sekretariat@pcum.pl 41 34 70 340

Termin zgłaszania ofert: 28.06.2022 r. do godz. 9:30

Data otwarcia ofert: 28.06.2022 r. o godz. 10:00

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT       

 

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiatowe Centrum Usług Medycznych,  25-014 Kielce,  ul. Żelazna 35, woj. Świętokrzyskie,    powiat m. Kielce,  tel. 41-34-70-380,  e-mail: przetargi@pcum.pl            

 

 II.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie § 6 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, PCUM Kielce ogłasza konkurs ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji pomieszczeń na III piętrze budynku głównego.

 1.  Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w Art. 2 ust. 1 Ustawy Pzp, tj. 130 000,00 złotych.
 2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 

3.  Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji pomieszczeń na III piętrze budynku głównego PCUM Kielce, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Przedmiar robót, Szczegółowa specyfikacja techniczna architektura i konstrukcja,  oraz   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Kod CPV: 45210000-2 (roboty budowlane w zakresie budynków)

Przedmiar robót  wraz z załącznikami  można nieodpłatnie pobierać w Dziale Administracji PCUM – pok. 407  IV piętro, lub na stronie internetowej: www.pcum.pl

UWAGA!

Zamawiający informuje o konieczności odbycia przez wykonawców  wizji lokalnej w miejscu planowanych robót, w której obecność jest warunkiem koniecznym. W przypadku gdy Wykonawca nie będzie uczestniczył w wizji jego oferta zostanie odrzucona.

Wizja lokalna zostanie przeprowadzona od 20 do 21 czerwca 2022 r. W celu umówienia godziny wizji należy kontaktować się z osobami udzielającymi informacji w sprawach przedmiotu zamówienia. Celem wizji lokalnej jest zapoznanie się ze stanem technicznym pomieszczeń oraz  uzyskaniem wszelkich dodatkowych informacji.

W przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych wcześniej  do przewidzenia, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia  uzupełniającego w wysokości do 10% wartości zamówienia podstawowego. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Prace prowadzone będą z równoczesnym funkcjonowaniem Przychodni.

Ze względu na fakt, iż roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie, Wykonawca zobowiązany jest  organizować i prowadzić roboty w sposób zapewniający nieprzerwaną działalność, a także gdy zajdzie taka konieczność prowadzić roboty w systemie dwuzmianowym lub w dni wolne od pracy dla osiągnięcia powyższego celu, po uzgodnieniu z Zamawiającym

Przy sporządzaniu oferty należy wziąć pod uwagę powyższy zapis oraz że prowadzone roboty nie mogą przeszkadzać w funkcjonowaniu obiektu. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w zakresie BHP, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Przy wykonywaniu prac należy zapewnić całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy, obejmujące również:

 • zabezpieczenie przed brudem, kurzem i pyłem z rozbiórek i prac wykończeniowych;
 • zabezpieczenie przed zaburzeniami pracy istniejących instalacji, w tym przed przerwami w zasileniu w energię elektryczną;
 • zabezpieczenie przez wibracjami i hałasami;
 • wykonanie wszelkich zabezpieczeń, w szczególności przed pożarem, zadymieniem, zalaniem, włamaniem i kradzieżą.
 •  

IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony.

2. Termin realizacji zamówienia: 65 dni od dnia protokolarnego przekazania frontu robót.

3. Miejsce świadczenia przedmiotu zamówienia: PCUM w Kielcach, ul. Żelazna 35

4. Osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami:

Pani Marianna Noworycka - Gniatkowska, nr tel. 604-088-828 , Pan Zbigniew Gójski, nr tel. 694-554-317, e-mail: przetargi@pcum.pl, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 13:00.

 

VI.     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

 1. posiada wiedzę i doświadczenie, to znaczy wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu prac budowlanych w czynnych obiektach ochrony zdrowia, o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto. Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie zamówienie wykonane w ramach jednej umowy,
 2. dysponuje lub będzie dysponować zespołem realizującym zamówienie, tj. minimum:
 1. co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadająca doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy w co najmniej 1 robotach budowlanych polegających na przebudowie lub modernizacji pomieszczeń medycznych,
 2. Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące zamówienie były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040,1043,1495), przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia  spełnienia wymienionego warunku poprzez przedłożenie podpisanego oświadczenia dołączonego do oferty – Załącznik Nr 7 do niniejszego ogłoszenia.

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) art. 12 ust. 1 pkt. 2, ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r.

W odniesieniu do obywateli państw członkowskich zastosowanie będzie miała ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.) lub ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. (t.j. Dz.U z 2019 r. poz.1117).

 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dostarczonych przez wykonawcę.
 2. Zamawiający ma prawo wezwać wykonawcę w celu uzupełnienia ewentualnych braków lub udzielenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
 3. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki: 
 1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej terminowe i właściwe wykonanie zamówienia – firma nie może znajdować się w stanie upadłości, likwidacji, postępowaniu układowym lub tym podobnych. Wobec przedsiębiorstwa nie mogą toczyć się sprawy karno-skarbowe. 
  1. Wykonawca potwierdzi spełnienie wyżej wymienionych w pkt 3 warunków, przedkładając wraz z ofertą podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór został określony w załączniku nr 6 do niniejszego ogłoszenia.
  2. Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy nie spełniają któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu.

 

VII.    PODWYKONAWSTWO

 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

 

 1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

 

 1. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

 

 1. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

 

VIII.     OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:

1. Wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów:

a) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia;

b) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) kosztorys ofertowy uproszczony;

f) wykaz robót budowlanych wykonanych w czynnych obiektach ochrony zdrowia o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia;

g) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz  z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia;

h) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Wykonawca załącza podpisane oświadczenie wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 6 do ogłoszenia, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy;

i) oświadczenie dotyczące spełnienia warunku odnośnie zatrudnienia osób wykonujących zamówienie na podstawie umowy o pracę – załącznik nr 7 do ogłoszenia.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) wymagane:

 1. pełnomocnictwa do reprezentowania w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).
 2. pełnomocnictwa określającego jego zakres – w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).

Brak złożenia w ofercie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 2 niniejszego rozdziału skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Dokumenty podmiotów zagranicznych :

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. b, c, d, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

 

-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

 

IX. Tryb udzielania wyjaśnień

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia.

Treść pytań należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@pcum.pl w formie edytowalnej.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na zapytania związane z prowadzonym konkursem ofert i umieści je na swojej stronie internetowej, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienia treści Ogłoszenia  wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Po upływie tego terminu Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Treść udzielonych odpowiedzi zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego www.pcum.pl, bez wskazania źródła zapytania.

 

 

IX WADIUM:

 1. Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium, którego wysokość ustalona została na kwotę 1500,00 złotych (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset zł).
 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 1. pieniądzu;
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 3. gwarancjach bankowych;
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
 1. Wadium musi być wniesione przez wykonawców przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.
 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w  BGK Oddział Kielce nr 13 1130 1192 0027 6001 9720 0010
 3. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 4. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w pkt 2) lit b – e musi wskazywać przedmiot zamówienia i zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania wykonawcy ofertą. Dokument taki musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta wypłacenia zamawiającemu, na pierwsze jego żądanie, kwoty wadium w przypadkach, o których mowa w pkt 9) ogłoszenia. Oryginał dokumentu, potwierdzającego wniesienie przez wykonawcę wadium, w wymaganej wysokości może zostać załączony do oferty.
 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zatrzymuje wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
 • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” w wysokości 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

 1. pieniądzu,
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 3. gwarancjach bankowych,
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).

5. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 4.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowyBGK 13 1130 1192 0027 6001 9720 0010 z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”.

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

8. W przypadku wyboru gwarancji lub poręczenia jako formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy poręczenie lub gwarancja winny zawierać następujące elementy:

 1. wskazanie wykonawcy, wskazanie zamawiającego jako beneficjenta poręczenia lub gwarancji, wskazanie gwaranta (podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji) wraz z ich siedzibami,
 2. wskazanie umowy, na której zabezpieczenie należytego wykonania udzielone zostało poręczenie lub gwarancja,
 3. wskazanie sumy gwarancji,
 4. wskazanie terminu ważności poręczenia lub gwarancji,
 5. nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do zapłaty na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego do pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza wykonawca.

11. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie zamawiającego.

12. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujący sposób:

 1. 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,
 2. 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

13. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w innej formie niż pieniężna w przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy.

 

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według kryterium:
 1. Cena - 80%

Wartość punktowa w ramach kryterium cena brutto:

 

           Cena minimalna

Cx = -----------------------  x 80 pkt

           Cena oferty badanej

 

 1. Doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych w czynnych obiektach ochrony zdrowia (przychodnie, szpitale)   – 20%

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną w czynnym obiekcie ochrony zdrowia, na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 PLN brutto,  wraz z podaniem jej wartości, zakresu, dat i podmiotu na rzecz którego prace te zostały wykonane – zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego ogłoszenia. Należy załączyć dowody, że roboty te zostały wykonane należycie, tj. referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego były wykonywane.

Wartość punktowa w ramach kryterium doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych w czynnych obiektach ochrony zdrowia:

- co najmniej jeden remont - 10 pkt.   

- dwa lub więcej – 20 pkt.

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

5.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

Oferty należy sporządzić w języku polskim i przesyłać listownie, lub składać w siedzibie Zamawiającego:

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, sekretariat pok. 405, IV piętro.

Oferty winny być w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta na wykonanie  robót polegających na modernizacji pomieszczeń na III piętrze budynku głównego PCUM Kielce.  Nie otwierać przed dniem 28.06.2022 r. godz. 10:00”

Termin składania ofert: 28.06.2022 r. do godz. 9:30.

Data otwarcia ofert: 28.06.2022 r. o godz. 10:00.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania.

Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

Istotne dla stron postanowienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego Ogłoszenia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego konkursu ofert, bez podania przyczyny.

XI. Klauzula RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§ 1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Usług Medycznych ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce.

§ 2

Inspektorem ochrony danych osobowych w PCUM Kielce  jest Pani/Pan Radosław Adamiec

§3

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – wykonanie modernizacji pomieszczeń na III piętrze budynku głównego  PCUM Kielce  - znak Adg 2000 – 21/22,  prowadzonym w trybie konkursu ofert.

§4

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;

§ 5

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

§ 6

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

§ 7

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

 

§ 8

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§ 9

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Pobierz załączniki

 


 

 

Kielce, dnia 25.05.2021 r.

Nr. sprawy : Adg 2000 - 23/ 21

 

KONKURS  OFERT

 

Działając na podstawie § 5 pkt 4   Regulaminu udzielania zamówień, Powiatowe Centrum Usług Medycznych  25-014 Kielce,  ul. Żelazna 35, tel: 41 34-70-383, e-mail: przetargi@pcum.pl ogłasza konkurs ofert  na:

 

 „Dostawę szczepionek dla potrzeb PCUM Kielce na okres 12 miesięcy”

Termin zgłaszania ofert: 10.06.2021 r. do godz. 9:30                  

Data otwarcia ofert: 10.06.2021 r. o godz. 10:00

 

Tryb zamówienia:

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł – bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. ( Art. 2, ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia 27 listopada 2020 r.  Prawo zamówień publicznych).

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie konkursu ofert na podstawie § 5 pkt 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PCUM Kielce.

 

Opis przedmiotu zamówienia wraz z projektem Umowy i pozostałymi załącznikami można  pobierać w Dziale Administracji PCUM – pok. 407, IV piętro, lub na stronie internetowej www.pcum.pl

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionek dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych przy ul. Żelaznej 35 w Kielcach, na okres 12 miesięcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia; Części A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

 

Część A: Prevenar 13  - szczepionka  przeciwko pneumokokom 13 walentna, przeznaczona dla dzieci od 6 tygodnia życia : 20 dawek

Część B : Nimenrix ,  szczepionka przeciwko meningokokom grupy A,C,W-135 i Y

 - 40 dawek

Część C: Infanrix Hexa – szczepionka skojarzona :  20 dawek

Część D: Infanrix IPV+Hib -  szczepionka skojarzona:  20 dawek

Część E : Hexacima - szczepionka skojarzona, dla niemowląt i dzieci w wieku od 6 tygodni do 24 miesięcy:  70 dawek

Część F : Szczepionka przeciwko WZW typu B, dla dorosłych : 400 dawek

Część G : Varilrix  - szczepionka przeciwko ospie wietrznej : 30 dawek

Część H: Bexsero -  szczepionka przeciwko zakażeniom meningokokowym : 50 dawek

Część I: Clodivac – szczepionka przeciwko błonicy i tężcowi : 30 dawek

Część J:FSME-IMMUN  -szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla dorosłych: 10 dawek

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na części: A, B, C, D, E, F,G, H, I, J

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ilościowej zmiany przedmiotu zamówienia uwzględniając swoje aktualne potrzeby. Ilości wskazane w formularzach są wielkościami szacunkowymi. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu oferty.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Małgorzata Jakubowska, tel 41 34-70-383    , e-mail: m.jakubowska@pcum.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do godz. 14:00. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniami dotyczącymi treści formularzy ofertowych oraz wzoru umowy w terminie do dnia   02.06.2021 r. do godz. 14:00.

 

W konkursie ofert  mogą brać udział  Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Do oferty należy dołączyć:

 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (Załącznik nr 2)
 2. Podpisane Oświadczenie Oferenta  (Załącznik nr 3):
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 2. Dokumenty o których mowa w pkt. 3 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę /osoby upoważnioną do reprezentowania firmy Wykonawcy.

 

Kryteria wyboru ofert:  najniższa cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy sporządzić w języku polskim i przesyłać listownie, lub składać w siedzibie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce.

Oferty winny być w zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy z napisem: 

„Dostawa szczepionek dla potrzeb PCUM Kielce na okres 12 miesięcy, Część………….. (należy podać oznaczenie części, na którą składana jest oferta). Nie otwierać przed dniem 10.06.2021. r., godz. 10:00”

Termin składania ofert upływa dnia 10.06.2021 r. o godz. 09:30

Data otwarcia ofert  10.06.2021 r. o godz. 10:00

Oferta otrzymana po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Termin wykonania zamówienia: Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.

Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego                     w ilościach i miejscu wskazanym w zamówieniu.

Termin związania z ofertą:  30 dni od dnia składania ofert .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania, bez podania przyczyny.

 

Klauzula dot. ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§ 1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Usług Medycznych ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce.

§ 2

Inspektorem ochrony danych osobowych w PCUM Kielce  jest Pan Radosław Adamiec

 

§3

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – dostawa szczepionek dla potrzeb PCUM Kielce na okres 12 miesięcy - znak Adg 2000 – 23/21,  prowadzonym w trybie konkursu ofert.

§4

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.

1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

§ 5

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,

przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania

obejmuje cały czas trwania umowy;

§ 6

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

§ 7

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

§ 8

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w

art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy RODO;

§ 9

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pobierz załączniki

 


 

 

Termin zgłaszania ofert: 15.01.2021 r. do godz. 09:45

Termin otwarcia ofert: 15.01.2021 r. do godz. 10:00

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 

Treść niniejszego ogłoszenia została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 773572-N-2020 z dnia  30.12.2020 r.

 

Powiatowe Centrum Usług Medycznych, 25-014 Kielce, ul. Żelazna 35, woj. Świętokrzyskie, powiat m. Kielce, tel.: 41-34-70-380, 41-34-70-383 fax: 41-368-30-92, e-mail: przetargi@pcum.pl,  ogłasza przetarg nieograniczony na Usługę wykonywania badań laboratoryjnych  dla potrzeb Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach z wykorzystaniem jego pomieszczeń na podstawie umowy najmu jako Punktu Pobrań, znak sprawy Adg 2010-03/20.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z projektami Umów i pozostałymi załącznikami można nieodpłatnie pobierać w Dziale Administracji PCUM – pok. 407, IV piętro, lub na stronie internetowej www.pcum.pl

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania badań z zakresu analityki laboratoryjnej  dla potrzeb PCUM w Kielcach z wykorzystaniem jego pomieszczeń na podstawie umowy najmu jako punktu pobrań. Badania wymienione  w arkuszu asortymentowo – cenowym wykonywane będą  w certyfikowanych pracowniach Wykonawcy, przy pomocy sprzętu medycznego Wykonawcy  i personelu medycznego  o kwalifikacjach zawodowych koniecznych do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z posiadaną wiedzą medyczną, obowiązującymi standardami oraz przepisami prawa, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) i ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2061)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – wykaz asortymentowy badań z ich opisem i szacunkową ilością na okres umowy.

Kod CPV: 

85111810 – 1 – usługi analizy krwi

85145000 – 7 – usługi świadczone przez laboratoria medyczne

Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków przetargowych określonych w SIWZ.

Zamawiający dokona oceny ofert z zastosowaniem art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie  dopuszcza składania  ofert częściowych ani wariantowych.

Wykonawca może złożyć jedna ofertę nie może jej wycofać, zmienić, po upływie terminu składania ofert.

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące  od daty podpisania umowy.

Osoby uprawnione do kontaktowania się  z oferentami:

 Pan Zbigniew Gójski, tel. 41-34-70-383, e-mail: przetargi@pcum.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do godz. 14:00.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

 

Zamawiający oceni czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie wymaganych przez Zamawiającego dokumentów określonych w punkcie 7, 7A, 7B SIWZ.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających  brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu składanych do oferty:

1) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

2) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji - zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

3) Oświadczenie, że wykonawca akceptuje postanowienia treści umów zamieszczonych w załącznikach nr 4, 4a, 4b  do SIWZ;

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według kryterium:

 

a) Cena – max. 60 pkt

           

             Cena najtańszej oferty

            ---------------------------     x  60 pkt  =

              Cena badanej oferty

 

Cenę stanowi całkowity koszt ponoszony przez Zamawiającego.

 

      b) Termin płatności dostarczanych faktur – 10 pkt

 

a) Za termin płatności wynoszący do 30 dni liczonych od daty otrzymania faktury - 0 pkt

b) Za termin płatności wynoszący od 31 dni  do 45 dni liczonych od daty otrzymania faktury - 5 pkt

d) Za termin płatności wynoszący od 46 do 60 dni liczonych od daty otrzymania faktury - 10 pkt

 

       c)  Wysokość czynszu za 1 m2/m-c wynajmowanych pomieszczeń  – 30 pkt

 

Wymagana minimalna stawka czynszu za 1m2/m-c wynosi 25 zł netto + VAT.

 

 Cena badanej oferty

---------------------------  x 30 pkt =

 Cena maksymalna

 

 1. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 punktów. Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy sporządzić w języku polskim i  przesłać listownie, lub złożyć  w Sekretariacie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, pok. 405, IV piętro.

Oferty winny być  w jednej zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy.

Kopertę należy zaadresować: Powiatowe Centrum Usług Medycznych, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, oraz opisać:  „Oferta na usługę wykonywania badań laboratoryjnych  dla potrzeb Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach z wykorzystaniem jego pomieszczeń na podstawie umowy najmu jako Punktu Pobrań, znak sprawy Adg 2010-03/20. Nie otwierać przed dniem 15.01.2021 r. godz. 10:00”

Termin składania ofert upływa dnia: 15.01.2021 roku o godz. 09:45 

Data otwarcia ofert: 15. 01. 2021 roku o godz. 10:00

Oferty złożone po terminie składania ofert będą niezwłocznie zwrócone oferentom bez ich otwierania.

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności wymienionej w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pobierz załączniki

Odpowiedzi na wsnioski wykonawców

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 


 

Kielce, dnia 09.12.2020 r.

Nr. sprawy : Adg 2000-26/20

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

        

Działając na podstawie § 6 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, Powiatowe Centrum Usług Medycznych,  25-014 Kielce ul. Żelazna 35, tel.: 41 34-70-383,e-mail: przetargi@pcum.pl ogłasza konkurs ofert na:

 

„Dostawę jednorazowych materiałów  medycznych  na okres 12 miesięcy”

 

Termin zgłaszania ofert: 17.12. 2020r. do godz. 9:45

Data otwarcia ofert: 17.12.2020r. o godz. 10:00

 

Formularz asortymentowo- cenowy, wzór umowy oraz pozostałe załączniki można nieodpłatnie pobierać w Dziale Administracji PCUM – IV piętro, lub na stronie internetowej: www.pcum.pl

 

Tryb zamówienia:

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30000,00 euro – bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. ( Art. 4, pkt 8 Prawo zamówień publicznych).Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie konkursu ofert na podstawie § 6 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PCUM Kielce.

 

Klauzula dot. ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§ 1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Usług Medycznych ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce.

§ 2

Inspektorem ochrony danych osobowych w PCUM Kielce jest Pani/Pan Radosław Adamiec, tel.535950903.

 

§3

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wcelu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – dostawa jednorazowych materiałów medycznych na okres 12 miesięcy - znak Adg 2000 – 26/20, prowadzonym w trybie konkursu ofert.

 

§4

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.

1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

§ 5

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,

przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania

obejmuje cały czas trwania umowy;

§ 6

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 

§ 7

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

 

§ 8

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w

art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy RODO;

§ 9

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna  dostawa jednorazowych materiałów medycznych  do siedziby Zamawiającego, przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera  Formularzasortymentowo – cenowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
 4. Wymagany termin przydatności do użycia materiałów będących przedmiotem zamówienia nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ilościowej zmiany przedmiotu zamówienia uwzględniając swoje aktualne potrzeby. Ilości wskazane w formularzu są wielkościami szacunkowymi. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanychw formularzu asortymentowo- cenowym.
 6. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
 • 33140000-3  - materiały medyczne

Osoby uprawnione do porozumiewania się ze strony Zamawiającego z Wykonawcami:

Pan Zbigniew Gójski –  tel.:  41-34-70-383, e-mail: przetargi@pcum.pl, od poniedziałku do piątkuw godzinach od 7:00 do godz. 13:30. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniami dotyczącymi treści Formularza asortymentowo - cenowego oraz wzoru umowy w terminie do dnia 11.12.2020 r., do godz. 14:00.

W konkursie ofert  mogą brać udział  Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Do oferty należy dołączyć:

 1. Wypełniony i podpisany Formularz asortymentowo – cenowy (Załącznik Nr 1)
 2. Podpisane oświadczenie Oferenta  (Załącznik nr 2)
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 4. Dokumenty o których mowa w pkt. 3 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę /osoby upoważnioną/e do reprezentowania firmy Wykonawcy.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria wyboru ofert:  najniższa cena – 100%

Oferty należy sporządzić w języku polskim i przesyłać listownie, lub składać w siedzibie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, sekretariat IV p., pok. 405, w terminie do 17.12. 2020 r. do godz. 9:45.

Oferty winny być w zaklejonej kopercie z napisem: 

„Oferta na dostawę materiałów medycznych na okres 12 miesięcy.”

Data otwarcia ofert: 17.12.2020 r. o godz. 10:00.

Oferta otrzymana po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Termin wykonania zamówienia:

Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.

Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w ilościach i miejscu wskazanym w zamówieniu.

Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia składania ofert .

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert, bez podania przyczyny.

Pobierz załączniki

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze oferty

 


 

 

Dz.U./S S230

25/11/2020 1 / 9 566227-2020-PL

Polska-Kielce: Pakiety oprogramowania medycznego

2020/S 230-566227

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)             Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach

Adres pocztowy: Żelazna 35

Miejscowość: Kielce

Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie

Kod pocztowy: 25-014

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Zbigniew Gójski

E-mail: przetargi@pcum.pl

Tel.: +41 3470380

Faks: +41 3683092

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pcum.pl

I.3)             Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pcum.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)             Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.5)             Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)            Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)         Nazwa:

Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania medycznego systemu informatycznego (MSI)

Numer referencyjny: Adg 2010-02/20

II.1.2)         Główny kod CPV

48180000 Pakiety oprogramowania medycznego

II.1.3)         Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)         Krótki opis:

Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania medycznego systemu informatycznego (MSI) dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach.

Zamówienie realizowane będzie w dwóch częściach. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na jedną lub dwie części). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) dla każdej części zamówienia zawarty został w załączniku do SIWZ nr 1A, 1B.

II.1.5)         Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)         Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)            Opis

II.2.1)         Nazwa:

Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i oprogramowania MSI Część nr: 1

II.2.2)         Dodatkowy kod lub kody CPV

48820000 Serwery

48780000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością

48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego

72263000 Usługi wdrażania oprogramowania

79132000 Usługi uwierzytelniania

72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie

Główne miejsce lub loka