sekretariat@pcum.pl 41 34 70 340

Kielce, dnia 18.01.2023  r.

 

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35

działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz.633 ze zm.) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. Nr 164 poz. 2561).

 

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych (kod CPV: 85100000-0, 85111810-1, 85145000-7) na rzecz pacjentów PCUM Kielce w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych z wykorzystaniem pomieszczeń PCUM jako punktu pobrań, na podstawie umowy najmu. Znak sprawy  Adg.26.2.2023.

Umowa na świadczenie usług zawarta zostanie na okres od 04.03.2023 r. do 04.03. 2025 r.

Oferta powinna spełniać warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (SWKO).

Oferty należy sporządzić w języku polskim i  przesłać listownie, lub złożyć  w Sekretariacie Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, pok. 405, IV piętro, na  formularzach ofertowych udostępnionych przez Udzielającego zamówienia do dnia 27.01.2023 r. do godz. 09:45 w zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy  pod rygorem nieważności, oznaczonych napisem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach z wykorzystaniem  jego pomieszczeń,  na podstawie umowy najmu jako punktu pobrań. Nie otwierać przed 27.01.2023 r. godz. 10:00”. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia, rozstrzygniecie nastąpi do dnia 02.02.2023 r.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Termin związania z ofertą 30 dni.

 

Pobierz załączniki

Pytania i odpowiedzi

 

Kielce, 31.01.2023 r.

 

znak sprawy: Adg.26.2.2023

 

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Powiatowe Centrum Usług Medycznych przy ul. Żelaznej 35 w Kielcach informuje, że w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą pomieszczeń PCUM jako punktu pobrań wpłynęły dwie ważne oferty, które uzyskały niżej wymienioną ilość punktów:

Oferta nr 1: ALAB laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa.  Firma ta przedstawiła ofertę na kwotę 428 540,50 zł brutto, (słownie: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści 50/100 zł ).Oferta ta w kryterium oceny najniższa cena brutto,  uzyskała 100 punktów.

Oferta nr 2: DIAGNOSTYKA Sp. z o.o., ul. prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków. Firma ta przedstawiła ofertę na kwotę 449 983,87 zł brutto, (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy 87/100zł)  Oferta ta w kryterium oceny najniższa cena brutto,  uzyskała  95,23 punktów.

Jako korzystniejszą wybrano ofertę ALAB laboratoria Sp. z o.o. w Warszawie.

Umowa w sprawie udzielania przedmiotowych świadczeń zdrowotnych będzie zawarta po upływie terminu określonego w Art. 154 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

 


 

Kielce, dnia 29.12.2022  r.

 

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35

działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych (kod CPV: 85100000-0, 85111810-1, 85145000-7) na rzecz pacjentów PCUM Kielce w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych z wykorzystaniem pomieszczeń PCUM jako punktu pobrań, na podstawie umowy najmu. Znak sprawy  Adg 2010-01/22

Umowa na świadczenie usług zawarta zostanie na okres od 03.02.2023 r. do 03.02. 2025 r.

Oferta powinna spełniać warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (SWKO).

Oferty należy sporządzić w języku polskim i  przesłać listownie, lub złożyć  w Sekretariacie Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, pok. 405, IV piętro, na  formularzach ofertowych udostępnionych przez Udzielającego zamówienia do dnia 12.01.2023 r. do godz. 09:45 w zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy  pod rygorem nieważności, oznaczonych napisem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach z wykorzystaniem  jego pomieszczeń,  na podstawie umowy najmu jako punktu pobrań. Nie otwierać przed 12.01.2023 r. godz. 10:00”. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia, rozstrzygniecie nastąpi do dnia 18.01.2023 r.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Termin związania z ofertą 30 dni.

 

Pobierz załączniki

Pytania i odpowiedzi

 

 

 

 

Znak sprawy Adg 2010-01/22                                                                      Kielce, 16.01.2023 r.

 

 

 

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

pn. „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach z wykorzystaniem jego pomieszczeń, na podstawie umowy najmu jako punktu pobrań.”

 

Działając na podstawie Art. 150 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.),  w zw. z Art. 26 ust. 4 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zmianami),Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach unieważnia wyżej wymienione postępowanie.

Ponadto informujemy, że zgodnie z Art. 152 ust. 2 pkt 3 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Oferentom nie przysługują środki odwoławcze na unieważnienie postepowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie  świadczeń zdrowotnych.

 


 

Termin zgłaszania ofert: 21.09.2022 r. do godz. 9:30

Data otwarcia ofert: 21.09.2022 r. o godz. 10:00

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT        

 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiatowe Centrum Usług Medycznych,  25-014 Kielce,  ul. Żelazna 35, woj. Świętokrzyskie,    powiat m. Kielce,  tel. 41-34-70-380,  e-mail: p.sotniczuk@pcum.pl          

 

 II.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie § 6 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, PCUM Kielce ogłasza konkurs ofert na „Dostawę i rozbudowę modułu archiwizacji obrazów diagnostycznych o funkcjonalność obsługi archiwum Online do wielkości 15TB oraz migracją danych oraz dostawy stacji roboczej dla konsoli lekarskiej opisowej w Powiatowym Centrum Usług Medycznych przy ul. Żelaznej 35 w  Kielcach”.   

 1.  Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w Art. 2 ust. 1 Ustawy Pzp, tj. 130 000,00 złotych.
 2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 3. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i rozbudowa modułu archiwizacji obrazów diagnostycznych o funkcjonalność obsługi archiwum Online do wielkości 15TB oraz migracją danych oraz dostawy stacji roboczej dla konsoli lekarskiej opisowej w PCUM Kielce.   

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)  stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Kody CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia; 72212180-4 Usługi opracowywania oprogramowania medycznego; 72212328-4 Usługi opracowywania oprogramowania do przetwarzania obrazów; 72212782-4 Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania przechowywaniem, 30200000-1 Urządzenia komputerowe, 30231300-0 Monitory ekranowe, 30233151-4 Urządzenia do odczytu i wypalania płyt CD45210000-2

Nie dopuszcza się składania  ofert częściowych ani wariantowych.

Wykonawca może złożyć jedna ofertę nie może jej wycofać, zmienić, po upływie terminu składania ofert.

UWAGA!

Przedmiotowe prace prowadzone będą z równoczesnym funkcjonowaniem Przychodni.

Ze względu na fakt, iż roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie, Wykonawca zobowiązany jest  organizować i prowadzić roboty w sposób zapewniający nieprzerwaną działalność, a także gdy zajdzie taka konieczność prowadzić roboty w systemie dwuzmianowym lub w dni wolne od pracy dla osiągnięcia powyższego celu, po uzgodnieniu z Zamawiającym

Przy sporządzaniu oferty należy wziąć pod uwagę powyższy zapis oraz że prowadzone roboty nie mogą przeszkadzać w funkcjonowaniu obiektu. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w zakresie BHP, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Przy wykonywaniu prac należy zapewnić całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy.

 

IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony.

2. Termin realizacji zamówienia: 45 dni od dnia podpisania umowy.

3. Miejsce świadczenia przedmiotu zamówienia: PCUM w Kielcach, ul. Żelazna 35

4. Osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami:

Pan Przemysław Sotniczuk tel. 668-838-455 , e-mail: p.sotniczuk@pcum.pl, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 14:00.

 

V.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który  spełnia następujące warunki:

 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
 3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 5. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 6. Wykonawca potwierdzi spełnienie wyżej wymienionych  warunków, przedkładając wraz z ofertą podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór został określony w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
 7. Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy nie spełniają któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu.

 

VI.       OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:

1.  Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zgodny z Załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia

2.  Podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  – zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Ogłoszenia,

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 2. Dokumenty o których mowa w pkt. 3 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę /osoby upoważnioną do reprezentowania firmy Wykonawcy.
 3. Projekt umowy – Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia – zaakceptowany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 4. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej), zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 3 składa dokument wystawiony w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

VII. Tryb udzielania wyjaśnień

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia.
 2. Treść pytań należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: p.sotniczuk@pcum.pl w formie edytowalnej.
 3. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na zapytania związane z prowadzonym konkursem ofert i umieści je na swojej stronie internetowej, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienia treści Ogłoszenia  wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 4. Po upływie tego terminu Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 5. Treść udzielonych odpowiedzi zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego www.pcum.pl, bez wskazania źródła zapytania.

 

VIII. WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

IX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 

 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według kryterium:

a) cena – 90%,

                Wartość punktowa w ramach kryterium cena brutto:

                                       Cena minimalna

           Cx  =  ---------------------------- x 90 pkt.

                               Cena oferty badanej

       b) Czas trwania asysty technicznej – 10%

           Wartość punktowa w ramach kryterium czas trwania asysty technicznej:

                          Czas trwania asysty badanej

                     Ax = ------------------------------------------- x 10 pkt.

                          Maksymalny czas trwania asysty

 

Czas trwania asysty technicznej należy podać w miesiącach.

 

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

5.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Oferty należy sporządzić w języku polskim i przesyłać listownie, lub składać w siedzibie Zamawiającego:

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, sekretariat pok. 405, IV piętro.

Oferty winny być w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta na dostawę i rozbudowę modułu archiwizacji obrazów diagnostycznych o funkcjonalność obsługi archiwum Online do wielkości 15TB oraz dostawa stacji roboczej dla konsoli lekarskiej opisowej w PCUM Kielce.  Nie otwierać przed dniem: 21.09. 2022 r. do  godz. 10:00”

Termin składania ofert: 21.09.2022 r.  do godz. 9:30.

Data otwarcia ofert: 21.09.2022 r. o godz. 10:00.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania.

Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

Istotne dla stron postanowienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego Ogłoszenia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego konkursu ofert, bez podania przyczyny.

X. Klauzula RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), tzw. RODO, informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, tel. 41 36 83 092, e-mail: sekretariat@pcum.pl, w imieniu którego działa Dyrektor – Jarosław Wrzoskiewicz.
 2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach jest Pan Radosław Adamiec (e-mail: r.ad@gazeta.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem przetargowym.
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania przetargowego.
 7. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy, daty lub numeru referencyjnego bieżącego bądź zakończonego postępowania przetargowego,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania przetargowego,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania przetargowego.
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne i wynika z konieczności prawidłowego przeprowadzenia postępowania przetargowego. Niepodanie wymaganych danych spowoduje niemożliwość badania i oceny złożonej przez Panią/Pana oferty. 

Pani/Pana dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.

 

Pobierz załączniki

 

AKTUALIZACJA 15-09-2022

Informujemy, że w załączonym do konkursu ofert wzorze umowy, paragraf 12, ustęp 4 przyjmuje następujące brzmienie:

"W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, lecz nie dłuższym niż  3 dni robocze. Okres usuwania wady przez Wykonawcę liczony jest od daty otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej."

 

Informujemy również, że Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty za pośrednictwe poczty elektronicznej. Oferty prosimy wysyłać zaszyfrowne na adres e-mail: p.sotniczuk@pcum.pl, zgodnie z terminem składania ofert. Hasło do otwarcia pliku prosimy przesłać na w/w adres e-mail po dacie otwarcia ofert.

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach ul. Żelazna 35 informuje ,że do konkursu ofert na "Dostawę i rozbudowę modułu archiwizacji obrazów diagnostycznych o funkcjonalność obsługi archiwum Online do wielkości 15TB oraz dostawa stacji roboczej dla konsoli lekarskiej opisowej w PCUM Kielce w dniu 21.09.2022  wpłynęła jedna oferta firmy: Synektik Spółka Akcyjna ul. Józefa Piusa Dziekańskiego 3, 00-728 Warszawa , na kwotę  brutto 81.150,00 zł.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu ofert na dostawę i rozbudowę modułu archiwizacji obrazów diagnostycznych o funkcjonalność obsługi archiwum online do wielkości 15TBH oraz migracją danych oraz dostawy stacji roboczej dla konsoli lekarskiej opisowej w PCUM Kielce,  najkorzystniejszą okazała się oferta firmy SYNEKTIK S.A., ul. J.P. Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa.

Firma ta przedstawiła ofertę na kwotę brutto 81 150,00  zł, (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych zero groszy), oraz udzieliła asysty technicznej na okres 12 miesięcy.  Wykonawca uzyskał łącznie 100,00 punktów w kryteriach oceny ofert:

 • Najniższa cena brutto  – 90 pkt.
 • Czas trwania asysty technicznej – 10 pkt.

Po podpisaniu umowy przystąpimy do jej realizacji.

 

 


 

Kielce, dnia 04.07.2022 r.

Nr. sprawy : Adg 2000 - 22/ 22

 

KONKURS  OFERT

 

Działając na podstawie § 5 pkt 4   Regulaminu udzielania zamówień, Powiatowe Centrum Usług Medycznych  25-014 Kielce,  ul. Żelazna 35, tel: 41 34-70-383, e-mail: m.jakubowska@pcum.pl ogłasza konkurs ofert  na:

 

 „Dostawę szczepionek dla potrzeb PCUM Kielce na okres 12 miesięcy”

Termin zgłaszania ofert: 14.07.2022 r. do godz. 9:30                  

Data otwarcia ofert: 14.07.2022 r. o godz. 10:00

 

Tryb zamówienia:

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł – bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. ( Art. 2, ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia 27 listopada 2020 r.  Prawo zamówień publicznych).

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie konkursu ofert na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PCUM Kielce.

 

Opis przedmiotu zamówienia wraz z projektem Umowy i pozostałymi załącznikami można  pobierać w Dziale Administracji PCUM – pok. 407, IV piętro, lub na stronie internetowej www.pcum.pl

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionek dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych przy ul. Żelaznej 35 w Kielcach, na okres 12 miesięcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia; Części A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

 

Część A: Prevenar 13  - szczepionka  przeciwko pneumokokom 13 walentna, przeznaczona dla dzieci od 6 tygodnia życia : 20 dawek

Część B : Nimenrix ,  szczepionka przeciwko meningokokom grupy A,C,W-135 i Y

 - 35 dawek

Część C: Infanrix Hexa – szczepionka skojarzona :  20 dawek

Część D: Hexacima - szczepionka skojarzona, dla niemowląt i dzieci w wieku od 6 tygodni do 24 miesięcy:  60 dawek

Część E : Szczepionka przeciwko WZW typu B, dla dorosłych : 240 dawek

Część F : Varilrix  - szczepionka przeciwko ospie wietrznej : 30 dawek

Część G : Bexsero -  szczepionka przeciwko zakażeniom meningokokowym : 35 dawek

Część H: Clodivac – szczepionka przeciwko błonicy i tężcowi : 30 dawek

Część I:FSME-IMMUN  -szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla dorosłych: 12 dawek

Część J: Vaxigrip Tetra- Szczepionka przeciwko grypie dla dorosłych na sezon 2022/2023: 600 dawek

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na części: A, B, C, D, E, F,G, H, I, J

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ilościowej zmiany przedmiotu zamówienia uwzględniając swoje aktualne potrzeby. Ilości wskazane w formularzach są wielkościami szacunkowymi. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu oferty.

 

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Małgorzata Jakubowska, tel 41 34-70-383    , e-mail: m.jakubowska@pcum.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do godz. 14:00. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniami dotyczącymi treści formularzy ofertowych oraz wzoru umowy w terminie do dnia   08.07.2022 r. do godz. 12:00.

 

 

W konkursie ofert  mogą brać udział  Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ustawy z dn. 13.04.2022 r.                                 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022. 835)

Do oferty należy dołączyć:

 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (Załącznik nr 2)
 2. Podpisane Oświadczenie Oferenta  (Załącznik nr 3):
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 2. Dokumenty o których mowa w pkt. 3 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę /osoby upoważnioną do reprezentowania firmy Wykonawcy.

 

Kryteria wyboru ofert:  najniższa cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy sporządzić w języku polskim i przesyłać listownie, lub składać w siedzibie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce.

Oferty winny być w zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy z napisem: 

„Dostawa szczepionek dla potrzeb PCUM Kielce na okres 12 miesięcy, Część………….. (należy podać oznaczenie części, na którą składana jest oferta). Nie otwierać przed dniem 14.07.2022. r., godz. 10:00”

Termin składania ofert upływa dnia 14.07.2022 r. o godz. 09:30

Data otwarcia ofert  14.07.2022 r. o godz. 10:00

Oferta otrzymana po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Termin wykonania zamówienia: Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.

Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego                     w ilościach i miejscu wskazanym w zamówieniu.

Termin związania z ofertą:  30 dni od dnia składania ofert .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania, bez podania przyczyny.

Klauzula dot. ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§ 1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Usług Medycznych ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce.

§ 2

Inspektorem ochrony danych osobowych w PCUM Kielce  jest Pan Radosław Adamiec

 

§3

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – dostawa szczepionek dla potrzeb PCUM Kielce na okres 12 miesięcy - znak Adg 2000 – 23/21,  prowadzonym w trybie konkursu ofert.

§4

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.

1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

§ 5

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,

przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania

obejmuje cały czas trwania umowy;

§ 6

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 

§ 7

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

 

 

 

§ 8

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w

art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy RODO;

§ 9

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 


 

Termin zgłaszania ofert: 28.06.2022 r. do godz. 9:30

Data otwarcia ofert: 28.06.2022 r. o godz. 10:00

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT       

 

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiatowe Centrum Usług Medycznych,  25-014 Kielce,  ul. Żelazna 35, woj. Świętokrzyskie,    powiat m. Kielce,  tel. 41-34-70-380,  e-mail: przetargi@pcum.pl            

 

 II.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie § 6 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, PCUM Kielce ogłasza konkurs ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji pomieszczeń na III piętrze budynku głównego.

 1.  Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w Art. 2 ust. 1 Ustawy Pzp, tj. 130 000,00 złotych.
 2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 

3.  Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji pomieszczeń na III piętrze budynku głównego PCUM Kielce, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Przedmiar robót, Szczegółowa specyfikacja techniczna architektura i konstrukcja,  oraz   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Kod CPV: 45210000-2 (roboty budowlane w zakresie budynków)

Przedmiar robót  wraz z załącznikami  można nieodpłatnie pobierać w Dziale Administracji PCUM – pok. 407  IV piętro, lub na stronie internetowej: www.pcum.pl

UWAGA!

Zamawiający informuje o konieczności odbycia przez wykonawców  wizji lokalnej w miejscu planowanych robót, w której obecność jest warunkiem koniecznym. W przypadku gdy Wykonawca nie będzie uczestniczył w wizji jego oferta zostanie odrzucona.

Wizja lokalna zostanie przeprowadzona od 20 do 21 czerwca 2022 r. W celu umówienia godziny wizji należy kontaktować się z osobami udzielającymi informacji w sprawach przedmiotu zamówienia. Celem wizji lokalnej jest zapoznanie się ze stanem technicznym pomieszczeń oraz  uzyskaniem wszelkich dodatkowych informacji.

W przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych wcześniej  do przewidzenia, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia  uzupełniającego w wysokości do 10% wartości zamówienia podstawowego. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Prace prowadzone będą z równoczesnym funkcjonowaniem Przychodni.

Ze względu na fakt, iż roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie, Wykonawca zobowiązany jest  organizować i prowadzić roboty w sposób zapewniający nieprzerwaną działalność, a także gdy zajdzie taka konieczność prowadzić roboty w systemie dwuzmianowym lub w dni wolne od pracy dla osiągnięcia powyższego celu, po uzgodnieniu z Zamawiającym

Przy sporządzaniu oferty należy wziąć pod uwagę powyższy zapis oraz że prowadzone roboty nie mogą przeszkadzać w funkcjonowaniu obiektu. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w zakresie BHP, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Przy wykonywaniu prac należy zapewnić całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy, obejmujące również:

 • zabezpieczenie przed brudem, kurzem i pyłem z rozbiórek i prac wykończeniowych;
 • zabezpieczenie przed zaburzeniami pracy istniejących instalacji, w tym przed przerwami w zasileniu w energię elektryczną;
 • zabezpieczenie przez wibracjami i hałasami;
 • wykonanie wszelkich zabezpieczeń, w szczególności przed pożarem, zadymieniem, zalaniem, włamaniem i kradzieżą.
 •  

IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony.

2. Termin realizacji zamówienia: 65 dni od dnia protokolarnego przekazania frontu robót.

3. Miejsce świadczenia przedmiotu zamówienia: PCUM w Kielcach, ul. Żelazna 35

4. Osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami:

Pani Marianna Noworycka - Gniatkowska, nr tel. 604-088-828 , Pan Zbigniew Gójski, nr tel. 694-554-317, e-mail: przetargi@pcum.pl, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 13:00.

 

VI.     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

 1. posiada wiedzę i doświadczenie, to znaczy wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu prac budowlanych w czynnych obiektach ochrony zdrowia, o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto. Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie zamówienie wykonane w ramach jednej umowy,
 2. dysponuje lub będzie dysponować zespołem realizującym zamówienie, tj. minimum:
 1. co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadająca doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy w co najmniej 1 robotach budowlanych polegających na przebudowie lub modernizacji pomieszczeń medycznych,
 2. Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące zamówienie były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040,1043,1495), przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia  spełnienia wymienionego warunku poprzez przedłożenie podpisanego oświadczenia dołączonego do oferty – Załącznik Nr 7 do niniejszego ogłoszenia.

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) art. 12 ust. 1 pkt. 2, ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r.

W odniesieniu do obywateli państw członkowskich zastosowanie będzie miała ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.) lub ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. (t.j. Dz.U z 2019 r. poz.1117).

 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dostarczonych przez wykonawcę.
 2. Zamawiający ma prawo wezwać wykonawcę w celu uzupełnienia ewentualnych braków lub udzielenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
 3. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki: 
 1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej terminowe i właściwe wykonanie zamówienia – firma nie może znajdować się w stanie upadłości, likwidacji, postępowaniu układowym lub tym podobnych. Wobec przedsiębiorstwa nie mogą toczyć się sprawy karno-skarbowe. 
  1. Wykonawca potwierdzi spełnienie wyżej wymienionych w pkt 3 warunków, przedkładając wraz z ofertą podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór został określony w załączniku nr 6 do niniejszego ogłoszenia.
  2. Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy nie spełniają któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu.

 

VII.    PODWYKONAWSTWO

 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

 

 1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

 

 1. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

 

 1. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

 

VIII.     OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:

1. Wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów:

a) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia;

b) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) kosztorys ofertowy uproszczony;

f) wykaz robót budowlanych wykonanych w czynnych obiektach ochrony zdrowia o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia;

g) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz  z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia;

h) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Wykonawca załącza podpisane oświadczenie wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 6 do ogłoszenia, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy;

i) oświadczenie dotyczące spełnienia warunku odnośnie zatrudnienia osób wykonujących zamówienie na podstawie umowy o pracę – załącznik nr 7 do ogłoszenia.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) wymagane:

 1. pełnomocnictwa do reprezentowania w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).
 2. pełnomocnictwa określającego jego zakres – w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).

Brak złożenia w ofercie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 2 niniejszego rozdziału skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Dokumenty podmiotów zagranicznych :

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. b, c, d, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

 

-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

 

IX. Tryb udzielania wyjaśnień

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia.

Treść pytań należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@pcum.pl w formie edytowalnej.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na zapytania związane z prowadzonym konkursem ofert i umieści je na swojej stronie internetowej, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienia treści Ogłoszenia  wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Po upływie tego terminu Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Treść udzielonych odpowiedzi zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego www.pcum.pl, bez wskazania źródła zapytania.

 

 

IX WADIUM:

 1. Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium, którego wysokość ustalona została na kwotę 1500,00 złotych (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset zł).
 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 1. pieniądzu;
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 3. gwarancjach bankowych;
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
 1. Wadium musi być wniesione przez wykonawców przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.
 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w  BGK Oddział Kielce nr 13 1130 1192 0027 6001 9720 0010
 3. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 4. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w pkt 2) lit b – e musi wskazywać przedmiot zamówienia i zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania wykonawcy ofertą. Dokument taki musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta wypłacenia zamawiającemu, na pierwsze jego żądanie, kwoty wadium w przypadkach, o których mowa w pkt 9) ogłoszenia. Oryginał dokumentu, potwierdzającego wniesienie przez wykonawcę wadium, w wymaganej wysokości może zostać załączony do oferty.
 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zatrzymuje wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
 • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” w wysokości 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

 1. pieniądzu,
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 3. gwarancjach bankowych,
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).

5. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 4.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowyBGK 13 1130 1192 0027 6001 9720 0010 z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”.

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

8. W przypadku wyboru gwarancji lub poręczenia jako formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy poręczenie lub gwarancja winny zawierać następujące elementy:

 1. wskazanie wykonawcy, wskazanie zamawiającego jako beneficjenta poręczenia lub gwarancji, wskazanie gwaranta (podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji) wraz z ich siedzibami,
 2. wskazanie umowy, na której zabezpieczenie należytego wykonania udzielone zostało poręczenie lub gwarancja,
 3. wskazanie sumy gwarancji,
 4. wskazanie terminu ważności poręczenia lub gwarancji,
 5. nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do zapłaty na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego do pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza wykonawca.

11. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie zamawiającego.

12. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujący sposób:

 1. 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,
 2. 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

13. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w innej formie niż pieniężna w przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy.

 

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według kryterium:
 1. Cena - 80%

Wartość punktowa w ramach kryterium cena brutto:

 

           Cena minimalna

Cx = -----------------------  x 80 pkt

           Cena oferty badanej

 

 1. Doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych w czynnych obiektach ochrony zdrowia (przychodnie, szpitale)   – 20%

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną w czynnym obiekcie ochrony zdrowia, na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 PLN brutto,  wraz z podaniem jej wartości, zakresu, dat i podmiotu na rzecz którego prace te zostały wykonane – zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego ogłoszenia. Należy załączyć dowody, że roboty te zostały wykonane należycie, tj. referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego były wykonywane.

Wartość punktowa w ramach kryterium doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych w czynnych obiektach ochrony zdrowia:

- co najmniej jeden remont - 10 pkt.   

- dwa lub więcej – 20 pkt.

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

5.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

Oferty należy sporządzić w języku polskim i przesyłać listownie, lub składać w siedzibie Zamawiającego:

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, sekretariat pok. 405, IV piętro.

Oferty winny być w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta na wykonanie  robót polegających na modernizacji pomieszczeń na III piętrze budynku głównego PCUM Kielce.  Nie otwierać przed dniem 28.06.2022 r. godz. 10:00”

Termin składania ofert: 28.06.2022 r. do g