Powiatowe Centrum usług Medycznych
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Żelazna 35
25-014 Kielce
facebook   rss   mail
Przetargi

 

 Kielce, dnia 12.02.2018  r.

 

 

Nr. sprawy : Adg 2000-20/18

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

        

Działając na podstawie § 4 pkt. 1 Regulaminu udzielania zamówień w PCUM Kielce, Powiatowe Centrum Usług Medycznych,  25-014 Kielce ul. Żelazna 35, tel: 41 34-70-383,e-mail: przetargi@pcum.pl ogłasza konkurs ofert  na:

 

„Dostawę odczynników do laboratorium PCUM Kielce, na okres 24 miesięcy”

 

Termin zgłaszania ofert: 22.02. 2018r. do godz. 9:30                  

Data otwarcia ofert: 22.02.2018r. o godz. 10:00

Formularz ofertowy wraz z projektem umowyi pozostałymi załącznikami można nieodpłatnie pobierać w Dziale Administracji PCUM – IV piętro, lub na stronie internetowej: www.pcum.pl

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna  dostawa odczynników laboratoryjnych do siedziby Zamawiającego, przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Formularze ofertowe.Przedmiot zamówienia został podzielony na części: A,B,C,D,E,F.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na części: A,B,C,D,E,F.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
 5. Wymagany termin przydatności do użycia materiałów będących przedmiotem zamówienia nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy.
 6. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ilościowej zmiany przedmiotu zamówienia uwzględniając swoje aktualne potrzeby. Ilości wskazane w formularzach są wielkościami szacunkowymi. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu oferty.
 8. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
 • 33696500-0  - odczynniki laboratoryjne
 • 33696200-7  - odczynniki do badania krwi

Osoby uprawnione do porozumiewania się ze strony Zamawiającego z Wykonawcami:

-          Pan Zbigniew Gójski – st. specjalista ds. zamówień publicznychtel:  41-34-70-383

-          Pani Marzena Łyczak – kierownik laboratorium tel:. 41-34-70-360

Kontakt z w/w pracownikami odbywać się będzie od poniedziałku do piątkuw godzinach od 7:00 do godz. 14:00. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniami dotyczącymi treści Formularzy ofertowych oraz wzoru umowy w terminie do dnia 16.02.2018 r., do godz. 13:30.

W konkursie ofert  mogą brać udział  Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

-        Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

-        Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

-        Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-        Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-        Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Do oferty należy dołączyć:

 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy
 2. Podpisane oświadczenie Oferenta  (Załącznik nr 1)
 3. Ulotki /instrukcje zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego   użytkownika informacje w języku polskim (do każdej pozycji w ofercie).
 4. Do Części „A” – „ Wykaz odczynników biochemicznych do automatycznego analizatora BS-380 firmy Mindray”  należy dołączyć:
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 2. Dokumenty o których mowa w pkt. 3 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę /osoby upoważnioną do reprezentowania firmy Wykonawcy.

-          wymagane metodyki oferowanych odczynników,

-          karty charakterystyki substancji niebezpiecznych,

-    aplikacje do analizatora BS-380 firmy Mindray.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria wyboru ofert:  najniższa cena – 100%

Oferty należy sporządzić w języku polskim i przesyłać listownie, lub składać w siedzibie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, sekretariat IV p., pok. 405, w terminie do 22.02. 2018 r. do godz. 9:30.

Oferty winny być w zaklejonej kopercie z napisem: 

„Oferta na dostawę odczynników do laboratorium PCUM Kielce Część ………… (należy podać oznaczenie części, na którą składana jest oferta)”

Data otwarcia ofert: 22.02.2018 r. o godz. 10:00.

Oferta otrzymana po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Termin wykonania zamówienia:

Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy.

Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w ilościach i miejscu wskazanym w zamówieniu.

Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia składania ofert .

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert, bez podania przyczyny.

 

pliki do pobrania

pytania i odpowiedzi

 

 


 

 Kielce, dnia 27.09.2017  r.

 

 

 

Termin zgłaszania ofert: 10.10.2017 r. do godz. 9:30

Data otwarcia ofert: 10.10.2017 r. o godz. 10:00

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT     

              

Działając na podstawie § 4 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, Powiatowe Centrum Usług Medycznych,  25-014 Kielce,  ul. Żelazna 35, woj. Świętokrzyskie,    powiat m. Kielce,  tel. 41-34-70-380, fax. 41- 368-30-92, E-mail: przetargi@pcum.pl  ogłasza konkurs ofert na wykonanie malowania elewacji budynku głównego PCUM Kielce.   

Formularz ofertowy, książkę przedmiarów robót, szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót wraz z projektem umowy, można nieodpłatnie pobierać w Dziale Administracji PCUM – pok. 407  IV piętro, lub na stronie internetowej: www.pcum.pl

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie malowania elewacji budynku głównego  PCUM przy ul. Żelaznej 35 w Kielcach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: książka przedmiarów robót oraz szczegółowa  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

W przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych wcześniej  do przewidzenia, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia  uzupełniającego w wysokości do 10% wartości zamówienia podstawowego. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Prace prowadzone będą z równoczesnym funkcjonowaniem Przychodni.

Wymagany czas trwania robót: 30 dni od daty protokolarnego przekazania frontu robót.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

-          Pan Zbigniew Gójski  w godz. od 7:30 do 14:00,  tel.041- 34-70-383

W konkursie ofert  mogą brać udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

-          prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

-          posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

-          znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-          nie podlegają wykluczeniu na mocy art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 24 stycznia 2004 roku.

-          spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

Do oferty należy dołączyć:

-          wypełniony formularz ofertowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia

-          aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

-          kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową w układzie alfabetycznym wraz z załącznikami: tabelą elementów scalonych, zestawieniem robocizny, materiałów i pracy sprzętu,

-          referencje od minimum trzech Zamawiających, dla których Wykonawca prowadził roboty budowlane o zakresie porównywalnym  do przedmiotu zamówienia.

Wadium: przed upływem składania ofert oferenci zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł), na zasadach określonych w Art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  przelewem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Kielce nr 13 1130 1192 0027 6001 9720 0010.

W przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej potwierdzenie należy dołączyć do oferty.

 

Kryteria wyboru ofert:

 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według kryterium:

a)      Cena - 80%

Wartość punktowa w ramach kryterium cena brutto:

 

           Cena minimalna

Cx = -----------------------  x 80 pkt

           Cena oferty badanej

 

b)      Okres gwarancji na przedmiot zamówienia  – 20%

Wartość punktowa w ramach kryterium okres gwarancji na przedmiot zamówienia:

 

          Okres gwarancji w ofercie badanej w miesiącach

Tx = ----------------------------------------------- x 20 pkt

          Maksymalny okres gwarancji w miesiącach

 

 

Oferty należy przesyłać listownie, lub składać w siedzibie Zamawiającego:

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, sekretariat pok. 405, IV piętro.

Oferty winny być w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta na wykonanie malowania elewacji budynku głównego PCUM Kielce. Nie otwierać przed dniem 10.10.2017 r. godz. 10:00”

Termin składania ofert: 10.10.2017 r. do godz. 9:30.

Data otwarcia ofert: 10.10.2017 r. o godz. 10:00.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania.

Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

Istotne dla stron postanowienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego Ogłoszenia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego konkursu ofert, bez podania przyczyny.

 

 

 

pliki do pobrania

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


 

 Kielce, dnia 07.09.2017  r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT       

 

           

Działając na podstawie § 4 pkt.1 Regulaminu udzielania zamówień w PCUM Kielce, Powiatowe Centrum Usług Medycznych, 25-014 Kielce ul. Żelazna 35, tel,: 41-34-70-383,fax: 41-368-30-92, E-mail: przetargi@pcum.pl,  ogłasza konkurs ofert na: dostawę i wymianę lampy rentgenowskiej z kołpakiem wraz z kalibracją w aparacie RTG MSP – 150/C system opera. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Nie dopuszcza się składania  ofert częściowych ani wariantowych.

Do oferty należy dołączyć:

 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2.
 2. Referencje od minimum trzech Zamawiających dla których Wykonawca świadczył usługę porównywalną do przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz ofertowy  oraz wzór umowy można nieodpłatnie pobrać w Dziale Administracji PCUM – IV piętro, pok. 407, lub na stronie internetowej www.pcum.pl

Termin wykonania zamówienia:  30 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Wymagany minimalny okres ważności gwarancji w zakresie przedmiotu  zamówienia  12    m-cy.

Kryteria wyboru ofert :

a)      najniższa cena -  80 %

b)     okres gwarancji - 20%

Ofertę prosimy przygotować i przesłać listownie lub złożyć w Sekretariacie PCUM. Oferta winna być w zaklejonej kopercie z napisem:  „Oferta na  dostawę i wymianę lampy rentgenowskiej z kołpakiem wraz z kalibracją w aparacie RTG MSP – 150/C  system opera w PCUM Kielce”.

Termin składania ofert:  do dnia  28. 09. 2017 r. do godz. 09:30.  Otwarcie ofert nastąpi:  28. 09.  2017 r. o godz. 10:00.

Termin związania z ofertą : 30 dni od składania ofert.

Istotne dla stron postanowienia określa wzór umowy -  Załącznik 3 do niniejszego Ogłoszenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert, bez podania przyczyny.

Osoba  uprawniona  do  kontaktów  z  oferentami :  Pan  Zbigniew Gójski  –  nr  tel.

41-34-70-383  w  godz.   od  8: 00  do 14: 00

 

 

pliki do pobrania

 

 


 

 Kielce, dnia 11.07.2017  r.

 

Termin zgłaszania ofert: 25.07.2017 r. do godz. 9:30

Data otwarcia ofert: 25.07.2017 r. o godz. 10:00

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT       

 

           

Działając na podstawie § 4 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, Powiatowe Centrum Usług Medycznych,  25-014 Kielce,  ul. Żelazna 35, woj. Świętokrzyskie,    powiat m. Kielce,  tel. 41-34-70-380, fax. 41- 368-30-92, E-mail: przetargi@pcum.pl  ogłasza konkurs ofert na wykonanie prac modernizacyjno – budowlanych w budynku PCUM Kielce.  

Formularz ofertowy, książkę przedmiarów robót, szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót wraz z projektem umowy, można nieodpłatnie pobierać w Dziale Administracji PCUM – pok. 407  IV piętro, lub na stronie internetowej: www.pcum.pl

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wymienionych prac ogólnobudowlanych w budynku PCUM przy ul. Żelaznej 35 w Kielcach:

  - wymiana balustrad, montaż pochwytów, malowanie klatki schodowej budynku niskiego,

- wykonanie wydzielonych stanowisk do masażu na sali rehabilitacji,

- malowanie sali rehabilitacji i korytarza I p. budynku niskiego,

- wymiana bram do garaży PCUM,

- adaptacja pomieszczenia w piwnicy na potrzeby serwerowni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: książka przedmiarów robót oraz szczegółowa  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

W przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych wcześniej  do przewidzenia, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia  uzupełniającego w wysokości do 10% wartości zamówienia podstawowego. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Prace prowadzone będą z równoczesnym funkcjonowaniem Przychodni.

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia: 48 miesięcy

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

-          Pan Jerzy Cieślicki  w godz. od 7:30 do 14:00,  tel.041- 34-70-382

W konkursie ofert  mogą brać udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

-          prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

-          posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

-          znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-          nie podlegają wykluczeniu na mocy art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 24 stycznia 2004 roku.

-          spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

Do oferty należy dołączyć:

-          wypełniony formularz ofertowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia

-          aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

-          kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową w układzie alfabetycznym wraz z załącznikami: tabelą elementów scalonych, zestawieniem robocizny, materiałów i pracy sprzętu,

-          referencje od minimum trzech Zamawiających, dla których Wykonawca prowadził roboty budowlane o zakresie porównywalnym  do przedmiotu zamówienia.

Wadium: przed upływem składania ofert oferenci zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł), na zasadach określonych w Art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  przelewem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Kielce nr 13 1130 1192 0027 6001 9720 0010.

W przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej potwierdzenie należy dołączyć do oferty.

Kryteria wyboru ofert:

 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według kryterium:

a)      Cena - 80%

Wartość punktowa w ramach kryterium cena brutto:

           Cena minimalna

Cx = -----------------------  x 80 pkt

           Cena oferty badanej

b)      Termin wykonania robót – 20%

Wartość punktowa w ramach kryterium termin wykonania robót:

          Minimalny czas trwania robót w dniach

Tx = ------------------------------------------- x 20 pkt

          Czas trwania robót oferty badanej w dniach

 

 

Oferty należy przesyłać listownie, lub składać w siedzibie Zamawiającego:

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, sekretariat pok. 405, IV piętro.

Oferty winny być w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta na wykonanie prac modernizacyjno – budowlanych w budynku PCUM Kielce. Nie otwierać przed dniem 25.07.2017 r. godz. 10:00”

Termin składania ofert: 25.07.2017 r. do godz. 9:30.

Data otwarcia ofert: 25.07.2017 r. o godz. 10:00.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania.

Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

Istotne dla stron postanowienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego Ogłoszenia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego konkursu ofert, bez podania przyczyny.

 

 

pliki do pobrania

 

 


 

 Kielce, dnia 11.04.2017  r.

 

Nr. sprawy : Adg 2000 - 22/ 17

 

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

 
                             

 

Powiatowe Centrum Usług Medycznych,  25-014 Kielce,  ul. Żelazna 35,

 

tel: 41 34-70-383, fax: 41-368-30-92, e-mail: przetargi@pcum.pl ogłasza konkurs ofert  na:

 

 

 

„Dostawę szczepionek dla potrzeb PCUM w Kielcach”

 

 

 

Termin zgłaszania ofert: 21.04. 2017 r. do godz. 9:30                  

 

Data otwarcia ofert: 21.04. 2017 r. o godz. 10:00

 

Tryb zamówienia: konkurs ofert.

 

Opis przedmiotu zamówienia wraz z projektem Umowy i pozostałymi załącznikami można nieodpłatnie pobierać w Dziale Administracji PCUM – pok. 407, IV piętro, lub na stronie internetowej www.pcum.pl

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionek dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych przy ul. Żelaznej 35 w Kielcach.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia; Części A,B,C,D,E,F,G,H,I,J :

 

 

 

Część A: Prevenar 13  - szczepionka  przeciwko pneumokokom - 13 walentna, przeznaczona dla dzieci od 6 tygodnia życia -  60 dawek

 

Część B : NeisVac-C - szczepionka przeciwko meningokokom grupy C, dla dzieci po ukończeniu 2 m.ż   -60 dawek

 

Część C: Infanrix Hexa – szczepionka skojarzona   -20 dawek

 

Część D: Infanrix IPV+Hib -  szczepionka skojarzona  -20 dawek

 

Część E : Rotarix -  szczepionka przeciwko rotawirusom, dla niemowląt od 6. do 24 tygodnia życia – 30 dawek

 

Część F :Pentaxim - szczepionka skojarzona dla dzieci od 2 m.ż. – 20 dawek

 

Część G : Hexacima - szczepionka skojarzona, dla niemowląt i dzieci w wieku od 6 tygodni do 24 miesięcy – 70 dawek

 

Część H : szczepionka przeciwko WZW typu B, dla dorosłych - 500 dawek

 

Część I : Varilrix  - szczepionka przeciwko ospie wietrznej  - 60 dawek

 

Część J : Silgard – szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (typu 6,11,16,18) – 50  dawek

 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia dopuszcza możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do  20 % wartości zamówienia podstawowego.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ilościowej zmiany przedmiotu zamówienia uwzględniając swoje aktualne potrzeby. Ilości wskazane w formularzach są wielkościami szacunkowymi. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu oferty.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

 

Pan Zbigniew Gójski, tel. 41-34-70-383, e-mail: przetargi@pcum.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do godz. 14:00.

 

W konkursie ofert  mogą brać udział  Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 

-        Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 

-        Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

 

-        Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

-        Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

-        Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

 

Do oferty należy dołączyć:

 

 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (Załącznik nr 2)
 2. Podpisane Oświadczenie Oferenta  (Załącznik nr 3):

 

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 2. Dokumenty o których mowa w pkt. 3 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę /osoby upoważnioną do reprezentowania firmy Wykonawcy.
 3. Wykaz wykonanych dostaw o zakresie porównywalnym do przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

 

 

 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Kryteria wyboru ofert:  najniższa cena – 100%

 

Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy przesyłać listownie, lub składać w siedzibie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, sekretariat IV piętro, pok. 405.

 

Oferty winny być w zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy z napisem: 

 

„Dostawa szczepionek dla potrzeb PCUM w Kielcach, Część…………..(należy podać oznaczenie części, na którą składana jest oferta). Nie otwierać przed dniem 21.04.2017 r. godz. 10:00”

 

Termin składania ofert upływa dnia: 21.04.2017 r. o godz. 09:30

 

Data otwarcia ofert: 21.04.2017 r. o godz. 10:00

 

Oferta otrzymana po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

 

Termin wykonania zamówienia: Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy.

 

Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego                     w ilościach i miejscu wskazanym w zamówieniu.

 

Termin związania z ofertą:  30 dni od dnia składania ofert .

 

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania.

 

pliki do pobrania

 

 

Pytania i odpowiedzi:

 

Dotyczy konkursu ofert na „Dostawę szczepionek dla potrzeb PCUM Kielce”  nr sprawy  Adg 2000-22/2017

 

 

 

Pytanie:

 

1.  Czy szczepionki:

 

Część A – Prevenar13

 

Część B – NeisVacC

 

 będą przeznaczone do realizacji programu profilaktycznych szczepień ochronnych ?

 

 

 

Odpowiedź:

 

TAK, wyżej wymienione szczepionki będą przeznaczone do realizacji programu profilaktycznych szczepień ochronnych.

 

 


 

Kielce, dnia 25.01. 2017 r.

Nr. sprawy : Adg 2000- 20/17

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

                             

Powiatowe Centrum Usług Medycznych,  25-014 Kielce,  ul. Żelazna 35,

tel: 41 34-70-383 e-mail: przetargi@pcum.pl ogłasza konkurs ofert  na:

 

„Dostawę odczynników do laboratorium”

 

Termin zgłaszania ofert: 02.02. 2017 r. do godz. 9:30                  

Data otwarcia ofert: 02.02.  2017 r. o godz. 10:00

Formularz ofertowy wraz z projektem umowy i pozostałymi załącznikami można nieodpłatnie pobierać w Dziale Administracji PCUM – IV piętro, lub na stronie internetowej: www.pcum.pl

 

Menu główne
     Strona główna
     Informacje
     Pacjent
     Przetargi
     Zapis do POZ
     Projekty Unijne
     Kontakt
Świadczenia zdrowotne
TAGI
pcum, kontakt, poradnia, lekarz, zdrowie, przychodnia, apteka, zakład opieki zdrowotnej, rentgen, zabiegi, zapisy, ortopeda, praca, pomoc, leczenie, ogłoszenia, archiwum, newsletter, o firmie, żelazna, narodowy fundusz zdrowia
Kontakt z nami
Chcesz się z nami spotkać? Nie możesz znaleźć interesujących Cię informacji na stronie? Skontaktuj się z nami.

ico PCUM
ul. Żelazna 35
25-014 Kielce
ico Tel. sekretariat: 41 368 30 92
ico E-mail: sekretariat@pcum.pl
ico www: www.pcum.pl

Created by: www.pc-system.pl