sekretariat@pcum.pl 41 34 70 340

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach w imieniu którego działa  Jarosław WrzoskiewiczDyrektor  PCUM w Kielcach lub innego prawnego przedstawiciela PCUM w Kielcach),
  2. inspektorem ochrony danych w Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach jest Pan  Radosław Adamiec e-mail: r.ad@gazeta.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony zdrowia, świadczenia usług medycznych oraz leczenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a/b/c/d/e/f RODO.
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub działające na zlecenie PCUM w Kielcah w zakresie usług medycznych, prawnych i teleinformatycznych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 10 lat, a maksymalnie 30 lat (od ostatniej wizyty pacjenta w PCUM w Kielcach co wynika z przepisów archiwizacyjnych dla dokumentacji medycznej i uzależnione jest od rodzaju tej dokumentacji.
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania .
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym/ Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia leczenia w PCUM w Kielcach
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.