUM w Kielcach.

Tryb zamówienia:

1. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30000,00 euro – bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. ( Art. 4, pkt 8 Prawo zamówień publicznych).

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie konkursu ofert na podstawie § 4 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PCUM Kielce.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§ 1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Usług Medycznych ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce.

§ 2

Inspektorem ochrony danych osobowych w PCUM Kielce jest Pani/Pan Radosław Adamiec

§3

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – dostawa samochodu osobowego - znak Adg 2000 – 28/18, prowadzonym w trybie konkursu ofert.

§4

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3

 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.

1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

§ 5

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,

przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania

obejmuje cały czas trwania umowy;

§ 6

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

§ 7

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

§ 8

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w

art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy RODO;

 

§ 9

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

1.Nazwa i siedziba organizatora konkursu:

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach z siedzibą przy ul. Żelaznej 35 25-014 Kielce.

2. Tryb postępowania:

Pisemny konkurs ofert.

3. Opis przedmiotu konkursu ofert:

Samochód osobowy Opel Zafira. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

4. Cena wywoławcza pojazdu:

4 800,00 złotych (cztery tysiące osiemset  złotych) brutto.

5. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w salce narad na IV piętrze budynku głównego PCUM przy ul. Żelaznej 35  w Kielcach, w dniu 11czerwca2019 r. o godz. 10;00

6. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd:

Organizator konkursu informuje , iż oględzin pojazdu będącego przedmiotem konkursu będzie można dokonać w dniach od 3czerwca  do 10czerwca w godz. od 8;00 do 14;00 przed budynkiem niskim PCUM przy ul. Żelaznej 35 w Kielcach po uzgodnieniu telefonicznym tel; 41 – 34 – 70 – 383.

7. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

1) wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść, w formie pieniężnej w złotych polskich do dnia 10czerwca 2019 r. do godz. 14;00 na rachunek bankowy:

94  1130 1192 0027 6001 9720  0007,  lub w kasie PCUM,

2) wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku konkursu ofert nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia pojazdu;

3) wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone zwraca się przelewem na wskazany w ofercie rachunek bankowy niezwłocznie po zakończeniu lub odwołaniu konkursu ofert, jedna nie później niż w terminie 7 dni roboczych od zakończenia przetargu;

4) Organizator ma prawo zatrzymać wadium, w przypadku, gdy Oferent, który wygrał konkurs ofert, uchylił się od zawarcia umowy.

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty, oraz okres w którym oferta jest wiążąca.

1) ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg. Poniższego wzoru:

Powiatowe  Centrum Usług Medycznych w Kielcach

Ul. Żelazna 35, 25 – 014  Kielce

„OFERTA KONKURSOWA NA ZAKUP SAMOCHODU OPEL ZAFIRA nr. rej. TK 7459E”

2) oferty należy składać w dni robocze  (od poniedziałku do czwartku) w godz. od 8;00 do 14;00, piątek11 czerwca 2019 r. do godz. 9;00, przy czym za złożone oferty rozumie się moment wpływu lub złożenia oferty w Sekretariacie PCUM.

3) termin związania z ofertą 30 dni.

9. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym postępowaniu:

1) Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej.

2) Oferta powinna zawierać:

a) dokładne oznaczenie podmiotu, dokładne dane adresowe, telefon kontaktowy, NIP albo PESEL – jeśli oferta pochodzi od osoby fizycznej, nr rachunku bankowego Oferenta (do zwrotu wadium),

b) oferowaną cenę brutto;

c) oświadczenie Oferenta, że dokonał oględzin przedmiotu konkursu, zapoznał się z jego stanem technicznym, zweryfikował oznaczenia identyfikujące pojazd, oraz że przedmiot postępowania konkursowego w pełni akceptuje, lub oświadczenie, że pomimo niedokonania oględzin akceptuje rzeczywisty stan pojazdu i nie wnosi  do niego zastrzeżeń.

d) dowód wniesienia wadium;

e) podpisany wzór umowy.

10. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

Umowa sprzedaży zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora, przy czym termin ten będzie nie dłuższy niż 5 dni roboczych od rozstrzygnięcia konkursu ofert.

11. Pozostałe informacje:

1) Organizator przewiduje możliwość jednokrotnego wezwania do usunięcia braków formalnych oferty.

2) Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli została złożona przez Oferenta który nie wniósł wadium.

3) Jedyne kryterium według którego nastąpi ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty stanowi cena brutto.

4) Wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem umowy ponosi kupujący.

5) Kupujący jest zobowiązany zapłacić, zgodnie z umową cenę nabycia w terminie 7 dni od wystawienia faktury VAT.

6) Wydanie przedmiotu sprzedaży Kupującemu nastąpi zgodnie z umową, niezwłocznie po dokonaniu zapłaty, czyli po wpływie środków pieniężnych na rachunek bankowy organizatora.

12. Dodatkowe zastrzeżenia:

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania.
 2. Formularz ofertowy na zakup samochodu Opel Zafira
 3. Wzór umowy.

Pobierz załączniki

 


 

Kielce  23.04.2019

ADG 2000  - 22/19                                                                                                                                         

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością  Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach

ogłasza

PISEMNY KONKURS OFERT

 na sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością PCUM w Kielcach.

Tryb zamówienia:

1. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30000,00 euro – bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. ( Art. 4, pkt 8 Prawo zamówień publicznych).

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie konkursu ofert na podstawie § 4 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PCUM Kielce.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§ 1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Usług Medycznych ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce.

§ 2

Inspektorem ochrony danych osobowych w PCUM Kielce jest Pani/Pan Radosław Adamiec

§3

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – dostawa samochodu osobowego - znak Adg 2000 – 28/18, prowadzonym w trybie konkursu ofert.

§4

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3

 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.

1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

§ 5

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,

przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania

obejmuje cały czas trwania umowy;

§ 6

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

§ 7

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

§ 8

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w

art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy RODO;

§ 9

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

1.Nazwa i siedziba organizatora konkursu:

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach z siedzibą przy ul. Żelaznej 35 25-014 Kielce.

2. Tryb postępowania:

Pisemny konkurs ofert.

3. Opis przedmiotu konkursu ofert:

Samochód osobowy Opel Zafira. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

4. Cena wywoławcza pojazdu:

6 000,00 złotych (sześć tysięcy złotych) brutto.

5. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w salce narad na IV piętrze budynku głównego PCUM przy ul. Żelaznej 35  w Kielcach, w dniu 28 maja 2019 r. o godz. 10;00

6. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd:

Organizator konkursu informuje , iż oględzin pojazdu będącego przedmiotem konkursu będzie można dokonać w dniach od 21 maja  do 27 maja w godz. od 8;00 do 14;00 przed budynkiem niskim PCUM przy ul. Żelaznej 35 w Kielcach po uzgodnieniu telefonicznym tel; 41 – 34 – 70 – 383.

7. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

1) wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść, w formie pieniężnej w złotych polskich do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 14;00 na rachunek bankowy:

94  1130 1192 0027 6001 9720  0007,  lub w kasie PCUM,

2) wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku konkursu ofert nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia pojazdu;

3) wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone zwraca się przelewem na wskazany w ofercie rachunek bankowy niezwłocznie po zakończeniu lub odwołaniu konkursu ofert, jedna nie później niż w terminie 7 dni roboczych od zakończenia przetargu;

4) Organizator ma prawo zatrzymać wadium, w przypadku, gdy Oferent, który wygrał konkurs ofert, uchylił się od zawarcia umowy.

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty, oraz okres w którym oferta jest wiążąca.

1) ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg. Poniższego wzoru:

Powiatowe  Centrum Usług Medycznych w Kielcach

Ul. Żelazna 35, 25 – 014  Kielce

„OFERTA KONKURSOWA NA ZAKUP SAMOCHODU OPEL ZAFIRA nr. rej. TK 7459E”

2) oferty należy składać w dni robocze  (od poniedziałku do piątku) w godz. od 8;00 do 14;00, wtorek 28 maja 2019 r. do godz. 9;00, przy czym za złożone oferty rozumie się moment wpływu lub złożenia oferty w Sekretariacie PCUM.

3) termin związania z ofertą 30 dni.

9. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym postępowaniu:

1) Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej.

2) Oferta powinna zawierać:

a) dokładne oznaczenie podmiotu, dokładne dane adresowe, telefon kontaktowy, NIP albo PESEL – jeśli oferta pochodzi od osoby fizycznej, nr rachunku bankowego Oferenta (do zwrotu wadium),

b) oferowaną cenę brutto;

c) oświadczenie Oferenta, że dokonał oględzin przedmiotu konkursu, zapoznał się z jego stanem technicznym, zweryfikował oznaczenia identyfikujące pojazd, oraz że przedmiot postępowania konkursowego w pełni akceptuje, lub oświadczenie, że pomimo niedokonania oględzin akceptuje rzeczywisty stan pojazdu i nie wnosi  do niego zastrzeżeń.

d) dowód wniesienia wadium;

e) podpisany wzór umowy.

10. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

Umowa sprzedaży zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora, przy czym termin ten będzie nie dłuższy niż 5 dni roboczych od rozstrzygnięcia konkursu ofert.

11. Pozostałe informacje:

1) Organizator przewiduje możliwość jednokrotnego wezwania do usunięcia braków formalnych oferty.

2) Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli została złożona przez Oferenta który nie wniósł wadium.

3) Jedyne kryterium według którego nastąpi ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty stanowi cena brutto.

4) Wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem umowy ponosi kupujący.

5) Kupujący jest zobowiązany zapłacić, zgodnie z umową cenę nabycia w terminie 7 dni od wystawienia faktury VAT.

6) Wydanie przedmiotu sprzedaży Kupującemu nastąpi zgodnie z umową, niezwłocznie po dokonaniu zapłaty, czyli po wpływie środków pieniężnych na rachunek bankowy organizatora.

12. Dodatkowe zastrzeżenia:

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania.
 2. Formularz ofertowy na zakup samochodu Opel Zafira
 3. Wzór umowy.

Pobierz załączniki

 


 

Nr. sprawy : Adg 2000-21/19

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Działając na podstawie §4 pkt. 1 Regulaminu udzielania zamówień w PCUM Kielce, Powiatowe Centrum Usług Medycznych,  25-014 Kielce,  ul. Żelazna 35, tel: 41 34-70-383, fax: 41-368-30-92,e-mail: przetargi@pcum.pl ogłasza konkurs ofert  na:

 

„Dostawę szczepionek dla potrzeb PCUM w Kielcach”

Termin zgłaszania ofert: 18.04. 2019 r. do godz. 9:30                  

Data otwarcia ofert: 18.04. 2019 r. o godz. 10:00

Tryb zamówienia:

1. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30000,00 euro – bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. ( Art. 4, pkt 8 Prawo zamówień publicznych).

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie konkursu ofert na podstawie § 4 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PCUM Kielce.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

§ 1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Usług Medycznych ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce.

§ 2

Inspektorem ochrony danych osobowych w PCUM Kielce jest Pani/Pan Radosław Adamiec

§3

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – dostawa samochodu osobowego - znak Adg 2000 – 28/18, prowadzonym w trybie konkursu ofert.

§4

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.

1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

§ 5

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,

przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania

obejmuje cały czas trwania umowy;

§ 6

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

§ 7

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

§ 8

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w

art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy RODO;

§ 9

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Opis przedmiotu zamówienia wraz z projektem Umowy i pozostałymi załącznikami można nieodpłatnie pobierać w Dziale Administracji PCUM – pok. 407, IV piętro, lub na stronie internetowej www.pcum.pl

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionek dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych przy ul. Żelaznej 35 w Kielcach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia; Części A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K;

 

Część A: Prevenar 13-szczepionka  przeciwko pneumokokom - 13 walentna, przeznaczona dla dzieci od 6 tygodnia życia -  20 dawek

Część B : Nimenrix - szczepionka przeciwko meningokokom grupy C, dla dzieci po ukończeniu 2 m.ż -35 dawek

Część C: InfanrixHexa– szczepionka skojarzona   -20 dawek

Część D: InfanrixIPV+Hib-  szczepionka skojarzona -20 dawek

Część E : Rotarix-  szczepionka przeciwko rotawirusom, dla niemowląt od 6. do 24 tygodnia życia – 30 dawek

Część F :Hexacima -szczepionkaskojarzona, dla niemowląt i dzieci w wieku od 6 tygodni do 24 miesięcy–70 dawek

Część G : szczepionka przeciwko WZW typu B, dla dorosłych - 400 dawek

Część H :Varilrix  - szczepionka przeciwko ospie wietrznej - 40 dawek

Część I : Gardasil 9–szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (typu 6,11,16,18) – 30  dawek

Część J: Bexero -  szczepionka przeciwko zakażeniom meningokokowym – 45 dawek

Część K:Clodivac – szczepionka przeciwko błonicy i tężcowi – 50 dawek

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia dopuszcza możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do  10 % wartości zamówienia podstawowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ilościowej zmiany przedmiotu zamówienia uwzględniając swoje aktualne potrzeby. Ilości wskazane w formularzach są wielkościami szacunkowymi. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu oferty.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Pan Zbigniew Gójski, tel. 41-34-70-383, e-mail: przetargi@pcum.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do godz. 14:00.

 

W konkursie ofert  mogą brać udział  Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Do oferty należy dołączyć:

 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy(Załącznik nr 2)
 2. Podpisane Oświadczenie Oferenta  (Załącznik nr 3):
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 2. Dokumenty o których mowa w pkt. 3 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę /osoby upoważnioną do reprezentowania firmy Wykonawcy.
 3. Wykaz wykonanych dostaw o zakresie porównywalnym do przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria wyboru ofert:  najniższa cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy sporządzić w języku polskim i przesyłać listownie, lub składać w siedzibie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, sekretariat IV piętro, pok. 405.

Oferty winny być w zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy z napisem: 

„Dostawa szczepionek dla potrzeb PCUM w Kielcach, Część…………..(należy podać oznaczenie części, na którą składana jest oferta). Nie otwierać przed dniem 18.04.2019 r. godz. 10:00”

Termin składania ofert upływa dnia: 18.04.2019 r. o godz. 09:30

Data otwarcia ofert: 18.04.2019 r. o godz. 10:00

Oferta otrzymana po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Termin wykonania zamówienia: Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.

Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w ilościach i miejscu wskazanym w zamówieniu.

Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia składania ofert .

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania, bez podania przyczyny.

 

Pobierz załączniki

 

Pytania i odpowiedzi:

 

Pytanie:

1. Czy szczepionki z pakietu  A - Prevenar13 oraz  B - Nimenrix przeznaczone będą do realizacji programów  zdrowotnych  finansowanych ze środków publicznych?

Odpowiedź:

1. Pakiet A – Prevenar 13 – NIE, szczepionka ta nie będzie przeznaczona do realizacji programu.

Pakiet B – Nimenrix –  TAK,  szczepionka ta będzie przeznaczona do realizacji programu profilaktycznych szczepień ochronnych organizowanych przez Urząd Miasta Kielce.

 


 

OGŁOSZENIE O WYNAJMIE POMIESZCZEŃ      

           

Przedmiotem ogłoszenia jest oddanie w dzierżawę pomieszczeń o łącznej powierzchni 156,81 m2. Pomieszczenia te posiadają odrębne wejście od strony ul. Żelaznej i są usytuowane:

 • na parterze budynku głównego PCUM - 98,31 m2
 • w piwnicach budynku głównego  PCUM – 58,5 m2.

Okres wy