sekretariat@pcum.pl 41 34 70 340

Rodzaj Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Usług Medycznych
Powiat Kielecki
Województwo Świętokrzyskie
Adres ul. Żelazna 35
25-014 Kielce
NIP 959-14-98-969
REGON 000985332
KRS 0000008043
Kod terytorialny 26 04
Nr konta 94 1130 1192 0027 6001 9720 0007
Telefon 41 368-30-92
Fax 41 368-30-92
e-mail sekretariat@pcum.pl
Dyrektor Lek. med. Jarosław Wrzoskiewicz

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie sytuacji ekonomiczno - finansowej za 2020 rok

Raport o stanie sytuacji ekonomiczno - finansowej za 2021 rok

Raport o stanie sytuacji ekonomiczno - finansowej za 2022 rok

 

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO PN. „INFORMATYZACJA PLACÓWEK MEDYCZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO - II”

 

Zgodnie z art. 39 ust. 8 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1079), podaje się do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - II” (nazwa skrócona „InPlaMed-II”).

 

Głównym celem projektu jest wzrost interoperacyjności i kompatybilności systemów informatycznych, poprawa dostępności, bezpieczeństwa i jakości e-usług zdrowotnych oraz rozwój robotyki i telemedycyny w podmiotach leczniczych z terenu województwa świętokrzyskiego. Projekt został zaplanowany do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (FEŚ 2021-2027).

 

Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartego Porozumienia o partnerstwie, zostało ustanowione Województwo Świętokrzyskie.

 

Projekt będzie realizowany w partnerstwie ponieważ:

 • służy interesowi publicznemu poprzez przyczynianie się do efektywnej realizacji celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ oraz celów określonych w dokumentach programowych Ministra Zdrowia, 
 • głównym celem Partnerów jest zrealizowanie projektu w pełnym zakresie i zgodnie z przyjętymi założeniami FEŚ 2021-2027 i Ministra Zdrowia,
 • niezbędne jest zapewnienie zgodności zasad wdrażania FEŚ 2021-2027 z wytycznymi wydawanymi przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz instrukcjami i rekomendacjami opracowanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Centrum e-Zdrowia,
 • prawidłowe zarządzanie środkami publicznymi w projekcie wymaga stworzenia skutecznych mechanizmów w zakresie monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji i kontroli ich wydatkowania, w celu uniknięcia ewentualnych błędów i nieprawidłowości.

 

 

Plan postepowań o udzielenie  zamówień publicznych przez PCUM Kielce w roku 2024, których wartość  jest niższa od 130 000,00 PLN.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Przewidywana szacunkowa wartość zamówienia netto [zł]

Źródło finansowania

Termin realizacji

Uwagi

1.

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim na zainstalowanie systemu fotowoltaiki na budynkach PCUM

 

8 000,00

 

Środki własne PCUM

 

II kwartał 2024 r.

 

2.

Zakup i wymiana systemów operacyjnych Windows wraz z uruchomieniem serwera z funkcją Active Directory

 

40 000,00

 

Dotacja Powiatu Kieleckiego

 

II kwartał 2024 r.

 

3.

Zakup i dostawa szczepionek dla potrzeb PCUM na okres 1 roku

70 000,00

Środki własne PCUM

III kwartał 2024 r.

 

4.

Zakup aparatu do krioterapii dla potrzeb Poradni Rehabilitacji

27 000,00

Dotacja Powiatu Kieleckiego

III kwartał 2024 r.

 

5.

Modernizacja pomieszczeń po byłej aptece na parterze budynku głównego PCUM

110 000,00

Dotacja Powiatu Kieleckiego

III – IV kwartał 2024 r.

 

6.

Dostawa jednorazowych artykułów  medycznych dla potrzeb PCUM na okres 1 roku

57 000,00

Środki własne PCUM

IV kwartał 2024 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35

działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych (kod CPV: 85100000-0, 85111810-1, 85145000-7) na rzecz pacjentów PCUM Kielce w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych z wykorzystaniem pomieszczeń PCUM jako punktu pobrań, na podstawie umowy najmu. Znak sprawy  Adg 2010-01/22

Umowa na świadczenie usług zawarta zostanie na okres od 03.02.2023 r. do 03.02. 2025 r.

Oferta powinna spełniać warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (SWKO).

Oferty należy sporządzić w języku polskim i  przesłać listownie, lub złożyć  w Sekretariacie Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, pok. 405, IV piętro, na  formularzach ofertowych udostępnionych przez Udzielającego zamówienia do dnia 12.01.2023 r. do godz. 09:45 w zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy  pod rygorem nieważności, oznaczonych napisem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach z wykorzystaniem  jego pomieszczeń,  na podstawie umowy najmu jako punktu pobrań. Nie otwierać przed 12.01.2023 r. godz. 10:00”. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia, rozstrzygniecie nastąpi do dnia 18.01.2023 r.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Termin związania z ofertą 30 dni.

 

Pobierz załączniki

 


 

TTermin zgłaszania ofert: 15.01.2021 r. do godz. 09:45

Termin otwarcia ofert: 15.01.2021 r. do godz. 10:00

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 

Treść niniejszego ogłoszenia została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 773572-N-2020 z dnia  30.12.2020 r.

 

Powiatowe Centrum Usług Medycznych, 25-014 Kielce, ul. Żelazna 35, woj. Świętokrzyskie, powiat m. Kielce, tel.: 41-34-70-380, 41-34-70-383 fax: 41-368-30-92, e-mail: przetargi@pcum.pl,  ogłasza przetarg nieograniczony na Usługę wykonywania badań laboratoryjnych  dla potrzeb Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach z wykorzystaniem jego pomieszczeń na podstawie umowy najmu jako Punktu Pobrań, znak sprawy Adg 2010-03/20.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z projektami Umów i pozostałymi załącznikami można nieodpłatnie pobierać w Dziale Administracji PCUM – pok. 407, IV piętro, lub na stronie internetowej www.pcum.pl

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania badań z zakresu analityki laboratoryjnej  dla potrzeb PCUM w Kielcach z wykorzystaniem jego pomieszczeń na podstawie umowy najmu jako punktu pobrań. Badania wymienione  w arkuszu asortymentowo – cenowym wykonywane będą  w certyfikowanych pracowniach Wykonawcy, przy pomocy sprzętu medycznego Wykonawcy  i personelu medycznego  o kwalifikacjach zawodowych koniecznych do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z posiadaną wiedzą medyczną, obowiązującymi standardami oraz przepisami prawa, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) i ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2061)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – wykaz asortymentowy badań z ich opisem i szacunkową ilością na okres umowy.

Kod CPV: 

85111810 – 1 – usługi analizy krwi

85145000 – 7 – usługi świadczone przez laboratoria medyczne

Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków przetargowych określonych w SIWZ.

Zamawiający dokona oceny ofert z zastosowaniem art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie  dopuszcza składania  ofert częściowych ani wariantowych.

Wykonawca może złożyć jedna ofertę nie może jej wycofać, zmienić, po upływie terminu składania ofert.

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące  od daty podpisania umowy.

Osoby uprawnione do kontaktowania się  z oferentami:

 Pan Zbigniew Gójski, tel. 41-34-70-383, e-mail: przetargi@pcum.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do godz. 14:00.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

 

Zamawiający oceni czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie wymaganych przez Zamawiającego dokumentów określonych w punkcie 7, 7A, 7B SIWZ.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających  brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu składanych do oferty:

1) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

2) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji - zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

3) Oświadczenie, że wykonawca akceptuje postanowienia treści umów zamieszczonych w załącznikach nr 4, 4a, 4b  do SIWZ;

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według kryterium:

 

a) Cena – max. 60 pkt

           

             Cena najtańszej oferty

            ---------------------------     x  60 pkt  =

              Cena badanej oferty

 

Cenę stanowi całkowity koszt ponoszony przez Zamawiającego.

 

      b) Termin płatności dostarczanych faktur – 10 pkt

 

a) Za termin płatności wynoszący do 30 dni liczonych od daty otrzymania faktury - 0 pkt

b) Za termin płatności wynoszący od 31 dni  do 45 dni liczonych od daty otrzymania faktury - 5 pkt

d) Za termin płatności wynoszący od 46 do 60 dni liczonych od daty otrzymania faktury - 10 pkt

 

       c)  Wysokość czynszu za 1 m2/m-c wynajmowanych pomieszczeń  – 30 pkt

 

Wymagana minimalna stawka czynszu za 1m2/m-c wynosi 25 zł netto + VAT.

 

 Cena badanej oferty

---------------------------  x 30 pkt =

 Cena maksymalna

 

 1. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 punktów. Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy sporządzić w języku polskim i  przesłać listownie, lub złożyć  w Sekretariacie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, pok. 405, IV piętro.

Oferty winny być  w jednej zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy.

Kopertę należy zaadresować: Powiatowe Centrum Usług Medycznych, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, oraz opisać:  „Oferta na usługę wykonywania badań laboratoryjnych  dla potrzeb Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach z wykorzystaniem jego pomieszczeń na podstawie umowy najmu jako Punktu Pobrań, znak sprawy Adg 2010-03/20. Nie otwierać przed dniem 15.01.2021 r. godz. 10:00”

Termin składania ofert upływa dnia: 15.01.2021 roku o godz. 09:45 

Data otwarcia ofert: 15. 01. 2021 roku o godz. 10:00

Oferty złożone po terminie składania ofert będą niezwłocznie zwrócone oferentom bez ich otwierania.

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności wymienionej w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pobierz załączniki

Odpowiedzi na wsnioski wykonawców

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


 

Kielce, dnia 09.12.2020 r.

Nr. sprawy : Adg 2000-26/20

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

        

Działając na podstawie § 6 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, Powiatowe Centrum Usług Medycznych,  25-014 Kielce ul. Żelazna 35, tel.: 41 34-70-383,e-mail: przetargi@pcum.pl ogłasza konkurs ofert na:

 

„Dostawę jednorazowych materiałów  medycznych  na okres 12 miesięcy”

 

Termin zgłaszania ofert: 17.12. 2020r. do godz. 9:45

Data otwarcia ofert: 17.12.2020r. o godz. 10:00

 

Formularz asortymentowo- cenowy, wzór umowy oraz pozostałe załączniki można nieodpłatnie pobierać w Dziale Administracji PCUM – IV piętro, lub na stronie internetowej: www.pcum.pl

 

Tryb zamówienia:

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30000,00 euro – bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. ( Art. 4, pkt 8 Prawo zamówień publicznych).Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie konkursu ofert na podstawie § 6 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PCUM Kielce.

 

Klauzula dot. ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§ 1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Usług Medycznych ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce.

§ 2

Inspektorem ochrony danych osobowych w PCUM Kielce jest Pani/Pan Radosław Adamiec, tel.535950903.

 

§3

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wcelu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – dostawa jednorazowych materiałów medycznych na okres 12 miesięcy - znak Adg 2000 – 26/20, prowadzonym w trybie konkursu ofert.

 

§4

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.

1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

§ 5

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,

przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania

obejmuje cały czas trwania umowy;

§ 6

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 

§ 7

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

 

§ 8

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w

art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy RODO;

§ 9

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna  dostawa jednorazowych materiałów medycznych  do siedziby Zamawiającego, przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera  Formularzasortymentowo – cenowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
 4. Wymagany termin przydatności do użycia materiałów będących przedmiotem zamówienia nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ilościowej zmiany przedmiotu zamówienia uwzględniając swoje aktualne potrzeby. Ilości wskazane w formularzu są wielkościami szacunkowymi. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanychw formularzu asortymentowo- cenowym.
 6. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
 • 33140000-3  - materiały medyczne

Osoby uprawnione do porozumiewania się ze strony Zamawiającego z Wykonawcami:

Pan Zbigniew Gójski –  tel.:  41-34-70-383, e-mail: przetargi@pcum.pl, od poniedziałku do piątkuw godzinach od 7:00 do godz. 13:30. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniami dotyczącymi treści Formularza asortymentowo - cenowego oraz wzoru umowy w terminie do dnia 11.12.2020 r., do godz. 14:00.

W konkursie ofert  mogą brać udział  Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Do oferty należy dołączyć:

 1. Wypełniony i podpisany Formularz asortymentowo – cenowy (Załącznik Nr 1)
 2. Podpisane oświadczenie Oferenta  (Załącznik nr 2)
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 4. Dokumenty o których mowa w pkt. 3 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę /osoby upoważnioną/e do reprezentowania firmy Wykonawcy.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria wyboru ofert:  najniższa cena – 100%

Oferty należy sporządzić w języku polskim i przesyłać listownie, lub składać w siedzibie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, sekretariat IV p., pok. 405, w terminie do 17.12. 2020 r. do godz. 9:45.

Oferty winny być w zaklejonej kopercie z napisem: 

„Oferta na dostawę materiałów medycznych na okres 12 miesięcy.”

Data otwarcia ofert: 17.12.2020 r. o godz. 10:00.

Oferta otrzymana po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Termin wykonania zamówienia:

Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.

Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w ilościach i miejscu wskazanym w zamówieniu.

Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia składania ofert .

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert, bez podania przyczyny.

Pobierz załączniki

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze oferty

 


 

Dz.U./S S230

25/11/2020 1 / 9 566227-2020-PL

Polska-Kielce: Pakiety oprogramowania medycznego

2020/S 230-566227

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)             Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach

Adres pocztowy: Żelazna 35

Miejscowość: Kielce

Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie

Kod pocztowy: 25-014

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Zbigniew Gójski

E-mail: przetargi@pcum.pl

Tel.: +41 3470380

Faks: +41 3683092

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pcum.pl

I.3)             Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pcum.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)             Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.5)             Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)            Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)         Nazwa:

Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania medycznego systemu informatycznego (MSI)

Numer referencyjny: Adg 2010-02/20

II.1.2)         Główny kod CPV

48180000 Pakiety oprogramowania medycznego

II.1.3)         Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)         Krótki opis:

Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania medycznego systemu informatycznego (MSI) dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach.

Zamówienie realizowane będzie w dwóch częściach. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na jedną lub dwie części). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) dla każdej części zamówienia zawarty został w załączniku do SIWZ nr 1A, 1B.

II.1.5)         Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)         Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)            Opis

II.2.1)         Nazwa:

Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i oprogramowania MSI Część nr: 1

II.2.2)         Dodatkowy kod lub kody CPV

48820000 Serwery

48780000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością

48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego

72263000 Usługi wdrażania oprogramowania

79132000 Usługi uwierzytelniania

72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce.

II.2.4)         Opis zamówienia:

Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i oprogramowania MSI, w tym serwerów, macierzy dyskowej NAS, biblioteki LTO wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym oraz medycznego systemu informatycznego.

II.2.5)         Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: funkcjonalność / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: organizacja zespołu wykonawcy – dodatkowe osoby / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6)         Szacunkowa wartość

II.2.7)         Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w dniach: 210

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)      Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)      Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)      Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego” (nazwa skrócona „InPlaMed WŚ”) realizowanego z Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020. Nr projektu RPSW.07.01.00-26-0042/17.

II.2.14)      Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 15 000 PLN. Wszelkie informacja dotyczące wadium zawiera rozdział VIII SIWZ. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany do zabezpieczenia umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto oferty oraz posiadania polisy OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę min. 800 000 PLN.

II.2)            Opis

II.2.1)         Nazwa:

Modernizacja sieci LAN w zakresie dostawy i wdrożenia infrastruktury sieciowej Część nr: 2

II.2.2)         Dodatkowy kod lub kody CPV

32420000 Urządzenia sieciowe

32424000 Infrastruktura sieciowa

II.2.3)         Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce.

II.2.4)         Opis zamówienia:

Dostawa i wdrożenie infrastruktury sieciowej, w tym przełączników sieciowych oraz firewall. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: ilość godzin instruktaży stanowiskowych / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6)         Szacunkowa wartość

II.2.7)         Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w dniach: 90

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)      Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)      Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)      Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego” (nazwa skrócona „InPlaMed WŚ”) realizowanego z Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020. Nr projektu RPSW.07.01.00-26-0042/17.

II.2.14)      Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2 000 PLN. Wszelkie informacja dotyczące wadium zawiera rozdział VIII SIWZ. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany do zabezpieczenia umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto oferty oraz posiadania polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 100 000 PLN (info rodz. III i XV SIWZ).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)           Warunki udziału

III.1.1)        Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6 i 8 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej wskazanej w rozdz. V ust. 1.2 SIWZ.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

 1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ww. ustawy (w zakresie wskazanym w pkt 13 – dla członków organu zarządzającego, organu nadzorczego, wspólników, komplementariuszy, prokurentów) i 21 ustawy (podmiot zbiorowy) oraz odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 (odpowiednio dla osoby fizycznej lub dla członków organu zarządzającego, organu nadzorczego, wspólników, komplementariuszy, prokurentów) – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 2. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
 3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 4. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 5. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – oświadczenie ujęte w załączniku nr 6 do SIWZ, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
 6. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie ujęte w załączniku nr 6 do SIWZ;
 7. oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ww. ustawy – oświadczenie ujęte w załączniku nr 6 do SIWZ;
 8. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2019 r. poz. 1170) – oświadczenie ujęte w załączniku nr 6 do SIWZ.

Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty wg rozdz. VI lit. B ust. 3–5.

III.1.3)        Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że

 1. posiada wiedzę i doświadczenie, co należycie udokumentuje, tj. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał: Dla części 1:

a) co najmniej jedno zamówienie (w ramach jednej umowy), którego przedmiotem była dostawa i uruchomienie infrastruktury sprzętowej (w tym co najmniej: serwery, macierze dyskowe, biblioteki taśmowe).

Warunek powyższy zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wartość dostawy i uruchomienia wynosiła nie mniej niż 200 000 PLN brutto;

b) co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem było dostarczenie i wdrożenie minimum jednego modułu medycznego systemu informatycznego oraz elektronicznej dokumentacji medycznej.

Warunek powyższy zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wartość dostawy i wdrożenia wynosiła nie mniej niż 150 000 PLN brutto.

Dla części 2:

a) co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie i wdrożeniu urządzeń aktywnych dla sieci LAN, obejmujących przełączniki sieciowe oraz UTM/Firewall.

Warunek powyższy zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wartość dostawy i wdrożenia wynosiła nie mniej niż 100 000 PLN brutto.

 1. dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, spełniającymi podane poniżej warunki.

Dla części 1:

a) koordynator projektu – posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi, w tym co najmniej jednym projektem w zakresie budowy i wdrożenia systemu teleinformatycznego o wartości zamówienia nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto, znajomość metodyki PRINCE2 lub PMI lub IPMA lub innej równoważnej metodyki zarządzania projektami wynikającą z posiadania certyfikatu, obejmującej zagadnienia projektowe takie jak np. inicjowanie, przygotowanie projektu, zarządzanie strategiczne, zarządzanie etapami, zarządzanie dostawami, zarządzanie jakością i ryzykiem, zamykanie;

b) specjalista– wdrożeniowca posiadająca doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch projektach informatycznych w charakterze wdrożeniowca w zakresie wdrażania systemów informatycznych dedykowanych placówkom medycznym;

c) specjalista ds. infrastruktury serwerowej posiadająca doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch zamówień polegających na dostawie, konfiguracji i uruchomieniu infrastruktury serwerowej, w tym co najmniej serwerów, macierzy dyskowych, biblioteki taśmowej wraz oprogramowaniem (m.in. systemowym i bazodanowym);

 1. specjalista ds. baz danych posiadająca doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch zamówień polegających na administrowaniu i konfigurowaniu bazy danych.

Zamawiający dopuszcza by jedna (ta sama) osoba, mogła być wykazywana w celu spełniania wymagań w nie więcej niż dwóch rolach.

Dla części 2

 1. specjalista ds. rozwiązań sieciowych posiadająca doświadczenie zawodowe w projektowaniu, instalacji i konfiguracji rozwiązań sieciowych w zakresie technologii LAN, potwierdzone udziałem co najmniej w 1 projekcie obejmującym projektowanie, dostawę, instalację i konfigurację urządzeń sieciowych dla sieci komputerowej LAN.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków:

 1. wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ oraz załączenia dowodów, czy dostawy te zostały wykonane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 1. wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ).

III.2)           Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)        Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy dla każdej z części zamówienia stanowi załącznik nr 5A i 5B do SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w odpowiednich częściach na zawartych w niej warunkach.. Sposób rozliczeń, wysokość kar umownych, możliwości i warunki zmiany umowy zostały zawarte w ww. wzorze umowy.

Stosownie do treści art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje się możliwości dokonywania zmian postanowień umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)           Opis

IV.1.1)       Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)       Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)       Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)           Informacje administracyjne

IV.2.2)       Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 28/12/2020

Czas lokalny: 09:45

IV.2.3)       Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)       Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)       Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)       Warunki otwarcia ofert

Data: 28/12/2020

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, 25-014 Kielce, ul. Żelazna 35, IV piętro, pokój nr 405.

Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)           Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3)           Informacje dodatkowe:

Oferta składa się z:

 1. wypełnionego Formularza oferty – wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ;
 2. wypełnionego Formularza cenowego dla odpowiedniej części zamówienia, na którą składana jest oferta – wg wzoru określonego w załącznik nr 2A i 2B do SIWZ;
 3. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ” – wg wzoru określonego w załączniku nr 3 (xml) do SIWZ;
 4. w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający pełnomocnika musi być złożony w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii – opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 5. pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Dokument musi być złożony w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii – opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy do reprezentowania wykonawcy wymagana jest reprezentacja łączna (więcej niż jedna osoba), do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/a podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji;
 6. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale V ust. 4 pkt 4.1.1 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

Wykonawca składa również oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej wykonawca składa po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której m