sekretariat@pcum.pl 41 34 70 340

Kielce, dnia 11.12.2023 r.

Nr. sprawy :  AdG.26.11.2023

KONKURS  OFERT

Działając na podstawie § 5 pkt 4   Regulaminu udzielania zamówień, Powiatowe Centrum Usług Medycznych  25-014 Kielce,  ul. Żelazna 35, tel: 41 34-70-383, e-mail: m.jakubowska@pcum.pl ogłasza konkurs ofert  na:

„ Sukcesywne dostawy jednorazowych materiałów medycznych przez okres jednego roku”

Termin zgłaszania ofert:   19.12.2023 r. do godz.  9:30                  

Data otwarcia ofert:          19.12.2023 r. o godz.  10:00

Tryb zamówienia:

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł – bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. ( Art. 2, ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia 27 listopada 2020 r.  Prawo zamówień publicznych).

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie konkursu ofert na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PCUM Kielce.

Opis przedmiotu zamówienia wraz z projektem Umowy i pozostałymi załącznikami można  pobierać nieodpłatnie na stronie internetowej: www.pcum.pl  lub  w Dziale Administracji PCUM – pok. 407, IV piętro , e-mail   m.jakubowska@pcum.pl

Przedmiotem zamówienia są dostawy jednorazowych materiałów medycznych do Powiatowego Centrum Usług Medycznych przy ul. Żelaznej 35 w Kielcach, przez okres jednego roku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ilościowej zmiany przedmiotu zamówienia uwzględniając swoje aktualne potrzeby. Ilości wskazane w formularzach są wielkościami szacunkowymi. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu oferty.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Małgorzata Jakubowska, tel: 41 34-70-383    , e-mail: m.jakubowska@pcum.pl,                            od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do godz. 14:00. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniami dotyczącymi treści formularza ofertowego oraz wzoru umowy w terminie do dnia   14.12.2023 r. do godz. 12:00.

W konkursie ofert  mogą brać udział  Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ustawy z dn. 13.04.2022 r.                                 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023. 1497)

Do oferty należy dołączyć:

 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
 2. Podpisane Oświadczenie Oferenta  (Załącznik nr 2):
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 2. Dokumenty o których mowa w pkt. 3 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę /osoby upoważnioną do reprezentowania firmy Wykonawcy.

Kryteria wyboru ofert:  najniższa cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy sporządzić w języku polskim i dostarczyć w wybrany sposób:

Pisemnie; przesyłając listownie lub składając osobiście w siedzibie Zamawiającego na adres: Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce.

lub

Elektronicznie; zaopatrzoną podpisem elektronicznym ofertę przesłać elektronicznie na adres       e-mail:  m.jakubowska@pcum.pl

Oferty winny być w zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy z napisem: 

„Sukcesywne dostawy jednorazowych materiałów medycznych przez okres jednego roku”

Nie otwierać przed dniem 19.12.2023. r., godz. 10:00”

Oferta otrzymana po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Termin wykonania zamówienia: Umowa zostanie zawarta na okres 1-go roku.

Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego                     w ilościach i miejscu wskazanym w zamówieniu.

Termin związania z ofertą:  30 dni od dnia składania ofert .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania, bez podania przyczyny.

 

Klauzula dot. ochrony danych osobowych:

 

1.  W celu realizacji wymogów nałożonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”, Kupujący informuje, że:

1)  Administratorem danych osobowych osób podanych przez Sprzedającego do jego reprezentacji oraz do kontaktów jest Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce;

2)  w przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych każda z osób wskazanych w pkt 1 może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Radosławem Adamcem, pisząc na adres e-mail: r.ad@gazeta.pl;

3)  przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy, a także w celu komunikacji związanej z wykonaniem Umowy;

4)  odbiorcami danych osobowych Sprzedającego mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem, a tym podmiotem;

5)  przekazane przez Sprzedającego dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Umowy i przechowywane przez niezbędny okres archiwizacji, określony obowiązującymi przepisami prawa z zakresu rachunkowości, podatków i ubezpieczeń społecznych oraz ze względu bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

6)  osobom wskazanym w pkt 1, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych;

7)  w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8)  dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

9)  podanie danych osobowych, wskazanych w pkt 1 jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji Umowy; brak udostępnienia danych osobowych uniemożliwi zawarcie Umowy;

10) osoby wskazane w pkt 1 mają prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody, z zastrzeżeniem pkt 5.

2.  W przypadku Sprzedającego będącego osobą prawną, zasady przetwarzania danych osobowych, wskazane w ust. 1, mają odpowiednie zastosowanie do osób wskazanych przez Sprzedawcę do jego reprezentacji lub umocowanych do kontaktów z Kupującym.

Pobierz załączniki

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowe Centrum Usług Medycznych przy ul. Żelaznej 35 w Kielcach informuje,

że do konkursu ofert na „Sukcesywne dostawy jednorazowych  materiałów medycznych przez okres jednego roku”, wpłynęła jedna ważna oferta.

Oferta nr.1

Armed Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek z Buska-Zdrój,  na kwotę 60 752,97zł brutto (słownie złotych sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote 97/100 zł. brutto).

Firma „Armed” Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek z Buska Zdrój - przedstawiła ofertę  spełniającą wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego            w ogłoszeniu oraz w formularzu asortymentowo cenowym i została wybrana za najkorzystniejszą.

 

 

Kielce, 20.11.2023 r.

 

znak sprawy AdG.26.9.2023

 

 

                        INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Powiatowe Centrum Usług Medycznych przy ul. Żelaznej 35 w Kielcach informuje, że w konkursie ofert na : „Zakup i dostawę systemu holterowskiego EKG z dwoma rejestratorami oraz Holtera ciśnieniowego z oprogramowaniem”

wpłynęła jedna oferta, która uzyskała niżej wymienioną ilość punktów:

Oferta nr 1: OXFORD POL Sp. z o.o., Pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź.  Firma ta przedstawiła ofertę na kwotę 36 720,00 zł brutto, (słownie:  trzydzieści sześć tysięcy  siedemset dwadzieścia złotych 00/100) i udzieliła gwarancji na przedmiot umowy w ilości 24 miesięcy licząc od daty podpisanego bez uwag protokołu odbioru oraz 2 darmowe przeglądy w trakcie trwania gwarancji. Oferta ta  uzyskała następującą ilość punktów:

 • w kryterium najniższa cena brutto – 90 pkt.,
 • w kryterium czas trwania gwarancji, ilość darmowych przeglądów – 5 pkt.  

Razem 95 pkt

Oferta ta  spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Po podpisaniu umowy w sprawie dostawy wyżej wymienionego sprzętu, przystąpimy do jej realizacji.  

 

 

W imieniu Zamawiającego

 

Podpis: Dyrektor

lek. med. Jarosław Wrzoskiewicz

 

 

 

Kielce, 17.11.2023 r.

 

 ozn. sprawy AdG.26.9.2023

 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 Powiatowe Centrum Usług Medycznych przy ul. Żelaznej 35 w Kielcach informuje, że w dniu 17.11. 2023 r. o godz. 10:15 dokonano otwarcia nadesłanych  ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu ofert na zakup i dostawę systemu holterowskiego EKG z dwoma rejestratorami oraz Holtera ciśnieniowego z oprogramowaniem.

 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 29 825,60 zł netto + podatek VAT.
 2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie: 

Oferta nr 1: Oxford Pol Sp. z o.o., Pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź. Firma ta przedstawiła ofertę na kwotę 34 000,00 zł  netto, (słownie:  trzydzieści cztery  tysiące  zł i 00/100) oraz  udzieliła gwarancji na przedmiot umowy w ilości 24 miesięcy i 2 darmowe przeglądy. 

 

 

Kielce, dnia 07.11.2023 r.

Nr  sprawy : AdG.26.9.2023

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

             

Działając na podstawie § 6  Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach, Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach,  25-014 Kielce, ul. Żelazna 35, tel.: 41 34-70-383, e-mail: przetargi@pcum.pl ogłasza konkurs ofert  na:

 

„Zakup i dostawę systemu holterowskiego EKG z dwoma rejestratorami oraz Holtera ciśnieniowego z oprogramowaniem”.

 

Termin zgłaszania ofert: 17.11. 2023 r. do godz. 9:45                  

Data otwarcia ofert: 17.11.2023 r. o godz. 10:00

Formularz ofertowy wraz ze wzorem umowy i pozostałymi załącznikami można nieodpłatnie pobierać na stronie internetowej: www.pcum.pl ,  lub w Administracji PCUM – IV piętro, pok. 407.

Tryb zamówienia:

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł – bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. ( Art. 2, pkt 1 Prawo zamówień publicznych).

 

1.  W celu realizacji wymogów nałożonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”, Kupujący informuje, że:

1)  Administratorem danych osobowych osób podanych przez Sprzedającego do jego reprezentacji oraz do kontaktów jest Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce;

2)  w przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych każda z osób wskazanych w pkt 1 może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Radosławem Adamcem, pisząc na adres e-mail: r.ad@gazeta.pl;

3)  przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy, a także w celu komunikacji związanej z wykonaniem Umowy;

4)  odbiorcami danych osobowych Sprzedającego mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem, a tym podmiotem;

5)  przekazane przez Sprzedającego dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Umowy i przechowywane przez niezbędny okres archiwizacji, określony obowiązującymi przepisami prawa z zakresu rachunkowości, podatków i ubezpieczeń społecznych oraz ze względu bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

6)  osobom wskazanym w pkt 1, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych;

7)  w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8)  dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

9)  podanie danych osobowych, wskazanych w pkt 1 jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji Umowy; brak udostępnienia danych osobowych uniemożliwi zawarcie Umowy;

10) osoby wskazane w pkt 1 mają prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody, z zastrzeżeniem pkt 5.

2.  W przypadku Sprzedającego będącego osobą prawną, zasady przetwarzania danych osobowych, wskazane w ust. 1, mają odpowiednie zastosowanie do osób wskazanych przez Sprzedawcę do jego reprezentacji lub umocowanych do kontaktów z Kupującym.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa  systemu holterowskiego EKG z dwoma rejestratorami oraz Holtera ciśnieniowego z oprogramowaniem.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
 4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, nie może jej wycofać, zmienić, po upływie terminu składania ofert.
 5. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 33110000-1  - urządzenia medyczne.  

Osoby uprawnione do porozumiewania się ze strony Zamawiającego z Wykonawcami:

-    Pani Marianna Noworycka – Gniatkowska – Zastępca Dyrektora, tel. 41- 34-70-382,

 • Pan Zbigniew Gójski – Starszy Specjalista ds. Administracji i Zamówień Publicznych, tel. 41-34-70-383. 

Kontakt z w/w pracownikami odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do godz. 14:00.

Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniami dotyczącymi treści opisu przedmiotu zamówienia  oraz wzoru umowy, w terminie do dnia 13.11.2023 r., do godz. 14:00

W konkursie ofert  mogą brać udział  Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Do oferty należy dołączyć:

 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zgodny z Załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia.
 2. Aktualny odpis/wydruk z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 - jeżeli nie są wydrukami z właściwych rejestrów elektronicznych, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę /osoby upoważnioną do reprezentowania firmy Wykonawcy.
 4. Wykaz wykonanych dostaw o zakresie porównywalnym do przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
 5. Wzór umowy – Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – zaakceptowany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 6. Dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych.

 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria wyboru ofert: 

 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według kryterium:

a) Cena brutto – 90 punktów,

                Wartość punktowa w ramach kryterium cena brutto:

                                       Cena minimalna

           Cx  =  ---------------------------- x 90 pkt.

                               Cena oferty badanej

       b) Czas trwania gwarancji, ilość wliczonych w cenę oferty przeglądów  – 10 pkt. 

Wartość punktowa w ramach w/wym. kryterium: 

Czas trwania gwarancji 12 miesięcy, 1 przegląd – 0 pkt.

Czas trwania gwarancji 24 miesiące, 2 przeglądy – 5 pkt.

Czas trwania gwarancji 36 miesięcy, 3 przeglądy – 10 pkt.

 

 1. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 punktów. Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.

 

Oferty należy sporządzić w języku polskim i przesłać drogą elektroniczną na adres p.sotniczuk@pcum.pl,  lub składać w siedzibie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, sekretariat IV p., pok. 405,  w terminie do 17.11. 2023 r. do godz. 09:45. Oferty przesłane drogą elektroniczną winny być opatrzone podpisem elektronicznym i zabezpieczone hasłem. Hasło umożliwiające otwarcie oferty Wykonawca udostępni Zamawiającemu o godzinie otwarcia ofert tj. 10:00, najpóźniej do godz. 10:15.

Nie nadesłanie hasła w określonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.                    

Oferty przesłane w formie papierowej powinny być w jednej zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy z napisem:  „Oferta na zakup i dostawę  systemu holterowskiego EKG z dwoma rejestratorami oraz Holtera ciśnieniowego z oprogramowaniem. Data otwarcia ofert: 17.11.2023 r., godz. 10:00.”

Oferta otrzymana po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia składania ofert .

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego konkursu ofert, bez podania przyczyny.

Pobierz załączniki

 

 

 

 

 

 

Kielce, dnia 11.10.2023 r.

Nr  sprawy : AdG.26.8.2023

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

             

Działając na podstawie § 6  Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach, Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach,  25-014 Kielce, ul. Żelazna 35, tel.: 41 34-70-383, e-mail: przetargi@pcum.pl ogłasza konkurs ofert  na:

„Dostawę spektralnego tomografu okulistycznego  wraz ze stolikiem z elektrycznie podnoszonym blatem, oprogramowaniem w języku polskim i komputerem”.

Termin zgłaszania ofert: 19.10. 2023 r. do godz. 9:45                  

Data otwarcia ofert: 19.10.2023 r. o godz. 10:00

Formularz ofertowy wraz ze wzorem umowy i pozostałymi załącznikami można nieodpłatnie pobierać na stronie internetowej: www.pcum.pl ,  lub w Administracji PCUM – IV piętro, pok. 407.

Tryb zamówienia:

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł – bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. ( Art. 2, pkt 1 Prawo zamówień publicznych).

 

1.  W celu realizacji wymogów nałożonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”, Kupujący informuje, że:

1)  Administratorem danych osobowych osób podanych przez Sprzedającego do jego reprezentacji oraz do kontaktów jest Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce;

2)  w przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych każda z osób wskazanych w pkt 1 może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Radosławem Adamcem, pisząc na adres e-mail: r.ad@gazeta.pl;

3)  przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy, a także w celu komunikacji związanej z wykonaniem Umowy;

4)  odbiorcami danych osobowych Sprzedającego mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem, a tym podmiotem;

5)  przekazane przez Sprzedającego dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Umowy i przechowywane przez niezbędny okres archiwizacji, określony obowiązującymi przepisami prawa z zakresu rachunkowości, podatków i ubezpieczeń społecznych oraz ze względu bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

6)  osobom wskazanym w pkt 1, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych;

7)  w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8)  dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

9)  podanie danych osobowych, wskazanych w pkt 1 jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji Umowy; brak udostępnienia danych osobowych uniemożliwi zawarcie Umowy;

10) osoby wskazane w pkt 1 mają prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody, z zastrzeżeniem pkt 5.

2.  W przypadku Sprzedającego będącego osobą prawną, zasady przetwarzania danych osobowych, wskazane w ust. 1, mają odpowiednie zastosowanie do osób wskazanych przez Sprzedawcę do jego reprezentacji lub umocowanych do kontaktów z Kupującym.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa  spektralnego tomografu okulistycznego  wraz ze stolikiem z elektrycznie podnoszonym blatem, oprogramowaniem w języku polskim i komputerem.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
 4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, nie może jej wycofać, zmienić, po upływie terminu składania ofert.
 5. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 33110000-1  - urządzenia medyczne.  

Osoby uprawnione do porozumiewania się ze strony Zamawiającego z Wykonawcami:

-    Pani Marianna Noworycka – Gniatkowska – Zastępca Dyrektora, tel. 41- 34-70-382,

 • Pan Zbigniew Gójski – St. specjalista ds. zamówień publicznych tel. 41-34-70-383. 

Kontakt z w/w pracownikami odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do godz. 14:00.

Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniami dotyczącymi treści Opisu Przedmiotu Zamówienia  oraz wzoru umowy, w terminie do dnia 13.10.2023 r.

W konkursie ofert  mogą brać udział  Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Do oferty należy dołączyć:

 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zgodny z Załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia.
 2. Aktualny odpis/wydruk z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 - jeżeli nie są wydrukami z właściwych rejestrów elektronicznych, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę /osoby upoważnioną do reprezentowania firmy Wykonawcy.
 4. Wykaz wykonanych dostaw o zakresie porównywalnym do przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
 5. Wzór umowy – Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – zaakceptowany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 6. Dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych.

 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Kryteria wyboru ofert: 

 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według kryterium:

a) Cena brutto – 90 punktów,

                Wartość punktowa w ramach kryterium cena brutto:

                                       Cena minimalna

           Cx  =  ---------------------------- x 90 pkt.

                               Cena oferty badanej

       b) Czas trwania gwarancji, ilość wliczonych w cenę oferty przeglądów  – 10 pkt. 

Wartość punktowa w ramach w/wym. kryterium: 

Czas trwania gwarancji 12 miesięcy, 1 przegląd – 0 pkt.

Czas trwania gwarancji 24 miesiące, 2 przeglądy – 5 pkt.

Czas trwania gwarancji 36 miesięcy, 3 przeglądy – 10 pkt.

 

 1. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 punktów. Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.

 

Oferty należy sporządzić w języku polskim i przesłać drogą elektroniczną na adres p.sotniczuk@pcum.pl,  lub składać w siedzibie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, sekretariat IV p., pok. 405,  w terminie do 19.10. 2023 r. do godz. 09:45. Oferty przesłane drogą elektroniczną winny być opatrzone podpisem elektronicznym i zabezpieczone hasłem. Hasło umożliwiające otwarcie oferty Wykonawca udostępni Zamawiającemu o godzinie otwarcia ofert tj. 10:00, najpóźniej do godz. 10:15.

Nie nadesłanie hasła w określonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.                    

Oferty przesłane w formie papierowej powinny być w jednej zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy z napisem:  „Oferta na dostawę spektralnego tomografu okulistycznego  wraz ze stolikiem z elektrycznie podnoszonym blatem, oprogramowaniem w języku polskim i komputerem”. Data otwarcia ofert: 19.10.2023 r. o godz. 10:00.”

Oferta otrzymana po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia składania ofert .

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego konkursu ofert, bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

1. Opis Przedmiotu Zamówienia – Zał. Nr 1

2. Formularz Ofertowy – Zał. Nr 2

3. Umowa – wzór – Zał. Nr 3

 

Kielce, 16.10.2023 r.

 

Dotyczy Konkursu ofert na wykonanie zadania: „Dostawa spektralnego tomografu okulistycznego  wraz ze stolikiem z elektrycznie podnoszonym blatem, oprogramowaniem w języku polskim i komputerem”. Znak sprawy: AdG.26.8.2023

 

Pytania i odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1

dotyczy: Załącznika nr 3 do Ogłoszenia, wzór umowy § 6

Czy Zamawiający może dodać zapis: „Zamawiający będzie dokonywał zgłoszenia usterek/awarii pisemnie, telefonicznie, mailowo w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00”

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę, § 6 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

 1. W czasie trwania gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do dokonywania bezpłatnych napraw, serwisu technicznego oraz przeglądów dostarczonego sprzętu zgodnie z warunkami gwarancji i serwisu określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy.
 2. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszenia usterek/awarii pisemnie, telefonicznie, mailowo w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

 

Pytanie nr 2

dotyczy: Załącznika nr 3 do Ogłoszenia, wzór umowy § 7 ust. 2 pkt. 1 i 2

Czy Zamawiający może zmienić zapis „opóźnienie” na „zwłoka” w  przypadkach naliczania kar umownych z ust.2 pkt. 1 i 2 umowy, analogicznie jak w obowiązujących przepisach PZP?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy umieszczone w §7 ust. 2 pkt. 1 i 2 wzoru umowy.

 

Pytanie nr 3

dotyczy: Załącznika nr 1 do Ogłoszenia (Opis przedmiotu zamówienia) punkt 22

Czy Zamawiający może dodać zapis: „godzin roboczych”?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis umieszczony w pkt. 22  Opisu przedmiotu zamówienia.

 

Kielce, 19.10.2023 r.

 

ozn. sprawy AdG.26.8.2023

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

 Powiatowe Centrum Usług Medycznych przy ul. Żelaznej 35 w Kielcach informuje, że w dniu 19.10. 2023 r. o godz. 10:00 dokonano otwarcia nadesłanych  ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu ofert na dostawę spektralnego tomografu okulistycznego wraz ze stolikiem z elektrycznie podnoszonym blatem, oprogramowaniem w języku polskim i komputerem.

 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 110 000,00 zł netto + podatek VAT.
 2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie: 

Oferta nr 1: OPTOPOL Technology Sp. z o.o.,  ul. Żabia 42, 42-400 Zawiercie. Firma ta przedstawiła ofertę na kwotę 113 148,15 zł  netto, (słownie: sto trzynaście  tysięcy sto czterdzieści osiem  zł i 15/100) oraz  udzieliła gwarancji na przedmiot umowy w ilości 24 miesięcy i 2 darmowe przeglądy. 

 

Kielce, 20.10.2023 r.

 

 

znak sprawy AdG.26.8.2023

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Powiatowe Centrum Usług Medycznych przy ul. Żelaznej 35 w Kielcach informuje, że w konkursie ofert na : „Dostawę spektralnego tomografu okulistycznego  wraz ze stolikiem z elektrycznie podnoszonym blatem, oprogramowaniem w języku polskim i komputerem”

wpłynęła jedna oferta, która uzyskała niżej wymienioną ilość punktów:

Oferta nr 1: OPTOPOL Technology Sp. z o.o., ul. Żabia 42, 42-400 Zawiercie . Firma ta przedstawiła ofertę na kwotę 123 700,00 zł  brutto, (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset złotych 00/100), udziela gwarancji na przedmiot umowy w ilości 24 miesięcy licząc od daty podpisanego bez uwag protokołu odbioru oraz 2 darmowe przeglądy. Oferta ta  uzyskała następującą ilość punktów:

 • w kryterium najniższa cena brutto – 90 pkt.,
 • w kryterium czas trwania gwarancji, ilość darmowych przeglądów – 5 pkt.  

Razem 95 pkt

Oferta ta  spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Po podpisaniu umowy w sprawie dostawy wyżej wymienionego sprzętu, przystąpimy do jej realizacji.  

 

 

W imieniu Zamawiającego

Podpis: Dyrektor

lek. med. Jarosław Wrzoskiewicz

 

 

 

 

Kielce, dnia 06.09.2023 r.

Nr sprawy : AdG.26.7.2023

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

             

Działając na podstawie § 6  Regulaminu udzielania zamówień publicznych, Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach,  25-014 Kielce, ul. Żelazna 35, tel: 41 34-70-383, e-mail: przetargi@pcum.pl ogłasza konkurs ofert  na:

 

„Zakup i dostawę dwóch przewodowych detektorów do radiografii cyfrowej wraz ze stacją technika z monitorem medycznym, komputerem, zasilaczem UPS oraz oprogramowaniem”

 

Termin zgłaszania ofert: 15.09. 2023 r. do godz. 9:45                  

Data otwarcia ofert: 15.09.2023 r. o godz. 10:00

Formularz ofertowy wraz ze wzorem umowy i pozostałymi załącznikami można nieodpłatnie pobierać na stronie internetowej: www.pcum.pl, lub w Administracji PCUM – IV piętro, pok. 407.

Tryb zamówienia:

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł – bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. ( Art. 2, pkt 1 Prawo zamówień publicznych).

 

1.  W celu realizacji wymogów nałożonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”, Kupujący informuje, że:

1)  Administratorem danych osobowych osób podanych przez Sprzedającego do jego reprezentacji oraz do kontaktów jest Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce;

2)  w przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych każda z osób wskazanych w pkt 1 może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Radosławem Adamcem, pisząc na adres e-mail: r.ad@gazeta.pl;

3)  przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy, a także w celu komunikacji związanej z wykonaniem Umowy;

4)  odbiorcami danych osobowych Sprzedającego mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem, a tym podmiotem;

5)  przekazane przez Sprzedającego dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Umowy i przechowywane przez niezbędny okres archiwizacji, określony obowiązującymi przepisami prawa z zakresu rachunkowości, podatków i ubezpieczeń społecznych oraz ze względu bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

6)  osobom wskazanym w pkt 1, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych;

7)  w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8)  dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

9)  podanie danych osobowych, wskazanych w pkt 1 jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji Umowy; brak udostępnienia danych osobowych uniemożliwi zawarcie Umowy;

10) osoby wskazane w pkt 1 mają prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody, z zastrzeżeniem pkt 5.

2.  W przypadku Sprzedającego będącego osobą prawną, zasady przetwarzania danych osobowych, wskazane w ust. 1, mają odpowiednie zastosowanie do osób wskazanych przez Sprzedawcę do jego reprezentacji lub umocowanych do kontaktów z Kupującym.

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch przewodowych detektorów do radiografii cyfrowej wraz ze stacją technika z monitorem medycznym, komputerem, zasilaczem UPS oraz oprogramowaniem, wraz z instalacją i konfiguracją dostarczonego sprzętu z istniejącym aparatem RTG.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
 4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, nie może jej wycofać, zmienić, po upływie terminu składania ofert.
 5. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 33110000-4  - sprzęt obrazujący do użytku medycznego

Osoby uprawnione do porozumiewania się ze strony Zamawiającego z Wykonawcami:

-     Pani Marianna Noworycka – Gniatkowska – Zastępca Dyrektora, tel. 41- 34 – 382,

 • Pan Zbigniew Gójski – St. specjalista ds. zamówień publicznych tel:  41-34-70-383 

Kontakt z w/w pracownikami odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do godz. 14:00.

Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniami dotyczącymi treści Opisu Przedmiotu Zamówienia  oraz wzoru umowy, w terminie do dnia 08.09.2023 r.

W konkursie ofert  mogą brać udział  Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Do oferty należy dołączyć:

 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zgodny z Załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 3. Dokumenty o których mowa w pkt. 2 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę /osoby upoważnioną do reprezentowania firmy Wykonawcy.
 4. Wykaz wykonanych dostaw o zakresie porównywalnym do przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
 5. Wzór umowy – Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – zaakceptowany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 6. Dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych.

 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Kryteria wyboru ofert: 

 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według kryterium:

a) cena brutto – 80 punktów,

                Wartość punktowa w ramach kryterium cena brutto:

                                       Cena minimalna

           Cx  =  ---------------------------- x 80 pkt.

                               Cena oferty badanej

       b) ilość darmowych, rocznych przeglądów w trakcie trwania gwarancji – 20 pkt. 

Wartość punktowa w ramach w/wym. kryterium: 

Czas trwania gwarancji 12 miesięcy, 1 przegląd – 0 pkt.

Czas trwania gwarancji 24 miesiące, 2 przeglądy – 10 pkt.

Czas trwania gwarancji 36 miesięcy, 3 przeglądy – 20 pkt.

 

 1. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 punktów. Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.

 

Oferty należy sporządzić w języku polskim i przesłać drogą elektroniczną na adres p.sotniczuk@pcum.pl,  lub składać w siedzibie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, sekretariat IV p., pok. 405,  w terminie do 15.09. 2023 r. do godz. 09:45. Oferty przesłane drogą elektroniczną winny być zabezpieczone hasłem. Hasło umożliwiające otwarcie oferty Wykonawca udostępni Zamawiającemu o godzinie otwarcia ofert tj. 10:00, najpóźniej do godz. 10:20.

Nie nadesłanie hasła w określonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.                    

Oferty przesłane w formie papierowej powinny być w jednej zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy z napisem: 

„Oferta na zakup i dostawę dwóch przewodowych detektorów do radiografii cyfrowej wraz ze stacją technika z monitorem medycznym, komputerem, zasilaczem UPS oraz oprogramowaniem. Data otwarcia ofert: 15.09.2023 r. o godz. 10:00.”

Oferta otrzymana po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia składania ofert .

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego konkursu ofert, bez podania przyczyny.

 

Pobierz załączniki

 

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dot.: Załącznika nr 3, Wzór umowy

Czy w przypadku wystąpienia awarii skutkującej koniecznością wysłania urządzeń lub jego komponentów do serwisu producenta Zamawiający wyraża zgodę, na czas naprawy, na dostarczenie urządzenia zastępczego, o zbliżonych parametrach, umożliwiającego jednocześnie bieżące funkcjonowanie placówki, bez konsekwencji naliczenia kar, o których mowa w par 7 ust. 2 pkt. 2)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. § 7ust. 2 pkt 2 Wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Za opóźnienie w naprawie/przeprowadzeniu serwisu technicznego/dokonaniu przeglądu sprzętu w terminie określonym w § 6 – w wysokości równej 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. W przypadku kiedy Sprzedający, na czas naprawy w terminie dłuższym niż określony w § 6, dostarczy urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach umożliwiające bieżące funkcjonowanie Pracowni RTG, Kupujący odstąpi od naliczania kar umownych”.  

 

Pytanie nr 2

Dot.: Załącznika nr 1, Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 11

Prosimy Zamawiającego o podanie modelu aparatu RTG jakim dysponuje Zamawiający i do którego będą skonfigurowane detektory.

Odpowiedź:

Typ aparatu: Opera G 500, rok produkcji: 2010, nazwa wytwórcy: General Medical Merate, Włochy

 

Pytanie nr 3

Dot.: Załącznika nr 1, Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści monitor ze złączem cyfrowym DVI-D zamiast DVI-I?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiajacy dopuści monitor ze złączem DVI-D.

 

Pytanie nr 4

Dot.: Załącznika nr 1, Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 13

Prosimy Zamawiającego o następującą modyfikację parametru:

„...Edytowalne tryby pracy monitora: min. 4 tryby...”

Odpowiedź:

Tak, Zamawiajacy wyraża zgodę na zapis „...Edytowalne tryby pracy monitora: min. 4 tryby...”

 

Pytanie nr 5

Dot.: Załącznika nr 1, Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie z funkcją sortowania tylko listy badań po dacie? Pozostałe dane można znaleźć poprzez opcję wyszukaj.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiajacy podtrzymuje zapisy umieszczone w pkt. 17 Opisu przedmiotu zamówienia.

 

Pytanie nr 6

Dot.: Załącznika nr 1, Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 25

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie posiadające funkcję tylko pojedynczego wyświetlania obrazów?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający podtrzymuje zapisy umieszczone w pkt. 25 Opisu przedmiotu zamówienia.

 

 

Pytanie nr 7

Dot.: Załącznika nr 1, Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 34

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z poniższej funkcjonalności:

„Zaawansowana edycja obrazu umożliwiająca m.in.: dynamicznie dostosowywanie skali szarości obrazu, szczegółowe wyostrzanie obrazu, szczegółową redukcję szumów w obrazie, szczegółowe dostosowywanie kontrastu obrazu. “

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy umieszczone w pkt. 34 Opisu przedmiotu zamówienia.

 

Pytanie nr 8

Dot.: Załącznika nr 1, Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 35

Prosimy Zamawiającego o podanie systemów RIS/HIS obsługiwanych w placówce.

Odpowiedź:

Obsługiwane systemy: Synektik/KS SOMED

 

Pytanie nr 9

Dot.: Załącznika nr 1, Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 39

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z poniższej funkcjonalności:

„Wyeksportowana przeglądarka DICOM umożliwia wysłanie zdjęć pacjenta do PACS po wcześniejszej konfiguracji. “

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy umieszczone w pkt. 39 Opisu przedmiotu zamówienia.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 Powiatowe Centrum Usług Medycznych przy ul. Żelaznej 35 w Kielcach informuje, że w dniu 15.09. 2023 r. o godz. 10:00 dokonano otwarcia nadesłanych  ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu ofert   na zakup i dostawę dwóch przewodowych detektorów do radiografii cyfrowej wraz ze stacją technika z monitorem medycznym, komputerem, zasilaczem UPS oraz oprogramowaniem.

 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 121 787,50 zł netto + 8% VAT, co daje kwotę 131 530,50 zł brutto  (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści zł i 50/100).
 2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie: 

Oferta nr 1: Medikon Polska Sp. z o.o., ul. Cyklamenów 9, 04-798 Warszawa . Firma ta przedstawiła ofertę na kwotę 131 211,00 zł  brutto, (słownie: sto trzydzieści jeden  tysięcy dwieście jedenaście zł i 00/100), udziela gwarancji na przedmiot umowy w ilości 36 miesięcy oraz 3 darmowe przeglądy. 

Oferta Nr 2: 4RAD Sp. z o.o. Sp. K., ul. Suwak 4 lok. 110, 02-676 Warszawa. Firma ta przedstawiła ofertę na kwotę 119 400,00 zł  brutto, (słownie: sto dziewiętnaście  tysięcy czterysta zł i 00/100), udziela gwarancji na przedmiot umowy w ilości 36 miesięcy oraz 3 darmowe przeglądy. 

Oferta nr 3: : Consultronix Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 32-083 Balice. Firma ta przedstawiła ofertę na kwotę 119 730,75 zł  brutto, (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści zł  i 75/100), udziela gwarancji na przedmiot umowy w ilości 36 miesięcy oraz 3 darmowe przeglądy. 

Oferta Nr 4 : Meditech X-Ray Sp. z o. o., ul. Wirowska 6,  62-052 Komorniki. Firma ta przedstawiła ofertę na kwotę 160 800,00 zł brutto, (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset zł i 00/100), udziela gwarancji na przedmiot umowy w ilości 24 miesięcy oraz 2 darmowe przeglądy.

 

 

Kielce, 20.09.2023 r.

znak sprawy AdG.26.7.2023

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Powiatowe Centrum Usług Medycznych przy ul. Żelaznej 35 w Kielcach informuje, że w konkursie ofert na : „Zakup i dostawę dwóch przewodowych detektorów do radiografii cyfrowej wraz ze stacją technika z monitorem medycznym, komputerem, zasilaczem UPS oraz oprogramowaniem” wpłynęły cztery oferty, które uzyskały niżej wymienioną ilość punktów:

Oferta nr 1: Medikon Polska Sp. z o.o., ul. Cyklamenów 9, 04-798 Warszawa . Firma ta przedstawiła ofertę na kwotę 131 211,00 zł  brutto, (słownie: sto trzydzieści jeden  tysięcy dwieście jedenaście zł i 00/100), udziela gwarancji na przedmiot umowy w ilości 36 miesięcy oraz 3 darmowe przeglądy. Oferta ta  uzyskała następującą ilość punktów:

 • w kryterium najniższa cena brutto – 72,80 pkt.,
 • w kryterium ilość darmowych rocznych przeglądów w trakcie trwania gwarancji – 20 pkt.  Razem 92,80 pkt

 

Oferta Nr 2: 4RAD Sp. z o.o. Sp. K., ul. Suwak 4 lok. 110, 02-676 Warszawa. Firma ta przedstawiła ofertę na kwotę 119 400,00 zł  brutto, (słownie: sto dziewiętnaście  tysięcy czterysta zł i 00/100), udziela gwarancji na przedmiot umowy w ilości 36 miesięcy oraz 3 darmowe przeglądy. Oferta ta  uzyskała następującą ilość punktów:

 • w kryterium najniższa cena brutto – 80,00 pkt.,
 • w kryterium ilość darmowych rocznych przeglądów w trakcie trwania gwarancji – 20 pkt.  Razem 100,00 pkt

 

Oferta nr 3: : Consultronix Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 32-083 Balice. Firma ta przedstawiła ofertę na kwotę 119 730,75 zł  brutto, (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści zł  i 75/100), udziela gwarancji na przedmiot umowy w ilości 36 miesięcy oraz 3 darmowe przeglądy. Oferta ta  uzyskała następującą ilość punktów:

 • w kryterium najniższa cena brutto – 79,78 pkt.,
 • w kryterium ilość darmowych rocznych przeglądów w trakcie trwania gwarancji – 20 pkt.  Razem 99,78 pkt

 

Oferta Nr 4 : Meditech X-Ray Sp. z o. o., ul. Wirowska 6,  62-052 Komorniki. Firma ta przedstawiła ofertę na kwotę 160 800,00 zł brutto, (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset zł i 00/100), udziela gwarancji na przedmiot umowy w ilości 24 miesięcy oraz 2 darmowe przeglądy. Oferta ta  uzyskała następującą ilość punktów:

 • w kryterium najniższa cena brutto – 59,40 pkt.,
 • w kryterium ilość darmowych rocznych przeglądów w trakcie trwania gwarancji – 10 pkt.  Razem 69,40 pkt

Najkorzystniejszą ofertą w przedmiotowym konkursie ofert  okazała się oferta Nr 2 firmy 4Rad Sp. z o.o. Sp. K., ul. Suwak 4 lok. 110, Warszawa. Oferta ta  spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia i uzyskała łącznie 100 punktów we wszystkich kryteriach oceny.

Umowa w sprawie realizacji zamówienia  będzie zawarta w terminie  nie krótszym