sekretariat@pcum.pl 41 34 70 340

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach.

Data publikacji strony internetowej: 2014-04-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności z ustawą:

  • Niektóre elementy mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
  • Niektóre elementy mogą posiadać tekst alternatywny, który nie w pełni je opisuje.
  • Niektóre pliki do pobrania lub ich elementy mogą być niedostępne cyfrowo.

Wyłączeniu z dostępności cyfrowej podlegają elementy wymienione w Art. 3 ust. 2 ustawy, przede wszystkim:

  • Treści które nie zostały nabyte przez Powiatowe Centrum Usług Medycznych, ani przez niego lub na jego rzecz wytworzone.
  • Treści których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Powiatowe Centrum Usług Medycznych nie jest uprawniony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Sotniczuk, p.sotniczuk@pcum.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 34-70-387. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności